หลักสูตรที่เปิดสอน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย


จำนวนรับสมัคร

 • 19 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ม.6 แผนการเรียนวิทย์คณิต

ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย/ ภาคการศึกษา

 • 8,900.00 ฿ (ลงทะเบียนไม่เกิน 18 หน่วยกิต)
 • 10,300.00 ฿ (ลงทะเบียน 19 หน่วยกิตขึ้นไป)

การสอบคัดเลือก

 • มีสอบสัมภาษณ์

สถานที่ในการจัดการศึกษา

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ส่วนย่านมัทรี) ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
 • มหาวิทยาลัยอาจจัดให้บางรายวิชามีการจัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือพิเศษหรือห้องปฏิบัติการเฉพาะหรือสถานที่เฉพาะ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการเรียนการสอน และเมื่อมีความพร้อมในด้านดังกล่าวแล้วให้มีการจัดการรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ส่วนย่านมัทรี) ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ต่อไป

 • ข้อมูลการประกอบอาชีพ

  1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) ในสถานประกอบกิจการ
  2. นักวิชาการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในหน่วยงานภาคเอกชน บริษัทที่ปรึกษาทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  3. นักวิชาการแรงงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน
  4. ผู้ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  5. วิทยากรด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  6. ผู้ตรวจประเมินระบบมาตรฐานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย
  7. ผู้ประกอบอาชีพอิสระด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย


  อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • ผศ.ศศิณัฎฐ์ อินทร์แป้น
  • อ.กนกวรรณ อาจแก้ว
  • อ.ชนกานต์ สกุลแถว
  • อ.ละออง อุปมัย
  • อ.สุชา นุ่มเกลี้ยง

  ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม
  Website Facebook 0896635711,0858776828 Add friend

  หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จำนวนไม่น้อยกว่า 142 หน่วยกิต

  หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/วิชา จำนวนหน่วยกิต
  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า32
         1.1 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (ในรายวิชา 2210101 ต้องมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า C เฉพาะนักศึกษาภาคปกติที่เข้าศึกษาปี 2561-2562)9
         1.2 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 12
         1.3 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 23
         1.4 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 32
         1.5 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 18
         1.6 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 22
         1.7 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 13
         1.8 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 23
  2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน จำนวนไม่น้อยกว่า104
         2.1 วิชาแกน43
         2.2 วิชาเฉพาะด้าน61
              - วิชาเฉพาะด้านบังคับ45
              - วิชาเฉพาะด้านเลือก10
              - วิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม6
  3. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า6
  รวม142

  *** หมายเหตุ หากต้องการนำข้อมูลโครงการหลักสูตรไปอ้างอิงหรือใช้งาน กรุณาตรวจสอบข้อมูลกับเล่มหลักสูตรและ สมอ.08 อีกครั้ง ->

  คลิก
  รหัสวิชา  (รหัสอ้างอิง)ชื่อวิชาหน่วยกิตหัวข้อเลือก
  ปี 1 เทอม 1
  2000107  (5800199)ชีวิตกับนาฏการ2 (2-0-4)การศึกษาทั่วไป
  2000112  (5800200)การรู้สารสนเทศ2 (2-0-4)การศึกษาทั่วไป
  2000123  (5800202)วิถีโลกและวิถีไทย3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  2310105  (5800454)ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  2313704  (6200031)ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยี3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4231103  (6200009)ชีววิทยาสำหรับสาธารณสุข3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4271301  (6200016)การสาธารณสุขขั้นนำ3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4291402  (6200001)แคลคูลัสสำหรับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  ปี 1 เทอม 2
  2000113  (5800201)อุดมคติชีวิตและการพัฒนาตน3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  2310106  (5800455)ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามสถานการณ์3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  4000111  (5801117)วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตและสังคม3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  4211308  (6200002)ฟิสิกส์สำหรับสาธารณสุข3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4221101  (6200003)เคมีทั่วไป3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4221102  (6200004)ปฏิบัติการเคมีทั่วไป1 (0-2-1)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4281101  (6200017)อาชีวอนามัยและความปลอดภัยขั้นมูลฐาน3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4281102  (6201051)กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  ปี 2 เทอม 1
  4000112  (5801118)การคิดและการแก้ปัญหา3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  4000114  (5801120)การสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม2 (2-0-4)การศึกษาทั่วไป
  4222301  (6200005)เคมีอินทรีย์ 13 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4222302  (6200006)ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 11 (0-2-1)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4232601  (6200010)จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4272201  (6200013)สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4272501  (6200014)ปัญหาสุขภาพและการป้องกัน3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4311707  (6200008)โปรแกรมสำเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งาน2 (1-2-3)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  ปี 2 เทอม 2
  2000131  (5800204)ความเป็นพลเมืองและกฎหมายในชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  2210101  (5800360)การพัฒนาทักษะทางภาษาไทย3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  4000113  (5801119)เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้2 (2-0-4)การศึกษาทั่วไป
  4272301  (6200033)อนามัยสิ่งแวดล้อม3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4282201  (6200023)การบริหารงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4282501  (6200029)สุขศาสตร์อุตสาหกรรมขั้นพื้นฐาน2 (2-0-4)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4282601  (6200012)การปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  ปี 3 เทอม 1
  0000001  (0000001)เลือกเสรี 13 (3-0-6)เลือกเสรี
  4283101  (6200020)พิษวิทยาอาชีวอนามัย3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4283102  (6200021)อาชีวเวชศาสตร์3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4283201  (6200025)กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมและอันตราย2 (2-0-4)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4283501  (6200030)การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4283601  (6200040)จิตวิทยาอุตสาหกรรม2 (2-0-4)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4303103  (6200007)สถิติสำหรับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  ปี 3 เทอม 2
  0000002  (0000002)เลือกเสรี 23 (3-0-6)เลือกเสรี
  2463518  (6200018)กฎหมายสาธารณสุข อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และจรรยาบรรณวิชาชีพ3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4273602  (6200015)ระบาดวิทยาและการควบคุมโรค3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4283103  (6200022)การยศาสตร์3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4283202  (6200024)การประเมินและการจัดการความเสี่ยงในงานอาชีวอนามัย3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4283302  (6200027)เทคโนโลยีความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  ปี 4 เทอม 1
  2314702  (6200032)ภาษาอังกฤษในงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4284101  (6200019)สัมมนาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย2 (1-2-3)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4284201  (6200026)การป้องกันและการควบคุมอัคคีภัย3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4284301  (6200028)การระบายอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4284401  (6200035)มาตรฐานระดับชาติและสากลสำหรับระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย2 (2-0-4)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4284802  (6200047)การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย1 (0-2-1)ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
  4284901  (6200043)ระเบียบวิธีวิจัยทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  ปี 4 เทอม 2
  4284803  (6200048)การฝึกประสบการณ์วิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย5 (450)ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
  4284804  (6200049)สหกิจศึกษาวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย6 (16)ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

  นักศึกษาใหม่จะต้องชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการรายงานตัวเข้าศึกษา ดังรายการต่อไปนี้

  ที่ รายการ จำนวน (บาท)
  1ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 500.00 ฿
  2ค่าบัตรนักศึกษา 100.00 ฿
  3ค่าประกันของเสียหาย 1,000.00 ฿
  4ค่าคู่มือนักศึกษา 200.00 ฿
  5ค่าจองชุดพละศึกษา 450.00 ฿
  6ค่าเครื่องหมายนักศึกษา 350.00 ฿
  7ค่าลงทะเบียนปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 400.00 ฿
  8สอบประกันคุณภาพ ภาษาอังกฤษ 100.00 ฿
  9ค่ามัดจำประกันสัญญาเข้าอยู่หอพักนักศึกษา 2,000.00 ฿
  10ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายรายภาคการศึกษา10,300.00 ฿
  รวมทั้งหมด15,400.00 ฿

  *** หมายเหตุ
  1. ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษา และในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาแรกเข้า จะเรียกเก็บตามแผนการเรียนแต่ละหลักสูตร
  2. ในภาคการศึกษาถัด ๆไป มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บเฉพาะรายการค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายเท่านั้น ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายรายการอื่นอีก
  3. ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบจากใบรายงานตัวอีกครั้ง