หลักสูตรที่เปิดสอน

คณะครุศาสตร์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา


จำนวนรับสมัคร

 • 1 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ม.6 หรือเทียบเท่า

ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย/ ภาคการศึกษา

 • 8,200.00 ฿ (ลงทะเบียนไม่เกิน 18 หน่วยกิต)
 • 9,600.00 ฿ (ลงทะเบียน 19 หน่วยกิตขึ้นไป)

การสอบคัดเลือก

 • มีสอบข้อเขียน
 • มีสอบวิชาเอกเฉพาะ
 • มีสอบสัมภาษณ์

สถานที่ในการจัดการศึกษา

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ส่วนย่านมัทรี) ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
 • มหาวิทยาลัยอาจจัดให้บางรายวิชามีการจัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือพิเศษหรือห้องปฏิบัติการเฉพาะหรือสถานที่เฉพาะ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการเรียนการสอน และเมื่อมีความพร้อมในด้านดังกล่าวแล้วให้มีการจัดการรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ส่วนย่านมัทรี) ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ต่อไป

 • ข้อมูลการประกอบอาชีพ

  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
  1.ครูสอนวิชาสังคมศึกษาในสถานศึกษาทุกสังกัดที่จัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา
  2. นักวิชาการทางด้านการศึกษา
  3. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน
  4. นักวิชาการในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
  5. ธุรกิจส่วนตัวด้านการศึกษา
  6. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
  7. นักพัฒนาสังคม
  8. นักวิชาการ/เจ้าหน้าที่ขององค์กรพัฒนาเอกชน(อพช.)

  อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • ผศ.ดร.อาภากร โพธิ์ดง
  • ผศ.บังอร ทิวาพรภานุกูล
  • ผศ.ภิรญา โพธิพิทักษ์
  • รศ.ดร.เยาวเรศ ภักดีจิตร
  • อ.ทองแดง สุกเหลือง

  ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม
  Website Facebook 0909787771 Add friend