หลักสูตรที่เปิดสอน

คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต


:: จุดเด่น/สโลแกน ::

เรียนครบ 4 ปีจบ ได้วุฒิปริญญาตรี "เศรษฐศาสตรบัณฑิต" ได้ทุนสนับสนุนจากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ทุกเทอมจนสำเร็จการศึกษา มีงานรองรับทันทีหลังสำเร็จการศึกษา

จำนวนรับสมัคร

 • 40 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ม.6 หรือเทียบเท่า GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50

ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย/ ภาคการศึกษา

 • 20,000.00 ฿ (ลงทะเบียนไม่เกิน 18 หน่วยกิต)
 • 20,000.00 ฿ (ลงทะเบียน 19 หน่วยกิตขึ้นไป)
 • โดยนักศึกษาจะได้รับทุนสนันสนุนจากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จำนวนร้อยละ 70 ของค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

การสอบคัดเลือก

 • มีสอบสัมภาษณ์

สถานที่ในการจัดการศึกษา

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (มอในเมือง) ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

 • ข้อมูลการประกอบอาชีพ

  1. พนักงานเอกชนของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม
  2. ผู้ประกอบการธุรกิจการค้าสมัยใหม่/ผู้ประกอบการธุรกิจทั่วไป
  3. นักวิชาการในหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ
  4. ผู้บริหารในระดับต้นของกลุ่มธุรกิจการค้าสมัยใหม่และธุรกิจการค้าแบบดั้งเดิม
  5. พนักงานเอกชนของกลุ่มธุรกิจการค้าสมัยใหม่และธุรกิจการค้าแบบดั้งเดิม
  6. นักธุรกิจอิสระ


  อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • ผศ.ชุณษิตา นาคภพ
  • ผศ.นาตยา แพ่งศรีสาร
  • ผศ.วิไลลักษณา สร้อยคีรี
  • รศ.ดร.พัชราภา สิงห์ธนสาร
  • อ.ดร.วราวุธ วัชรสรณ์
  • อ.นันทพร ไม้ทองดี

  ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม

  หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จำนวนไม่น้อยกว่า 126 หน่วยกิต

  หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/วิชา จำนวนหน่วยกิต
  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า30
         1.1 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 1/2(วิชาภาษาอังกฤษ)6
         1.2 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 2/2 (วิชาภาษาไทย หรือภาษาจีน)3
         1.3 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์6
         1.4 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์9
         1.5 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์6
  2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน จำนวนไม่น้อยกว่า90
         2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ30
         2.2 วิชาเฉพาะด้าน60
              - กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ18
              - กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก15
              - กลุ่มวิชาเฉพาะฝึกปฏิบัติบังคับ27
  3. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า6
  รวม126

  *** หมายเหตุ หากต้องการนำข้อมูลโครงการหลักสูตรไปอ้างอิงหรือใช้งาน กรุณาตรวจสอบข้อมูลกับเล่มหลักสูตรและ สมอ.08 อีกครั้ง ->

  คลิก
  รหัสวิชา  (รหัสอ้างอิง)ชื่อวิชาหน่วยกิตหัวข้อเลือก
  ปี 1 เทอม 1
  0040405  (6201033)การเกษตรยั่งยืนและฉลาดบริโภค3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0080107  (6201010)ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  3221101  (6400296)หลักการตลาด3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  3501101  (6400302)เศรษฐศาสตร์จุลภาค3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  3501801  (6400308)การเรียนรู้ฝึกปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 13 (270)ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
  ปี 1 เทอม 2
  0010208  (6201011)ทักษะชีวิตและจริยธรรมในสังคมดิจิทัล3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0010306  (6201021)การบูรณาการทางการตลาดยุคใหม่เพื่อความยั่งยืน3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  2313702  (6400293)ภาษาอังกฤษสำหรับสังคมศาสตร์3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  3301103  (6400298)หลักสำคัญของการบัญชี3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  3501102  (6400303)เศรษฐศาสตร์มหภาค3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  3501802  (6400309)การเรียนรู้ฝึกปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 23 (270)ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
  ปี 2 เทอม 1
  0040409  (6201035)เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0050309  (6201028)เศรษฐกิจดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  2312703  (6400292)ภาษาอังกฤษสำหรับเศรษฐศาสตร์3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2461317  (6400294)กฎหมายธุรกิจและพาณิชย์3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  3502207  (6400299)เศรษฐศาสตร์ผู้ประกอบการตั้งต้น3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  3502801  (6400310)การเรียนรู้ฝึกปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 33 (270)ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
  ปี 2 เทอม 2
  0040203  (6201016)การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อสุขภาวะที่ดี3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0080101  (6201004)ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  3001101  (6400295)สถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  3502106  (6400304)เศรษฐศาสตร์เพื่อผู้ประกอบการยุคใหม่3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  3502302  (6400300)เศรษฐศาสตร์เชิงสร้างสรรค์และเศรษฐกิจดิจิทัล3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  3502802  (6400311)การเรียนรู้ฝึกปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 43 (270)ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
  ปี 3 เทอม 1
  0070401  (6201039)เทคโนโลยีการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0080103  (6201006)ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อออนไลน์3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  3251101  (6400297)การเงินธุรกิจ3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  3503106  (6400301)เศรษฐศาสตร์การจัดการด้านการผลิตและการตลาด3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  3503107  (6400318)เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์3 (3-0-6)เลือกเสรี
  3503801  (6400312)การเรียนรู้ฝึกปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 53 (270)ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
  ปี 3 เทอม 2
  3503108  (6400319)เศรษฐศาสตร์การขนส่ง3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  3503201  (6400320)เศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  3503204  (6400321)เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  3503310  (6400322)เศรษฐศาสตร์เชิงกลยุทธ์3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  3503802  (6400313)การเรียนรู้ฝึกปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 63 (270)ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
  3504201  (6400323)การวิเคราะห์ตลาดสินค้าเกษตร3 (3-0-6)เลือกเสรี
  ปี 4 เทอม 1
  3503208  (6400305)เศรษฐศาสตร์การจัดการการเงินและการลงทุน3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  3503308  (6400306)เศรษฐศาสตร์การภาษีอากร3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  3504210  (6400324)การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  3504804  (6400314)การเรียนรู้ฝึกปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 73 (270)ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
  3504902  (6400307)สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  ปี 4 เทอม 2
  3504805  (6400315)การเรียนรู้ฝึกปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 86 (540)ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

  นักศึกษาใหม่จะต้องชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการรายงานตัวเข้าศึกษา ดังรายการต่อไปนี้

  ที่ รายการ จำนวน (บาท)
  1ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 500.00 ฿
  2ค่าบัตรนักศึกษา 100.00 ฿
  3ค่าประกันของเสียหาย 1,000.00 ฿
  4ค่าคู่มือนักศึกษา 200.00 ฿
  5ค่าจองชุดพละศึกษา 450.00 ฿
  6ค่าเครื่องหมายนักศึกษา 350.00 ฿
  7ค่าลงทะเบียนปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 400.00 ฿
  8สอบประกันคุณภาพ ภาษาอังกฤษ 100.00 ฿
  9ค่ามัดจำประกันสัญญาเข้าอยู่หอพักนักศึกษา 2,000.00 ฿
  10ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายรายภาคการศึกษา20,000.00 ฿
  รวมทั้งหมด25,100.00 ฿

  *** หมายเหตุ
  1. ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษา และในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาแรกเข้า จะเรียกเก็บตามแผนการเรียนแต่ละหลักสูตร
  2. ในภาคการศึกษาถัด ๆไป มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บเฉพาะรายการค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายเท่านั้น ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายรายการอื่นอีก
  3. ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบจากใบรายงานตัวอีกครั้ง