หลักสูตรที่เปิดสอน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต


จำนวนรับสมัคร

 • 8 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ม.6 หรือเทียบเท่า

ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย/ ภาคการศึกษา

 • 8,200.00 ฿ (ลงทะเบียนไม่เกิน 18 หน่วยกิต)
 • 9,600.00 ฿ (ลงทะเบียน 19 หน่วยกิตขึ้นไป)

การสอบคัดเลือก

 • มีสอบสัมภาษณ์

สถานที่ในการจัดการศึกษา

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ส่วนย่านมัทรี) ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
 • มหาวิทยาลัยอาจจัดให้บางรายวิชามีการจัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือพิเศษหรือห้องปฏิบัติการเฉพาะหรือสถานที่เฉพาะ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการเรียนการสอน และเมื่อมีความพร้อมในด้านดังกล่าวแล้วให้มีการจัดการรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ส่วนย่านมัทรี) ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ต่อไป

 • ข้อมูลการประกอบอาชีพ

  1. หน่วยงานราชการทุกกระทรวง ทบวง กรม เช่น ผู้พิพากษา พนักงานอัยการ นิติกร เจ้าพนักงานบังคับคดี นักวิชาการ ปลัดอําเภอ ตํารวจ ทหาร ราชการส่วนท้องถิ่น

  2. หน่วยงานรัฐวิสาหกิจหรือบริษัทเอกชน หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว เช่น ทนายความ บริษัทประกันภัย สํานักงานตรวจสอบบัญชี สถาบันการเงิน ที่ปรึกษาทางกฎหมาย

  3. นักปกครองทั้งในระดับประเทศและส่วนท้องถิ่น


  อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • ผศ.เฉียงตะวัน ยอดดำเนิน
  • ผศ.ดร.ฐิติชญาน์ คงชู
  • ผศ.ธันยพรรษ ปั้นนาค
  • ผศ.นนทพัทธ์ ตรีณรงค์
  • ผศ.อรทัย อินต๊ะไชยวงศ์

  ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม
  Facebook Add friend

  หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จำนวนไม่น้อยกว่า 143 หน่วยกิต

  หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/วิชา จำนวนหน่วยกิต
  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า30
         1.1 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 1/2(วิชาภาษาอังกฤษ)6
         1.2 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 2/2 (วิชาภาษาไทย หรือภาษาจีน)3
         1.3 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์6
         1.4 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์9
         1.5 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์6
  2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน จำนวนไม่น้อยกว่า107
         2.1 กลุ่มวิชาแกน13
         2.2 วิชาเฉพาะด้าน94
              - กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ76
              - กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก12
              - กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ6
  3. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า6
  รวม143

  *** หมายเหตุ หากต้องการนำข้อมูลโครงการหลักสูตรไปอ้างอิงหรือใช้งาน กรุณาตรวจสอบข้อมูลกับเล่มหลักสูตรและ สมอ.08 อีกครั้ง ->

  คลิก
  รหัสวิชา  (รหัสอ้างอิง)ชื่อวิชาหน่วยกิตหัวข้อเลือก
  ปี 1 เทอม 1
  0020205  (6201013)ศิลปะการแสดงกับชีวิต3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0030301  (6201023)มนุษย์กับสังคม3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0050402  (6201036)การคิดและการแก้ปัญหา3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  2461101  (6300106)ประวัติศาสตร์กฎหมายไทยและนิติปรัชญา3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2461103  (6300108)หลักกฎหมายเอกชน2 (2-0-4)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2461207  (6300114)กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2461501  (6300117)กฎหมายมหาชนเบื้องต้น2 (2-0-4)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2462104  (6300120)หลักวิชาชีพนักกฎหมาย2 (2-0-4)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  ปี 1 เทอม 2
  0030305  (6201024)ชีวิตกับการเงิน3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0040203  (6201016)การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อสุขภาวะที่ดี3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  2461202  (6300112)กฎหมายลักษณะหนี้3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2461203  (6300113)กฎหมายลักษณะทรัพย์สิน3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2461502  (6300118)กฎหมายรัฐธรรมนูญ3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2461503  (6300119)กฎหมายอาญา1 : ภาคทั่วไป3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  ปี 2 เทอม 1
  0030401  (6201032)ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0080102  (6201005)ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่องานราชการและเชิงธุรกิจ3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  2462301  (6300122)เอกเทศสัญญา 13 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2462302  (6300123)เอกเทศสัญญา 23 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2462406  (6300109)ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย13 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2462504  (6300128)กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2462701  (6300127)กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและวิธีพิจารณาคดีในศาลทรัพย์สินทางปัญญา2 (2-0-4)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  ปี 2 เทอม 2
  0040405  (6201033)การเกษตรยั่งยืนและฉลาดบริโภค3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0080103  (6201006)ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อออนไลน์3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  2462204  (6300121)กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2462304  (6300125)กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2462306  (6300126)กฎหมายลักษณะตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2462407  (6300124)ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย 23 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2463205  (6300132)กฎหมายลักษณะครอบครัว3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  ปี 3 เทอม 1
  0080104  (6201007)ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  2462505  (6300129)กฎหมายปกครอง3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2463206  (6300133)กฎหมายลักษณะมรดก3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2463602  (6300142)กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 13 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2463604  (6300144)กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 13 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2463702  (6300136)กฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ2 (2-0-4)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2464704  (6300158)กฎหมายสิ่งแวดล้อม2 (2-0-4)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  ปี 3 เทอม 2
  0000001  (0000001)เลือกเสรี 13 (3-0-6)เลือกเสรี
  2463401  (6300162)หลักกฎหมายระหว่างประเทศ3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2463506  (6300135)กฎหมายแรงงานและวิธีพิจารณาคดีในศาลแรงงาน3 (3-0-6)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  2463601  (6300141)พระธรรมนูญศาลยุติธรรม2 (2-0-4)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2463603  (6300143)กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 23 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2463605  (6300145)กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 23 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2463606  (6300146)กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  ปี 4 เทอม 1
  0000002  (0000002)เลือกเสรี 23 (3-0-6)เลือกเสรี
  2463507  (6300134)กฎหมายภาษีอากร3 (3-0-6)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  2464313  (6300147)กฎหมายที่ดิน2 (2-0-4)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  2464402  (6300165)กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2464517  (6300155)สัมมนากฎหมายแพ่งและวิธีพิจารณาความแพ่ง2 (2-0-4)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  2464518  (6300156)สัมมนากฎหมายอาญาและวิธีพิจารณาความอาญา2 (2-0-4)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  2464703  (6300150)การว่าความและศาลจำลอง3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2464801  (6300163)เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย1 (45)ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
  ปี 4 เทอม 2
  2464802  (6300164)ฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย5 (300)ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

  นักศึกษาใหม่จะต้องชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการรายงานตัวเข้าศึกษา ดังรายการต่อไปนี้

  ที่ รายการ จำนวน (บาท)
  1ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 500.00 ฿
  2ค่าบัตรนักศึกษา 100.00 ฿
  3ค่าประกันของเสียหาย 1,000.00 ฿
  4ค่าคู่มือนักศึกษา 200.00 ฿
  5ค่าจองชุดพละศึกษา 450.00 ฿
  6ค่าเครื่องหมายนักศึกษา 350.00 ฿
  7ค่าลงทะเบียนปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 400.00 ฿
  8สอบประกันคุณภาพ ภาษาอังกฤษ 100.00 ฿
  9ค่ามัดจำประกันสัญญาเข้าอยู่หอพักนักศึกษา 2,000.00 ฿
  10ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายรายภาคการศึกษา9,600.00 ฿
  รวมทั้งหมด14,700.00 ฿

  *** หมายเหตุ
  1. ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษา และในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาแรกเข้า จะเรียกเก็บตามแผนการเรียนแต่ละหลักสูตร
  2. ในภาคการศึกษาถัด ๆไป มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บเฉพาะรายการค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายเท่านั้น ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายรายการอื่นอีก
  3. ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบจากใบรายงานตัวอีกครั้ง