หลักสูตรที่เปิดสอน

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบราง (ต่อเนื่อง 2 ปี)


จำนวนรับสมัคร

 • 7 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ปวส. หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง

ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย/ ภาคการศึกษา

 • 8,900.00 ฿ (ลงทะเบียนไม่เกิน 18 หน่วยกิต)
 • 10,300.00 ฿ (ลงทะเบียน 19 หน่วยกิตขึ้นไป)

การสอบคัดเลือก

 • มีสอบสัมภาษณ์

สถานที่ในการจัดการศึกษา

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (มอในเมือง) ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

 • ข้อมูลการประกอบอาชีพ

  สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งงานในระบบรางและงานโรงงานอุตสาหกรรมทั้งภาครัฐและเอกชน
  - เจ้าหน้าที่ด้านการบริหารการจัดการทั่วไปในงานระบบรถไฟและธุรกิจต่อเนื่องในงานระบบราง เช่น การจัดการขนส่งและคลังสินค้าระบบราง งานสถานี
  - นักช่างเทคนิคระดับสูง ในงานซ่อมบำรุงในระบบรางหรือในงานอุตสาหกรรม
  - ผู้ควบคุมการทำงาน ในงานซ่อมบำรุงในระบบรางหรือในโรงงานอุตสาหกรรม
  - เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง ในโรงซ่อมบำรุงรถไฟ รถไฟไฟฟ้า รถไฟความเร็วสูง และในโรงงานอุตสาหกรรม
  - เจ้าหน้าทีระบบควบคุมอาณัติสัญญาณของรถไฟ รถไฟไฟฟ้า และรถไฟความเร็วสูง
  - ผู้ควบคุมดูแลการทำงานหรือเป็นผู้ปฏิบัติงานในหน่วยควบคุมและบริหารจัดการระบบการเดินรถไฟ รถไฟไฟฟ้า และรถไฟความเร็วสูง รวมถึงการบริหารความปลอดภัยในการเดินรถ
  - นักเขียนแบบและงานออกแบบวิศวกรรม
  - อาชีพที่ใช้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีระบบรางและในงานอุตสาหกรรม


  อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • ผศ.โกเมน หมายมั่น
  • ผศ.ดร.สิปปวิชญ์กร สิทธิอัครานนท์
  • ผศ.เสกสิทธิ์ รัตนสิริวัฒนกุล
  • รศ.ณัฐเศรษฐ์ น้ำคำ
  • อ.กฤษณะ ยอดนิล
  • อ.มนตรี ใจเยี่ยม

  ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม
  Website Facebook 0879363835, 0818691382 Add friend

  หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จำนวนไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต

  หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/วิชา จำนวนหน่วยกิต
  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า18
         1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร6
         1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์3
         1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์6
         1.4 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์3
  2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน จำนวนไม่น้อยกว่า48
         2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน18
         2.2 วิชาเฉพาะด้าน30
              - กลุ่มวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ3
              - กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก (ให้เลือกเรียนเพียง 1 กลุ่มวิชา โดยเลือกรายวิชาทฤษฎี 3 นก. รายวิชาปฏิบัติการ 3 นก.)6
              - วิชาเฉพาะด้านบังคับ แขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบราง21
  3. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า6
  รวม72

  *** หมายเหตุ หากต้องการนำข้อมูลโครงการหลักสูตรไปอ้างอิงหรือใช้งาน กรุณาตรวจสอบข้อมูลกับเล่มหลักสูตรและ สมอ.08 อีกครั้ง ->

  คลิก
  รหัสวิชา  (รหัสอ้างอิง)ชื่อวิชาหน่วยกิตหัวข้อเลือก
  ปี 1 เทอม 1
  0010208  (6201011)ทักษะชีวิตและจริยธรรมในสังคมดิจิทัล3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0080103  (6201006)ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อออนไลน์3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0080104  (6201007)ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  6111101  (6500055)วัสดุอุตสาหกรรม3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  6111402  (6500054)วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในงานอุตสาหกรรม3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  6111502  (6500056)การจัดการอุตสาหกรรม3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  6111507  (6500057)การพัฒนาและการฝึกอบรมบุคคลากรด้านเทคโนโลยี2 (2-0-4)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  6111701  (6500058)ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ2 (2-0-4)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  ปี 1 เทอม 2
  0000001  (0000001)เลือกเสรี 13 (3-0-6)เลือกเสรี
  0010408  (6201031)การพัฒนาทักษะการดำเนินชีวิตด้วยกีฬาอิเล็กทรอนิกส์3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0050309  (6201028)เศรษฐกิจดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0050403  (6201037)การคิดเชิงระบบ3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  6111601  (6500069)การจัดการระบบรางเบื้องต้น3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  6111602  (6500070)มาตรฐานระบบราง3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  6111603  (6500084)หัวข้อพิเศษทางการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน2 (0-4-2)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  6111604  (6500059)การปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์2 (0-4-2)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  ปี 2 เทอม 1
  0000002  (0000002)เลือกเสรี 23 (3-0-6)เลือกเสรี
  6111401  (6500053)สถิติในงานอุตสาหกรรม3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  6112601  (6500071)การจัดการด้านเทคโนโลยีระบบขนส่งทางราง3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  6112602  (6500072)ปฏิบัติการเทคโนโลยีระบบราง2 (0-4-2)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  6112603  (6500073)ปฏิบัติการจำลองการเดินรถราง2 (0-4-2)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  6112604  (6500074)การศึกษาการทำงานเทคโนโลยีวิศวกรรมระบบราง2 (0-4-2)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  6112605  (6500075)การปฏิบัติการบำรุงรักษาล้อเลื่อนรถไฟ2 (0-4-2)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  6112607  (6500083)โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน3 (3-0-6)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  6112608  (6500085)ปฏิบัติการจัดการพื้นที่คลังสินค้า1 (0-3-1)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  6112801  (6500094)การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา0 (30)ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
  6112902  (6500076)สัมมนาเทคโนโลยีระบบราง1 (0-3-1)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  ปี 2 เทอม 2
  6112802  (6500093)การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ3 (250)ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
  6112803  (6500095)สหกิจศึกษา6 (16 สัปดาห์)ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
  6112903  (6500068)โครงงานทางเทคโนโลยี3 (0-6-3)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ

  (ต่อเนื่อง 2 ปี) นักศึกษาใหม่จะต้องชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการรายงานตัวเข้าศึกษา ดังรายการต่อไปนี้

  ที่ รายการ จำนวน (บาท)
  1ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่500.00 ฿
  2ค่าบัตรนักศึกษา100.00 ฿
  3ค่าประกันของเสียหาย1,000.00 ฿
  4ค่าคู่มือนักศึกษา200.00 ฿
  5ค่าจองชุดพละศึกษา -
  6ค่าเครื่องหมายนักศึกษา -
  7ค่าลงทะเบียนปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ -
  8สอบประกันคุณภาพ ภาษาอังกฤษ -
  9ค่ามัดจำประกันสัญญาเข้าอยู่หอพักนักศึกษา -
  10ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายรายภาคการศึกษา (ชำระเงินภายหลังตอนเปิดภาคเรียน) -
  รวมทั้งหมด1,800.00 ฿

  *** หมายเหตุ
  1. ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษา และในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาแรกเข้า จะเรียกเก็บตามแผนการเรียนแต่ละหลักสูตร
  2. ในภาคการศึกษาถัด ๆไป มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บเฉพาะรายการค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายเท่านั้น ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายรายการอื่นอีก
  3. ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบจากใบรายงานตัวอีกครั้ง