หลักสูตรที่เปิดสอน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์


:: จุดเด่น/สโลแกน ::

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ศึกษาศาสตร์รากฐานของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ภายใต้หลักการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ อันจะนำไปสู่การสร้างสรรค์เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมที่สามารถตอบสนองความต้องการและยกระดับคุณภาพชีวิตของมนุษย์

จำนวนรับสมัคร

 • ได้จำนวนครบตามแผนการรับนักศึกษา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ม.6 หรือเทียบเท่า

ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย/ ภาคการศึกษา

 • 8,900.00 ฿ (ลงทะเบียนไม่เกิน 18 หน่วยกิต)
 • 10,300.00 ฿ (ลงทะเบียน 19 หน่วยกิตขึ้นไป)

การสอบคัดเลือก

 • มีสอบสัมภาษณ์

สถานที่ในการจัดการศึกษา

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (มอในเมือง) ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

 • ข้อมูลการประกอบอาชีพ

  1. นักพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development)
  - โปรแกรมเมอร์ (Programmer)
  - วิศวกรซอฟต์แวร์ (Software Engineer)
  - นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analyst)
  2. นักออกแบบส่วนต่อประสานซอฟต์แวร์กับผู้ใช้ (UX and UI Designer)
  - นักออกแบบส่วนประสบการณ์ของผู้ใช้ (UX Designer)
  - สถาปนิกส่วนประสบการณ์ของผู้ใช้ (UX Architect)
  - นักออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ (UI Designer)
  - นักออกแบบเว็บ (Web Designer)
  - นักออกแบบ/นักพัฒนาส่วนแสดงผล (Frontend Developer/Designer)
  3. ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network Specialist)
  - ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network Administrator)
  - วิศวกรเครือข่าย (Network Engineer)
  - ผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Administrator)
  - เจ้าหน้าที่ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network Operation)
  - ผู้ดูแลระบบความปลอดภัยเครือข่าย (Network Security Administrator)
  - ผู้ออกแบบเครือข่าย (Network Designer)
  4. วิศวกรด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI Engineer)
  - วิศวกรปัญญาประดิษฐ์ (AI Engineer)
  - วิศวกรด้านการเรียนรู้ของเครื่องจักร (Machine Learning Engineer)
  - นักพัฒนา BI (Business Intelligence Developer)
  - นักวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI Research Scientist)
  5. นักวิเคราะห์และนักวิทยาศาสตร์ด้านข้อมูล (Data Analysis and Data Scientist)
  - นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst)
  - นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist)
  - วิศวกรอภิมหาข้อมูล (Big Data Engineer)
  - นักพัฒนา BI (Business Intelligence Developer)
  - นักวิจัยด้านวิทยาการข้อมูล (Data Science Researcher)
  - นักวิเคราะห์แผนและจัดทำนโยบาย (Plan Analysis/Policy Development)


  อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • ผศ.ดนุวัศ อิสรานนทกุล
  • ผศ.ดร.ชยันต์ นันทวงศ์
  • ผศ.เอกสิทธิ์ สิทธิสมาน
  • รศ.ดร.กฤษดา ขันกสิกรรม
  • อ.ภาสกร วรอาจ

  ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม
  Website Facebook 056219100 ต่อ 1160 Add friend

  หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จำนวนไม่น้อยกว่า 128 หน่วยกิต

  หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/วิชา จำนวนหน่วยกิต
  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า30
         1.1 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 1/2(วิชาภาษาอังกฤษ)6
         1.2 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 2/2 (วิชาภาษาไทย หรือภาษาจีน)3
         1.3 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์6
         1.4 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์9
         1.5 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์6
  2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน จำนวนไม่น้อยกว่า92
         2.1 วิชาแกน12
         2.2 วิชาเฉพาะด้าน80
              - วิชาเฉพาะด้านบังคับ53
              - วิชาเฉพาะด้านเลือก21
              - วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ6
  3. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า6
  รวม128

  *** หมายเหตุ หากต้องการนำข้อมูลโครงการหลักสูตรไปอ้างอิงหรือใช้งาน กรุณาตรวจสอบข้อมูลกับเล่มหลักสูตรและ สมอ.08 อีกครั้ง ->

  คลิก
  รหัสวิชา  (รหัสอ้างอิง)ชื่อวิชาหน่วยกิตหัวข้อเลือก
  ปี 1 เทอม 1
  0010408  (6201031)การพัฒนาทักษะการดำเนินชีวิตด้วยกีฬาอิเล็กทรอนิกส์3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0040409  (6201035)เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  4003904  (6300451)การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับวิทยาศาสตร์3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4291602  (6300320)แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4311331  (6300330)การโปรแกรมและภาษาคอมพิวเตอร์3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4311431  (6300331)การออกแบบและวิเคราะห์อัลกอริทึม3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4311531  (6300334)พื้นฐานหลักการทางคอมพิวเตอร์3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  ปี 1 เทอม 2
  0050404  (6201038)คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0080101  (6201004)ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0080104  (6201007)ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  4311231  (6300325)หลักการระบบฐานข้อมูล3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4311332  (6300341)การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุและเชิงฟังก์ชั่น3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4311432  (6300323)วิธีการคำนวณเชิงตัวเลขและการจำลองแบบ3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4311631  (6300335)หลักการระบบปฏิบัติการสมัยใหม่3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  ปี 2 เทอม 1
  0030204  (6201015)ชีวิตกับภาพถ่าย3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0060303  (6201030)ความเป็นพลเมืองและกฎหมายในชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0080103  (6201006)ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อออนไลน์3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  4301201  (6300321)ความน่าจะเป็นและสถิติ3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4312331  (6300342)การเขียนโปรแกรมสำหรับอินเทอร์เน็ต3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4312431  (6300336)การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4312631  (6300340)สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  ปี 2 เทอม 2
  0010312  (6201022)ธุรกิจและความเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0030201  (6201014)ศิลปะและวัฒนธรรมร่วมสมัย3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  4312432  (6300337)ความมั่นคงของระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4312433  (6300322)โครงสร้างดิสครีต3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4312531  (6300333)วิศวกรรมซอฟต์แวร์3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4312532  (6300326)การออกแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  ปี 3 เทอม 1
  0000001  (0000001)เลือกเสรี 13 (3-0-6)เลือกเสรี
  4313131  (6300324)ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4313231  (6300343)วิทยาการข้อมูล3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4313331  (6300332)การพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับเดสก์ท็อป3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4313432  (6300327)การประมวลผลภาษาธรรมชาติ3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4313433  (6300338)ปัญญาประดิษฐ์3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  ปี 3 เทอม 2
  0000002  (0000002)เลือกเสรี 23 (3-0-6)เลือกเสรี
  4313232  (6300346)อภิมหาข้อมูล3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4313332  (6300345)การเขียนโปรแกรมสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่และอุปกรณ์อัจฉริยะ3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4313434  (6300344)พื้นฐานการเรียนรู้ของเครื่องจักร 3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4313435  (6300339)การประมวลผลภาพดิจิทัล3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4313931  (6300328)โครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 12 (0-4-2)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  ปี 4 เทอม 1
  4314831  (6300354)เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์1 (0-2-1)ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
  4314931  (6300347)หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4314932  (6300329)โครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 23 (0-6-3)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  ปี 4 เทอม 2
  4314832  (6300355)การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์5 (300)ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

  นักศึกษาใหม่จะต้องชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการรายงานตัวเข้าศึกษา ดังรายการต่อไปนี้

  ที่ รายการ จำนวน (บาท)
  1ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 500.00 ฿
  2ค่าบัตรนักศึกษา 100.00 ฿
  3ค่าประกันของเสียหาย 1,000.00 ฿
  4ค่าคู่มือนักศึกษา 200.00 ฿
  5ค่าจองชุดพละศึกษา 450.00 ฿
  6ค่าเครื่องหมายนักศึกษา 350.00 ฿
  7ค่าลงทะเบียนปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 400.00 ฿
  8สอบประกันคุณภาพ ภาษาอังกฤษ 100.00 ฿
  9ค่ามัดจำประกันสัญญาเข้าอยู่หอพักนักศึกษา 2,000.00 ฿
  10ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายรายภาคการศึกษา10,300.00 ฿
  รวมทั้งหมด15,400.00 ฿

  *** หมายเหตุ
  1. ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษา และในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาแรกเข้า จะเรียกเก็บตามแผนการเรียนแต่ละหลักสูตร
  2. ในภาคการศึกษาถัด ๆไป มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บเฉพาะรายการค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายเท่านั้น ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายรายการอื่นอีก
  3. ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบจากใบรายงานตัวอีกครั้ง