หลักสูตรที่เปิดสอน

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน แขนงวิชาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า


จำนวนรับสมัคร

 • 33 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ม.6 หรือเทียบเท่า

ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย/ ภาคการศึกษา

 • 9,900.00 ฿ (ลงทะเบียนไม่เกิน 18 หน่วยกิต)
 • 11,300.00 ฿ (ลงทะเบียน 19 หน่วยกิตขึ้นไป)

การสอบคัดเลือก

 • มีสอบสัมภาษณ์

สถานที่ในการจัดการศึกษา

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (มอในเมือง) ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

 • ข้อมูลการประกอบอาชีพ

  1. วิศวกรในสถานประกอบการต่างๆด้านพลังงาน เช่น วิศวกรพลังงาน
  2. วิศวกรในหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงาน
  3. นักวิชาการ บุคลากรทางการศึกษา ผู้ช่วยวิจัย และนักวิจัยในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  4. ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานในอาคารภาครัฐและสถานประกอบการ
  5. อาชีพอิสระอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงาน.
  6. วิศวกรประจำโรงงานรถยนต์ไฟฟ้า


  อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • ผศ.ดร.จักราวุฒิ เตโช
  • ผศ.ดร.ธีรพจน์ แนบเนียน
  • ผศ.ถิรายุ ปิ่นทอง
  • ผศ.ปิยลาภ มานะกิจ
  • ผศ.วีระชาติ จริตงาม
  • อาจารย์ภานุพล ไตรรัตน์

  ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม
  Website Facebook 0958515353 Add friend

  หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จำนวนไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต

  หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/วิชา จำนวนหน่วยกิต
  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า30
         1.1 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 1/2(วิชาภาษาอังกฤษ)6
         1.2 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 2/2 (วิชาภาษาไทย หรือภาษาจีน)3
         1.3 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์6
         1.4 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์9
         1.5 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์6
  2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน จำนวนไม่น้อยกว่า94
         2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ41
              -หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาพื่นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์9
              -หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม32
         2.2 วิชาเฉพาะด้าน53
              - กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคสนาม แขนงวิชาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า6
              - หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับทางวิศวกรรมแขนงวิชาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า32
              - หมวดวิชาเฉพาะด้านเลือกทางวิศวกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า15
  3. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า6
  รวม130

  *** หมายเหตุ หากต้องการนำข้อมูลโครงการหลักสูตรไปอ้างอิงหรือใช้งาน กรุณาตรวจสอบข้อมูลกับเล่มหลักสูตรและ สมอ.08 อีกครั้ง ->

  คลิก
  รหัสวิชา  (รหัสอ้างอิง)ชื่อวิชาหน่วยกิตหัวข้อเลือก
  ปี 1 เทอม 1
  0030308  (6201025)ภูมิปัญญาเทคโนโลยีและนวัตกรรมท้องถิ่น3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0080103  (6201006)ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อออนไลน์3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0080107  (6201010)ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  4221791  (6600002)เคมีวิศวกรรมพลังงาน3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4291791  (6600003)คณิตศาสตร์วิศวกรรมพลังงาน3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  6261111  (6600001)การเขียนแบบวิศวกรรม3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  6261802  (6600004)ปฏิบัติการเครื่องมือพื้นฐานวิศวกรรม1 (0-3-0)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  ปี 1 เทอม 2
  0010208  (6201011)ทักษะชีวิตและจริยธรรมในสังคมดิจิทัล3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0010304  (6201020)การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0080101  (6201004)ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  4211591  (6600005)ฟิสิกส์วิศวกรรมพลังงาน3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  6261132  (6600007)วัสดุวิศวกรรมพลังงาน3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  6262101  (6600009)ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกรรม3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  6262111  (6600010)กลศาสตร์วิศวกรรมพลังงาน3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  ปี 2 เทอม 1
  0030401  (6201032)ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0040206  (6201017)การรู้สารสนเทศในศตวรรษที่ 213 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0040409  (6201035)เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  6262312  (6600011)อุณหพลศาสตร์3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  6262433  (6600014)พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  6262521  (6600029)เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  6262833  (6600031)การทดลองทางวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์ไฟฟ้า1 (0-3-0)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  6263621  (6600038)ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  ปี 2 เทอม 2
  0070407  (6201040)สื่อดิจิทัลเพื่อการดำรงชีวิตสมัยใหม่3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  6262321  (6600012)กลศาสตร์ของไหล3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  6262531  (6600030)เทคโนโลยีเครื่องยนต์และการเผาไหม้ภายใน3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  6263463  (6600035)เทคโนโลยีแบตเตอรี่และระบบการอัดประจุไฟฟ้า3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  6263473  (6600036)ระบบอิเล็กทรอนิกส์กำลังในยานยนต์ไฟฟ้า3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  6263722  (6600016)เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมพลังงาน3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  ปี 3 เทอม 1
  0000001  (0000001)เลือกเสรี 13 (3-0-6)เลือกเสรี
  6262611  (6600015)โปรแกรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  6262844  (6600032)การทดลองทางวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์1 (0-3-0)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  6263441  (6600033)ระบบขับเคลื่อนและควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  6263452  (6600034)สถานีอัดประจุไฟฟ้า3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  6263561  (6600037)เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  6263931  (6600040)โครงงานเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า 11 (0-3-0)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  ปี 3 เทอม 2
  0000002  (0000002)เลือกเสรี 23 (3-0-6)เลือกเสรี
  6261112  (6600006)ปฏิบัติการเขียนแบบวิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์1 (0-3-0)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  6263742  (6600039)มาตรฐานยานยนต์ไฟฟ้า3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  6264932  (6600041)โครงงานเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า 22 (0-6-0)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  ปี 4 เทอม 1
  6264946  (6600068)เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า1 (0-2-0)ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
  6264957  (6600070)เตรียมสหกิจศึกษาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า0 (30 ชั่วโมง)ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
  ปี 4 เทอม 2
  6264947  (6600069)การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า5 (300)ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
  6264958  (6600071)สหกิจศึกษาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า6 (16 สัปดาห์)ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

  นักศึกษาใหม่จะต้องชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการรายงานตัวเข้าศึกษา ดังรายการต่อไปนี้

  ที่ รายการ จำนวน (บาท)
  1ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 500.00 ฿
  2ค่าบัตรนักศึกษา 100.00 ฿
  3ค่าประกันของเสียหาย 1,000.00 ฿
  4ค่าคู่มือนักศึกษา 200.00 ฿
  5ค่าจองชุดพละศึกษา 450.00 ฿
  6ค่าเครื่องหมายนักศึกษา 350.00 ฿
  7ค่าลงทะเบียนปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 400.00 ฿
  8สอบประกันคุณภาพ ภาษาอังกฤษ 100.00 ฿
  9ค่ามัดจำประกันสัญญาเข้าอยู่หอพักนักศึกษา 2,000.00 ฿
  10ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายรายภาคการศึกษา11,300.00 ฿
  รวมทั้งหมด16,400.00 ฿

  *** หมายเหตุ
  1. ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษา และในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาแรกเข้า จะเรียกเก็บตามแผนการเรียนแต่ละหลักสูตร
  2. ในภาคการศึกษาถัด ๆไป มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บเฉพาะรายการค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายเท่านั้น ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายรายการอื่นอีก
  3. ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบจากใบรายงานตัวอีกครั้ง