หลักสูตรที่เปิดสอน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ


จำนวนรับสมัคร

 • ได้จำนวนครบตามแผนการรับนักศึกษา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ม.6 หรือเทียบเท่า

ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย/ ภาคการศึกษา

 • 8,900.00 ฿ (ลงทะเบียนไม่เกิน 18 หน่วยกิต)
 • 10,300.00 ฿ (ลงทะเบียน 19 หน่วยกิตขึ้นไป)

การสอบคัดเลือก

 • มีสอบสัมภาษณ์

สถานที่ในการจัดการศึกษา

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ส่วนย่านมัทรี) ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
 • มหาวิทยาลัยอาจจัดให้บางรายวิชามีการจัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือพิเศษหรือห้องปฏิบัติการเฉพาะหรือสถานที่เฉพาะ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการเรียนการสอน และเมื่อมีความพร้อมในด้านดังกล่าวแล้วให้มีการจัดการรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ส่วนย่านมัทรี) ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ต่อไป

 • ข้อมูลการประกอบอาชีพ

  1. นักวิทยาศาสตร์การกีฬาประจำสโมสรกีฬาอาชีพ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
  2. นักส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ และองค์กรในระดับต่างๆ
  3. ผู้ฝึกสอนกีฬาในองค์กรและสมาคมกีฬาต่างๆ ตลอดจนสโมสรกีฬาอาชีพ
  4. ผู้ให้คำแนะนำการออกกำลังกายในสถานประกอบการด้านส่งเสริมสุขภาพ เช่น ศูนย์ฟิตเนส สปอร์ตคลับ
  5. นักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ
  6. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)
  7. อาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสายงานทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ


  อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • น.ส.อรธิรา สุทธิศักดิ์
  • ผศ.ดร.นารีรมย์ รัตนสัมฤทธิ์
  • อ.ชัชพงศ์ คงเมือง
  • อ.ดร.เพชรัชน์ อ้นโต
  • อ.วันดี ฉวีจันทร์

  ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม
  Website Facebook Add friend

  หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จำนวนไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต

  หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/วิชา จำนวนหน่วยกิต
  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า30
         1.1 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 1/2(วิชาภาษาอังกฤษ)6
         1.2 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 2/2 (วิชาภาษาไทย หรือภาษาจีน)3
         1.3 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์6
         1.4 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์9
         1.5 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์6
  2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน จำนวนไม่น้อยกว่า100
         2.1 วิชาแกน21
         2.2 วิชาเฉพาะด้าน79
              - วิชาเฉพาะด้านบังคับ67
              - วิชาเฉพาะด้านเลือก6
              - วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ6
  3. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า6
  รวม136

  *** หมายเหตุ หากต้องการนำข้อมูลโครงการหลักสูตรไปอ้างอิงหรือใช้งาน กรุณาตรวจสอบข้อมูลกับเล่มหลักสูตรและ สมอ.08 อีกครั้ง ->

  คลิก
  รหัสวิชา  (รหัสอ้างอิง)ชื่อวิชาหน่วยกิตหัวข้อเลือก
  ปี 1 เทอม 1
  0030401  (6201032)ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0040203  (6201016)การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อสุขภาวะที่ดี3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0040409  (6201035)เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  4221107  (6300604)เคมีด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4231106  (6300942)ชีววิทยาสำหรับวิทยาศาสตร์การกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ 3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4561201  (6300944)วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬาเบื้องต้น2 (1-2-3)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4561301  (6300946)พื้นฐานการส่งเสริมสุขภาพ3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  ปี 1 เทอม 2
  0080101  (6201004)ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0080104  (6201007)ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  4211304  (6300941)ฟิสิกส์พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การกีฬา3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4302120  (6300943)สถิติสำหรับวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4561202  (6300945)กายวิภาคและสรีรวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬา3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4561302  (6300947)ปัญหาสุขภาพและการประเมินภาวะสุขภาพ3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4561502  (6300950)ทักษะและวิทยาศาสตร์การกีฬาประเภทกรีฑา2 (0-4-2)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4561601  (6300948)หลักปฏิบัติการค่ายพักแรม2 (1-2-3)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  ปี 2 เทอม 1
  0020204  (6201012)ชีวิตกับดนตรี3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0030310  (6201026)การรู้เท่าทันสื่อ3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0040406  (6201034)การสร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะทางเพศ3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  2312711  (6300938)ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์การกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4311731  (6300940)โปรแกรมสำเร็จรูปทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4561501  (6300949)ทักษะและวิทยาศาสตร์การกีฬาประเภทกีฬาทางน้ำ2 (0-4-2)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4562301  (6300953)การสื่อสารสุขภาพ2 (1-2-3)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4562502  (6300955)ทักษะและวิทยาศาสตร์การกีฬาประเภททีม2 (0-4-2)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  ปี 2 เทอม 2
  0060302  (6201029)วัยใสใจสะอาด3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  0080103  (6201006)ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อออนไลน์3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  2312716  (6300939)ภาษาอังกฤษเพื่อการให้การบริการทางสุขภาพ3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4562201  (6300951)การสอนกีฬา2 (1-2-3)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4562202  (6300952)การปฐมพยาบาลในการออกกำลังกายและการกีฬา3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4562501  (6300954)ทักษะและวิทยาศาสตร์การกีฬาประเภทกีฬาบุคคล และกีฬาต่อสู้2 (0-4-2)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4563503  (6300966)ทักษะและวิทยาศาสตร์การกีฬาประเภทกิจกรรมประกอบจังหวะ2 (0-4-2)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  ปี 3 เทอม 1
  0000001  (0000001)เลือกเสรี 13 (3-0-6)เลือกเสรี
  4563201  (6300959)การประเมินและการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย2 (1-2-3)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4563301  (6300962)การชะลอวัย3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4563401  (6300956)โภชนาการเพื่อสุขภาพและการกีฬา2 (1-2-3)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4563402  (6300957)การนวดเพื่อสุขภาพและการกีฬา3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4563501  (6300964)ทักษะและวิทยาศาสตร์การกีฬาประเภทแร็กเกต2 (0-4-2)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  ปี 3 เทอม 2
  0000002  (0000002)เลือกเสรี 23 (3-0-6)เลือกเสรี
  4563202  (6300960)จิตวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬา3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4563203  (6300961)ชีวกลศาสตร์การกีฬา3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4563306  (6300981)โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักเกิน2 (1-2-3)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  4563403  (6300958)การจัดการทางการกีฬาและสุขภาพ2 (1-2-3)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4563502  (6300965)ทักษะและวิทยาศาสตร์การกีฬาประเภทกีฬาพื้นบ้าน2 (0-4-2)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4563601  (6300963)กิจกรรมสำหรับบุคคลพิเศษ3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4564203  (6300989)หลักการฝึกด้วยแรงต้าน2 (1-2-3)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  ปี 4 เทอม 1
  4563304  (6300979)สุขภาพอนามัยชุมชน3 (2-2-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  4564201  (6300967)หลักการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4564202  (6300968)เวชศาสตร์การกีฬา3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4564801  (6300998)การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ1 (0-2-1)ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
  4564901  (6300969)สัมมนาทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4564902  (6300970)การวิจัยทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  ปี 4 เทอม 2
  4564904  (6300999)การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ5 (300)ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
  4564905  (6301001)สหกิจศึกษาทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ6 (16 สัปดาห์)ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

  นักศึกษาใหม่จะต้องชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการรายงานตัวเข้าศึกษา ดังรายการต่อไปนี้

  ที่ รายการ จำนวน (บาท)
  1ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 500.00 ฿
  2ค่าบัตรนักศึกษา 100.00 ฿
  3ค่าประกันของเสียหาย 1,000.00 ฿
  4ค่าคู่มือนักศึกษา 200.00 ฿
  5ค่าจองชุดพละศึกษา 450.00 ฿
  6ค่าเครื่องหมายนักศึกษา 350.00 ฿
  7ค่าลงทะเบียนปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 400.00 ฿
  8สอบประกันคุณภาพ ภาษาอังกฤษ 100.00 ฿
  9ค่ามัดจำประกันสัญญาเข้าอยู่หอพักนักศึกษา 2,000.00 ฿
  10ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายรายภาคการศึกษา10,300.00 ฿
  รวมทั้งหมด15,400.00 ฿

  *** หมายเหตุ
  1. ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษา และในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาแรกเข้า จะเรียกเก็บตามแผนการเรียนแต่ละหลักสูตร
  2. ในภาคการศึกษาถัด ๆไป มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บเฉพาะรายการค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายเท่านั้น ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายรายการอื่นอีก
  3. ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบจากใบรายงานตัวอีกครั้ง