หลักสูตรที่เปิดสอน

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ


:: จุดเด่น/สโลแกน ::

เปลี่ยนสิ่งชอบ ให้เป็นอาชีพที่ใช่ เรียนรู้แบบ Module สู่การเป็นนักออกแบบมืออาชีพ

จำนวนรับสมัคร

 • 16 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ม.6 หรือเทียบเท่า

ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย/ ภาคการศึกษา

 • 8,200.00 ฿ (ลงทะเบียนไม่เกิน 18 หน่วยกิต)
 • 9,600.00 ฿ (ลงทะเบียน 19 หน่วยกิตขึ้นไป)

การสอบคัดเลือก

 • มีสอบสัมภาษณ์

สถานที่ในการจัดการศึกษา

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (มอในเมือง) ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

 • ข้อมูลการประกอบอาชีพ

  1. นักออกแบบสร้างสรรค์ (Creative Designer) ในกลุ่มอาชีพอิสระที่เป็นที่นิยม ได้แก่ นักตัดต่อวีดีโอ (Editor) ถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ (Photographer) นักเขียนสตอรี่บอร์ด (Storyboard Artist) ยูทูบเบอร์ (YouTuber) ผู้ที่ผลิตสื่อโดยมีช่องยูทูบเป็นของตนเอง
  2. นักออกแบบสร้างสรรค์ (Creative Designer) ในสาขาที่สอดคล้องกับตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ ได้แก่ แฟชันดีไซน์ (Fashion Design) และผู้ผลิตสื่อเนื้อหาดิจิทัล (Digital Content Creator)
  3. นักออกแบบสร้างสรรค์ (Creative Designer) ในหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ด้านงานออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ งานเครื่องประดับ งานของที่ระลึก เครื่องปั้นดินเผา งานเฟอร์นิเจอร์ งานออกแบบสิ่งทอ และงานศิลปะหัตถกรรม
  4. นักออกแบบสร้างสรรค์ (Creative Designer) ในหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ด้านงานออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก สื่อสิ่งพิมพ์ ออกแบบการ์ตูน คาแรคเตอร์ดีไซน์ สื่อโฆษณา สื่อบนตลาดออนไลน์ ดิจิตอล และสื่อมัลติมีเดีย
  5. ผู้ประกอบการ (Entrepreneur) เจ้าของกิจการ หรือผู้ที่คิดริเริ่มจัดตั้งธุรกิจ ทางด้านการออกแบบสร้างสรรค์ทุกประเภท
  6. ครู อาจารย์ ครูผู้ช่วยในสายงานด้านศิลปะ ด้านการออกแบบ
  7. นักวิชาการ นักวิจัย ด้านการออกแบบสร้างสรรค์
  8. ที่ปรึกษาด้านการออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์กราฟิก และด้านการสื่อสารทางการตลาด


  อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • ผศ.ดร.กันยาพร กุณฑลเสพย์
  • ผศ.ดร.สุจิตรา อยู่หนู
  • ผศ.นัฐท์ธีรนนช์ รอดชื่น
  • ผศ.รพีพัฒน์ มั่นพรม
  • รศ.พรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน์

  ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม
  Website Facebook 091 8375927, 086 3949395 Add friend

  หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จำนวนไม่น้อยกว่า 123 หน่วยกิต

  หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/วิชา จำนวนหน่วยกิต
  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า30
         1.1 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 1/2(วิชาภาษาอังกฤษ)6
         1.2 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 2/2 (วิชาภาษาไทย หรือภาษาจีน)3
         1.3 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์6
         1.4 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์9
         1.5 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์6
  2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน จำนวนไม่น้อยกว่า87
         2.1 กลุ่มวิชาแกน9
         2.2 วิชาเฉพาะด้าน78
              - กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ48
              - กลุ่มวิชาชีพด้านเลือก (ให้เลือกเรียนอย่างน้อย 2 Module)18
              - กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ6
              - กลุ่มวิชาศิลปนิพนธ์6
  3. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า6
  รวม123

  *** หมายเหตุ หากต้องการนำข้อมูลโครงการหลักสูตรไปอ้างอิงหรือใช้งาน กรุณาตรวจสอบข้อมูลกับเล่มหลักสูตรและ สมอ.08 อีกครั้ง ->

  คลิก
  รหัสวิชา  (รหัสอ้างอิง)ชื่อวิชาหน่วยกิตหัวข้อเลือก
  ปี 1 เทอม 1
  0020204  (6201012)ชีวิตกับดนตรี3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0040405  (6201033)การเกษตรยั่งยืนและฉลาดบริโภค3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0080103  (6201006)ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อออนไลน์3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  6141113  (6301324)พื้นฐานงานออกแบบสร้างสรรค์3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  6141114  (6301325)พื้นฐานการแสดงออกทางภาพ3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  6141116  (6301327)สุนทรียศาสตร์ในงานออกแบบสร้างสรรค์3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  6142703  (6301435)ทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  ปี 1 เทอม 2
  0070407  (6201040)สื่อดิจิทัลเพื่อการดำรงชีวิตสมัยใหม่3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0080105  (6201008)ภาษาไทยเพื่ออาชีพ3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  6141115  (6301434)พัฒนาการของงานออกแบบ3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  6141701  (6301433)การยศาสตร์เพื่องานออกแบบสร้างสรรค์3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  6141702  (6301438)ศัพท์เทคนิคภาษาอังกฤษในงานออกแบบสร้างสรรค์3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  6141703  (6301439)สีและการจัดองค์ประกอบเพื่องานออกแบบสร้างสรรค์ 3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  ปี 2 เทอม 1
  0010312  (6201022)ธุรกิจและความเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0030204  (6201015)ชีวิตกับภาพถ่าย3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0050309  (6201028)เศรษฐกิจดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  6142115  (6301441)พื้นฐานงานผลิตภัณฑ์สำหรับงานออกแบบเชิงธุรกิจ3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  6142704  (6301446)เทรนด์และแฟชั่นนิยม3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  6252601  (6301440)วิชวลกราฟิกคอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  ปี 2 เทอม 2
  0010306  (6201021)การบูรณาการทางการตลาดยุคใหม่เพื่อความยั่งยืน3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0080101  (6201004)ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  3222109  (6301355)การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  6112201  (6301444)ศิลปะภาพถ่ายและการตัดต่อภาพดิจิทัล3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  6142901  (6301443)เทคโนโลยีและเทคนิคการนำเสนอ3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  6252602  (6301445)การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้และสื่อปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  ปี 3 เทอม 1
  0000001  (0000001)เลือกเสรี 13 (3-0-6)เลือกเสรี
  2313718  (6301432)ภาษาอังกฤษสำหรับงานอุตสาหกรรม3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  3224201  (6301470)การตลาดอิเล็กทรอนิกส์3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  6253601  (6301442)การออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  6253602  (6301447)สื่อดิจิทัลและสิ่งพิมพ์สร้างสรรค์3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  ปี 3 เทอม 2
  0000002  (0000002)เลือกเสรี 23 (3-0-6)เลือกเสรี
  6143102  (6301451)พฤติกรรมผู้บริโภคและแนวโน้มของงานกราฟิก3 (2-2-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  6143703  (6301452)ทักษะการออกแบบสื่อกราฟิกดิจิทัลมีเดีย3 (2-2-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  6143704  (6301453)ทักษะงานสร้างสรรค์เพื่องานดิจิทัลและเทคโนโลยี3 (2-2-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  6143913  (6301436)เตรียมโครงการพิเศษทางการออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  ปี 4 เทอม 1
  6144602  (6301471)สร้างสรรค์ภาพล้อและภาพประกอบเรื่อง3 (2-2-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  6144703  (6301459)การออกแบบฉากเวที3 (2-2-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  6144705  (6301461)ดิจิทัลสำหรับงานโฆษณา3 (2-2-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  6144801  (6301466)การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ1 (45)ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
  6144915  (6301437)โครงการพิเศษทางการออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ3 (0-6-3)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  ปี 4 เทอม 2
  6144803  (6301468)การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ5 (300)ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

  นักศึกษาใหม่จะต้องชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการรายงานตัวเข้าศึกษา ดังรายการต่อไปนี้

  ที่ รายการ จำนวน (บาท)
  1ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 500.00 ฿
  2ค่าบัตรนักศึกษา 100.00 ฿
  3ค่าประกันของเสียหาย 1,000.00 ฿
  4ค่าคู่มือนักศึกษา 200.00 ฿
  5ค่าจองชุดพละศึกษา 450.00 ฿
  6ค่าเครื่องหมายนักศึกษา 350.00 ฿
  7ค่าลงทะเบียนปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 400.00 ฿
  8สอบประกันคุณภาพ ภาษาอังกฤษ 100.00 ฿
  9ค่ามัดจำประกันสัญญาเข้าอยู่หอพักนักศึกษา 2,000.00 ฿
  10ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายรายภาคการศึกษา9,600.00 ฿
  รวมทั้งหมด14,700.00 ฿

  *** หมายเหตุ
  1. ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษา และในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาแรกเข้า จะเรียกเก็บตามแผนการเรียนแต่ละหลักสูตร
  2. ในภาคการศึกษาถัด ๆไป มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บเฉพาะรายการค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายเท่านั้น ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายรายการอื่นอีก
  3. ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบจากใบรายงานตัวอีกครั้ง