หลักสูตรที่เปิดสอน

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง 2 ปี)


จำนวนรับสมัคร

 • 25 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ปวส. หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง

ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย/ ภาคการศึกษา

 • 8,900.00 ฿ (ลงทะเบียนไม่เกิน 18 หน่วยกิต)
 • 10,300.00 ฿ (ลงทะเบียน 19 หน่วยกิตขึ้นไป)

การสอบคัดเลือก

 • มีสอบสัมภาษณ์

สถานที่ในการจัดการศึกษา

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (มอในเมือง) ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

 • ข้อมูลการประกอบอาชีพ

  • ผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทั้งภาครัฐและเอกชน
  • นักวิจัยและพัฒนาในงานอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์
  • นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • เจ้าหน้าที่ด้านการบริหารการจัดการทั่วไปในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น เจ้าหน้าที่ตรวจสอบควบคุมคุณภาพการผลิต เจ้าที่ควบคุมพัสดุและคลังสินค้าเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน เจ้าหน้าที่มาตรฐานอุตสาหกรรม เจ้าหน้าที่ในงานซ่อมบำรุง
  • ผู้ดูแลและควบคุม ระบบการผลิตในโรงงาน การควบคุมคุณภาพในโรงงาน
  • นักเขียนแบบและงานออกแบบวิศวกรรม
  • อาชีพอิสระ และเจ้าของกิจการสินค้าในงานอุตสาหกรรม


  อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • ผศ.โกเมน หมายมั่น
  • ผศ.ดร.สิปปวิชญ์กร สิทธิอัครานนท์
  • ผศ.เสกสิทธิ์ รัตนสิริวัฒนกุล
  • รศ.ณัฐเศรษฐ์ น้ำคำ
  • อ.กฤษณะ ยอดนิล
  • อ.มนตรี ใจเยี่ยม

  ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม
  Website Facebook 0879363835, 0818691382 Add friend

  หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จำนวนไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต

  หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/วิชา จำนวนหน่วยกิต
  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า18
         1.1 กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร6
         1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์3
         1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์6
         1.4 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์3
  2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน จำนวนไม่น้อยกว่า48
         2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน18
         2.2 วิชาเฉพาะด้าน30
              - วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ3
              - วิชาเฉพาะด้านบังคับ (แขนงเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)21
              - วิชาเฉพาะด้านเลือก (ให้เลือกเรียนเพียง 1 กลุ่มวิชา โดยเลือกรายวิชาทฤษฎี 3 นก. รายวิชาปฏิบัติการ 3 นก.)6
  3. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า6
  รวม72

  *** หมายเหตุ หากต้องการนำข้อมูลโครงการหลักสูตรไปอ้างอิงหรือใช้งาน กรุณาตรวจสอบข้อมูลกับเล่มหลักสูตรและ สมอ.08 อีกครั้ง ->

  คลิก
  รหัสวิชา  (รหัสอ้างอิง)ชื่อวิชาหน่วยกิตหัวข้อเลือก
  ปี 1 เทอม 1
  0010208  (6201011)ทักษะชีวิตและจริยธรรมในสังคมดิจิทัล3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0080103  (6201006)ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อออนไลน์3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0080104  (6201007)ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  6111101  (6500055)วัสดุอุตสาหกรรม3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  6111402  (6500054)วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในงานอุตสาหกรรม3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  6111502  (6500056)การจัดการอุตสาหกรรม3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  6111507  (6500057)การพัฒนาและการฝึกอบรมบุคคลากรด้านเทคโนโลยี2 (2-0-4)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  6111701  (6500058)ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ2 (2-0-4)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  ปี 1 เทอม 2
  0000001  (0000001)เลือกเสรี 13 (3-0-6)เลือกเสรี
  0010408  (6201031)การพัฒนาทักษะการดำเนินชีวิตด้วยกีฬาอิเล็กทรอนิกส์3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0050309  (6201028)เศรษฐกิจดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0050403  (6201037)การคิดเชิงระบบ3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  6111401  (6500053)สถิติในงานอุตสาหกรรม3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  6111506  (6500060)การบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  6111604  (6500059)การปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์2 (0-4-2)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  6111901  (6500090)การสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีชุมชน2 (0-4-2)แขนง (เลือก)
  ปี 2 เทอม 1
  0000002  (0000002)เลือกเสรี 23 (3-0-6)เลือกเสรี
  6112101  (6500091)การทดสอบงานเชื่อม1 (0-3-1)แขนง (เลือก)
  6112502  (6500061)การวางแผนและควบคุมการผลิต3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  6112503  (6500062)การควบคุมคุณภาพ3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  6112504  (6500063)การศึกษาการทำงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม2 (0-4-2)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  6112505  (6500064)วิศวกรรมคุณค่าและสิ่งแวดล้อมทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม1 (0-3-1)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  6112506  (6500065)ระบบควบคุมอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม2 (0-4-2)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  6112507  (6500066)การปฏิบัติงานเทคโนโลยีการผลิต2 (0-4-2)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  6112508  (6500067)การปฏิบัติงานผลิตด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์2 (0-4-2)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  6112509  (6500087)ระบบการผลิตแบบลีน3 (3-0-6)แขนง (เลือก)
  6112801  (6500094)การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา0 (30)ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
  ปี 2 เทอม 2
  6112802  (6500093)การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ3 (250)ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
  6112803  (6500095)สหกิจศึกษา6 (16 สัปดาห์)ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
  6112903  (6500068)โครงงานทางเทคโนโลยี3 (0-6-3)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ

  (ต่อเนื่อง 2 ปี) นักศึกษาใหม่จะต้องชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการรายงานตัวเข้าศึกษา ดังรายการต่อไปนี้

  ที่ รายการ จำนวน (บาท)
  1ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่500.00 ฿
  2ค่าบัตรนักศึกษา100.00 ฿
  3ค่าประกันของเสียหาย1,000.00 ฿
  4ค่าคู่มือนักศึกษา200.00 ฿
  5ค่าจองชุดพละศึกษา -
  6ค่าเครื่องหมายนักศึกษา -
  7ค่าลงทะเบียนปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ -
  8สอบประกันคุณภาพ ภาษาอังกฤษ -
  9ค่ามัดจำประกันสัญญาเข้าอยู่หอพักนักศึกษา -
  10ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายรายภาคการศึกษา (ชำระเงินภายหลังตอนเปิดภาคเรียน) -
  รวมทั้งหมด1,800.00 ฿

  *** หมายเหตุ
  1. ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษา และในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาแรกเข้า จะเรียกเก็บตามแผนการเรียนแต่ละหลักสูตร
  2. ในภาคการศึกษาถัด ๆไป มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บเฉพาะรายการค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายเท่านั้น ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายรายการอื่นอีก
  3. ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบจากใบรายงานตัวอีกครั้ง