หลักสูตรที่เปิดสอน

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์


:: จุดเด่น/สโลแกน ::

เรียสนุก เน้นปฏิบัติ มีบ้านพัก สร้างรายได้ระหว่างเรียน

จำนวนรับสมัคร

 • 17 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ม.6 หรือเทียบเท่า

ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย/ ภาคการศึกษา

 • 8,900.00 ฿ (ลงทะเบียนไม่เกิน 18 หน่วยกิต)
 • 10,300.00 ฿ (ลงทะเบียน 19 หน่วยกิตขึ้นไป)

การสอบคัดเลือก

 • มีสอบสัมภาษณ์

สถานที่ในการจัดการศึกษา

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ส่วนย่านมัทรี) ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
 • มหาวิทยาลัยอาจจัดให้บางรายวิชามีการจัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือพิเศษหรือห้องปฏิบัติการเฉพาะหรือสถานที่เฉพาะ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการเรียนการสอน และเมื่อมีความพร้อมในด้านดังกล่าวแล้วให้มีการจัดการรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ส่วนย่านมัทรี) ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ต่อไป

 • ข้อมูลการประกอบอาชีพ

  1. หน่วยงานราชการ นักวิชาการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร เช่น กรมปศุสัตว์ ปศุสัตว์อำเภอ ปศุสัตว์จังหวัด กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมป่าไม้ เป็นต้น
  2. หน่วยงานเอกชน ตำแหน่งสัตวบาลประจำฟาร์มทั้งในและต่างประเทศ เช่น บริษัทซีพี เบทาโกร สหฟาร์ม เป็นต้น
  3. หน่วยงานเอกชน ตำแหน่งส่งเสริม เช่น บริษัทอาหารสัตว์และผลิตภัณฑ์ทางด้านสัตว์
  4. ทำฟาร์มส่วนตัว ผู้ประกอบการการเกษตรก้าวหน้า (Smart Farmer) และเปิดร้านร้านอุปกรณ์ทางด้านสัตว์
  5. ครูผู้ช่วย
  6. เจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อการเกษตร


  อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • ผศ.ดร.ชนณภัส หัตถกรรม
  • ผศ.ดร.ศรัณยา เพ่งผล
  • ผศ.ธันวา ไวยบท
  • ผศ.นพดล ชุ่มอินทร์
  • ผศ.ปัณณวิชญ์ เย็นจิตต์
  • รศ.จามรี เครือหงษ์
  • รศ.ดร.ฐิตาภรณ์ คงดี
  • อ.สุรภี ประชุมพล
  • อาจารย์ธนบดี ปิ่นทศิริ

  หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จำนวนไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต

  หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/วิชา จำนวนหน่วยกิต
  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า30
         1.1 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 1/2(วิชาภาษาอังกฤษ)6
         1.2 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 2/2 (วิชาภาษาไทย หรือภาษาจีน)3
         1.3 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์6
         1.4 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์9
         1.5 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์6
  2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน จำนวนไม่น้อยกว่า91
         2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ37
              -หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 1/218
              -หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 2/23
              -หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ16
         2.2 วิชาเฉพาะด้าน48
              - กลุ่มวิชาชีพบังคับ แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์30
              - กลุ่มวิชาชีพเลือก แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์18
         2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม6
  3. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า6
  รวม127

  *** หมายเหตุ หากต้องการนำข้อมูลโครงการหลักสูตรไปอ้างอิงหรือใช้งาน กรุณาตรวจสอบข้อมูลกับเล่มหลักสูตรและ สมอ.08 อีกครั้ง ->

  คลิก
  รหัสวิชา  (รหัสอ้างอิง)ชื่อวิชาหน่วยกิตหัวข้อเลือก
  ปี 1 เทอม 1
  0040405  (6201033)การเกษตรยั่งยืนและฉลาดบริโภค3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0080101  (6201004)ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0080107  (6201010)ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  4231104  (6200408)ชีววิทยาสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4231301  (6200413)สัตววิทยา3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  5241501  (6200431)หลักการผลิตสัตว์เบื้องต้น3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  5242702  (6200435)การปรับปรุงพันธุ์สัตว์3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  ปี 1 เทอม 2
  0010408  (6201031)การพัฒนาทักษะการดำเนินชีวิตด้วยกีฬาอิเล็กทรอนิกส์3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0040406  (6201034)การสร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะทางเพศ3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0080103  (6201006)ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อออนไลน์3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  4221104  (6200406)เคมีสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  5001302  (6200417)หลักการจัดการที่ดี และมาตรฐานสินค้าทางการเกษตร3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  5242401  (6200436)โภชนศาสตร์สัตว์3 (2-2-5)แขนง (บังคับ)
  ปี 2 เทอม 1
  0000001  (0000001)เลือกเสรี 13 (3-0-6)เลือกเสรี
  0010208  (6201011)ทักษะชีวิตและจริยธรรมในสังคมดิจิทัล3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0010312  (6201022)ธุรกิจและความเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  4292901  (6200411)คณิตศาสตร์เพื่อการเกษตร3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  5243501  (6200437)การสืบพันธุ์และการผสมเทียมสัตว์3 (2-2-5)แขนง (บังคับ)
  5253501  (6200434)กายวิภาคและสรีวิทยาของสัตว์เลี้ยง3 (2-2-5)แขนง (บังคับ)
  ปี 2 เทอม 2
  0040203  (6201016)การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อสุขภาวะที่ดี3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0050309  (6201028)เศรษฐกิจดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  4232401  (6200410)พันธุศาสตร์สำหรับอุตสาหกรรมเกษตร3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  5003901  (6200419)สถิติและการวาแผนการทดลองทางการเกษตร3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  5242402  (6200433)อาหารและการให้อาหารสัตว์3 (2-2-5)แขนง (บังคับ)
  5243502  (6200432)การจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียในฟาร์มเลี้ยงสัตว์3 (2-2-5)แขนง (บังคับ)
  ปี 3 เทอม 1
  4222516  (6200407)ชีวเคมีสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  5003302  (6200418)การลดความสุญเปล่าของการผลิตทางการเกษตร3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  5007301  (6200415)นิยามศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีการเกษตร3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  5241101  (6200439)เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ปีก3 (2-2-5)แขนง (บังคับ)
  5243303  (6200440)เทคโนโลยีการผลิตโคเนื้อและโคนม3 (2-2-5)แขนง (บังคับ)
  5244201  (6200438)เทคโนโลยีการผลิตสุกร3 (2-2-5)แขนง (บังคับ)
  ปี 3 เทอม 2
  0000002  (0000002)เลือกเสรี 23 (3-0-6)เลือกเสรี
  4322101  (6200409)จุลชีววิทยาสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  5007401  (6200416)เทคนิคการนำเสนองานภาษาอังกฤษ3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  5244301  (6200463)ธุรกิจและการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้องเพื่อการค้า3 (2-2-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  5244401  (6200465)การผลิตอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้องเพื่อใช้ในฟาร์ม3 (2-2-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  5244502  (6200464)เทคโนโลยีและนวัตกรรมโรงเรือนสำหรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง3 (2-2-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  ปี 4 เทอม 1
  5003704  (6200429)การจัดการธุรกิจเกษตร3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  5003801  (6200486)การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ1 (45)ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
  5004902  (6200420)สัมมนาทางการเกษตร1 (0-2-1)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  5244701  (6200466)การจัดการฟาร์มปศุสัตว์3 (2-2-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  5244702  (6200468)เทคโนโลยีเนื้อสัตว์และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์3 (2-2-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  5254401  (6200467)สวัสดิภาพสัตว์และการจัดการของเสียฟาร์มเลี้ยงสัตว์3 (2-2-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  ปี 4 เทอม 2
  5004804  (6200488)สหกิจศึกษา6 (16 สัปดาห์)ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

  นักศึกษาใหม่จะต้องชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการรายงานตัวเข้าศึกษา ดังรายการต่อไปนี้

  ที่ รายการ จำนวน (บาท)
  1ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 500.00 ฿
  2ค่าบัตรนักศึกษา 100.00 ฿
  3ค่าประกันของเสียหาย 1,000.00 ฿
  4ค่าคู่มือนักศึกษา 200.00 ฿
  5ค่าจองชุดพละศึกษา 450.00 ฿
  6ค่าเครื่องหมายนักศึกษา 350.00 ฿
  7ค่าลงทะเบียนปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 400.00 ฿
  8สอบประกันคุณภาพ ภาษาอังกฤษ 100.00 ฿
  9ค่ามัดจำประกันสัญญาเข้าอยู่หอพักนักศึกษา 2,000.00 ฿
  10ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายรายภาคการศึกษา10,300.00 ฿
  รวมทั้งหมด15,400.00 ฿

  *** หมายเหตุ
  1. ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษา และในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาแรกเข้า จะเรียกเก็บตามแผนการเรียนแต่ละหลักสูตร
  2. ในภาคการศึกษาถัด ๆไป มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บเฉพาะรายการค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายเท่านั้น ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายรายการอื่นอีก
  3. ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบจากใบรายงานตัวอีกครั้ง