หลักสูตรที่เปิดสอน

คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (เทียบโอน 4 ปี)


จำนวนรับสมัคร

 • 27 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ปวส. หรือเทียบเท่า

ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย/ ภาคการศึกษา

 • 8,200.00 ฿ (ลงทะเบียนไม่เกิน 18 หน่วยกิต)
 • 9,600.00 ฿ (ลงทะเบียน 19 หน่วยกิตขึ้นไป)

การสอบคัดเลือก

 • มีสอบสัมภาษณ์

สถานที่ในการจัดการศึกษา

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (มอในเมือง) ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

 • ข้อมูลการประกอบอาชีพ

  1. นักวิจัยตลาด
  2. นักวิเคราะห์ตลาด
  3. บริหารงานขาย
  4. เจ้าของกิจการ
  5. อาจารย์ผู้สอนทางด้านการตลาด
  6. ที่ปรึกษาด้านการตลาด


  อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • ผศ.ดร.ธิติยา ทองเกิน
  • ผศ.นราธิป ภักดีจันทร์
  • ผศ.แวววัน ชมพูนุท ณ อยุธยา
  • ผศ.ศิริพร อินโห้
  • อ.นันทภัค ธนาอภินนท์

  ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม

  หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จำนวนไม่น้อยกว่า 126 หน่วยกิต

  หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/วิชา จำนวนหน่วยกิต
  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า30
         1.1 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 1/2(วิชาภาษาอังกฤษ)6
         1.2 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 2/2 (วิชาภาษาไทย หรือภาษาจีน)3
         1.3 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์6
         1.4 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์9
         1.5 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์6
  2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน จำนวนไม่น้อยกว่า90
         2.1 วิชาแกน39
         2.2 วิชาเฉพาะด้าน51
              - วิชาเฉพาะด้านบังคับ30
              - วิชาเฉพาะด้านเลือก15
              - วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ6
  3. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า6
  รวม126

  *** หมายเหตุ หากต้องการนำข้อมูลโครงการหลักสูตรไปอ้างอิงหรือใช้งาน กรุณาตรวจสอบข้อมูลกับเล่มหลักสูตรและ สมอ.08 อีกครั้ง ->

  คลิก
  รหัสวิชา  (รหัสอ้างอิง)ชื่อวิชาหน่วยกิตหัวข้อเลือก
  ปี 1 เทอม 1
  2312706  (6300448)ภาษาอังกฤษธุรกิจ 13 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  3213626  (6300413)การจัดการผลิตและการดำเนินงาน3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  3221102  (6301326)พฤติกรรมผู้บริโภค3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  3223302  (5800943)การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  3223303  (6300811)กลยุทธ์การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  3241101  (6300415)ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในงานธุรกิจ3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  3301103  (6300418)หลักสำคัญของการบัญชี3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  3563202  (6300419)เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  ปี 1 เทอม 2
  0010306  (6201021)การบูรณาการทางการตลาดยุคใหม่เพื่อความยั่งยืน3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0030204  (6201015)ชีวิตกับภาพถ่าย3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0050309  (6201028)เศรษฐกิจดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0080101  (6201004)ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  3221101  (6300450)หลักการตลาด3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  3222109  (6301355)การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  3223301  (6301372)กลยุทธ์การตลาดธุรกิจบริการ3 (3-0-6)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  3252107  (6300417)ภาษีอากรธุรกิจ3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  ปี 1 เทอม 3
  3001101  (6300412)สถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  3222602  (6300808)การจัดการการจัดจำหน่ายและห่วงโซ่อุปทาน3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  3222603  (6300809)การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  3222605  (6301364)การจัดการการขายและศิลปะการขาย3 (3-0-6)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  ปี 2 เทอม 1
  0000001  (0000001)เลือกเสรี 13 (3-0-6)เลือกเสรี
  0010208  (6201011)ทักษะชีวิตและจริยธรรมในสังคมดิจิทัล3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0050402  (6201036)การคิดและการแก้ปัญหา3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  2313706  (6300411)ภาษาอังกฤษธุรกิจ 23 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2461317  (6300116)กฎหมายธุรกิจและพาณิชย์3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  3223122  (6300810)การตลาดระดับโลก3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  3223302  (6301357)การจัดการลูกค้าสัมพันธ์และการตลาดบนฐานข้อมูล3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  3223606  (6301356)การจัดการการตลาด3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  3223811  (6301379)เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการตลาด1 (90)ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
  ปี 2 เทอม 2
  0000002  (0000002)เลือกเสรี 23 (3-0-6)เลือกเสรี
  3211101  (6300449)องค์การและการจัดการสมัยใหม่3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  3213648  (6300414)การจัดการเชิงกลยุทธ์3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  3224201  (6301358)การตลาดอิเล็กทรอนิกส์3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  3224901  (6301359)สัมมนาการตลาด3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  3224902  (6301360)การวิจัยตลาด3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  3224903  (6301370)ประเด็นปัญหาปัจจุบันทางการตลาด3 (2-2-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  3251101  (6300416)การเงินธุรกิจ3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  ปี 2 เทอม 3
  3224827  (6301380)การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการตลาด5 (300)ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

  (เทียบโอน 4 ปี) นักศึกษาใหม่จะต้องชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการรายงานตัวเข้าศึกษา ดังรายการต่อไปนี้

  ที่ รายการ จำนวน (บาท)
  1ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่500.00 ฿
  2ค่าบัตรนักศึกษา100.00 ฿
  3ค่าประกันของเสียหาย1,000.00 ฿
  4ค่าคู่มือนักศึกษา200.00 ฿
  5ค่าจองชุดพละศึกษา -
  6ค่าเครื่องหมายนักศึกษา -
  7ค่าลงทะเบียนปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ -
  8สอบประกันคุณภาพ ภาษาอังกฤษ -
  9ค่ามัดจำประกันสัญญาเข้าอยู่หอพักนักศึกษา -
  10ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายรายภาคการศึกษา (ชำระเงินภายหลังตอนเปิดภาคเรียน) -
  รวมทั้งหมด1,800.00 ฿

  *** หมายเหตุ
  1. ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษา และในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาแรกเข้า จะเรียกเก็บตามแผนการเรียนแต่ละหลักสูตร
  2. ในภาคการศึกษาถัด ๆไป มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บเฉพาะรายการค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายเท่านั้น ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายรายการอื่นอีก
  3. ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบจากใบรายงานตัวอีกครั้ง