หลักสูตรที่เปิดสอน

คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (เทียบโอน 4 ปี)


จำนวนรับสมัคร

 • 13 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ปวส. หรือเทียบเท่า

ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย/ ภาคการศึกษา

 • 8,200.00 ฿ (ลงทะเบียนไม่เกิน 18 หน่วยกิต)
 • 9,600.00 ฿ (ลงทะเบียน 19 หน่วยกิตขึ้นไป)

การสอบคัดเลือก

 • มีสอบสัมภาษณ์

สถานที่ในการจัดการศึกษา

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (มอในเมือง) ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

 • ข้อมูลการประกอบอาชีพ

  หลักสูตรนี้ได้ออกแบบไว้เพื่อให้นักศึกษาที่จบการศึกษาสามารถทำงานประกอบอาชีพในภาครัฐ ภาคเอกชนและหน่วยงานวิสาหกิจ ดังนี้
  1.เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการทรัพยากรมนุษย์
  2.เจ้าหน้าที่บริหารบุคคลากร
  3.เจ้าหน้าที่พัฒนาองค์การ
  4.เจ้าหน้าที่ฝ่ายพนักงานสัมพันธ์
  5.เจ้าหน้าที่ด้านการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัญหาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
  6.เจ้าหน้าที่ปรึกษา/ให้คำแนะนำต่าง ๆ ด้านบุคลากรและการจัดการแก่องค์กรที่มีปัญหา
  7.เจ้าหน้าที่วางแผนและบริหารโครงการ
  8.เจ้าที่หน้าที่ฝ่ายแผนและนโยบาย
  9.ประกอบธุรกิจส่วนตัว
  10.งานทางด้านบริหารธุรกิจอื่นๆ ฯลฯ


  อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • ผศ.กาญจนา สดับธรรม
  • ผศ.จารุวรรณ ชอบประดิถ
  • ผศ.ดร.พิชา วิสิทธิ์พานิช
  • ผศ.ดร.ภัทราพร ตึกขาว
  • ผศ.ดร.ภิราช รัตนันต์

  ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม

  หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จำนวนไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต

  หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/วิชา จำนวนหน่วยกิต
  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า30
         1.1 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 1/2(วิชาภาษาอังกฤษ)6
         1.2 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 2/2 (วิชาภาษาไทย หรือภาษาจีน)3
         1.3 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์6
         1.4 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์9
         1.5 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์6
  2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน จำนวนไม่น้อยกว่า96
         2.1 วิชาแกน39
         2.2 วิชาเฉพาะด้าน57
              - วิชาเฉพาะด้านบังคับ39
              - วิชาเฉพาะด้านเลือก12
              - วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ6
  3. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า6
  รวม132

  *** หมายเหตุ หากต้องการนำข้อมูลโครงการหลักสูตรไปอ้างอิงหรือใช้งาน กรุณาตรวจสอบข้อมูลกับเล่มหลักสูตรและ สมอ.08 อีกครั้ง ->

  คลิก
  รหัสวิชา  (รหัสอ้างอิง)ชื่อวิชาหน่วยกิตหัวข้อเลือก
  ปี 1 เทอม 1
  2312706  (6300448)ภาษาอังกฤษธุรกิจ 13 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  3201101  (6301351)ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ3 (3-0-6)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  3211101  (6300449)องค์การและการจัดการสมัยใหม่3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  3211125  (6301474)พฤติกรรมองค์การ3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  3211627  (6301347)การจัดการทรัพยากรมนุษย์3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  3221101  (6300450)หลักการตลาด3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  3241101  (6300415)ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในงานธุรกิจ3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  3301103  (6300418)หลักสำคัญของการบัญชี3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  ปี 1 เทอม 2
  0040409  (6201035)เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0070407  (6201040)สื่อดิจิทัลเพื่อการดำรงชีวิตสมัยใหม่3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0080102  (6201005)ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่องานราชการและเชิงธุรกิจ3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  2313706  (6300411)ภาษาอังกฤษธุรกิจ 23 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  3211646  (6301476)การวางแผนและนโยบายทรัพยากรมนุษย์3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  3213213  (6301480)ภาวะผู้นำในองค์การ3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  3213627  (6301475)การจัดการทรัพยากรมนุษย์ร่วมสมัย3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  ปี 1 เทอม 3
  3212142  (6301478)การสรรหาและการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  3213212  (6301479)ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  3213626  (6300413)การจัดการผลิตและการดำเนินงาน3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  3251101  (6300416)การเงินธุรกิจ3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  ปี 2 เทอม 1
  0010312  (6201022)ธุรกิจและความเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0030204  (6201015)ชีวิตกับภาพถ่าย3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0080107  (6201010)ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  3001101  (6300412)สถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  3212140  (6301477)การจัดการผลการปฏิบัติงานในองค์การ3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  3213645  (6301481)การจัดการค่าตอบแทนในองค์การ3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  3213907  (6301482)การวิจัยทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  3214133  (6301483)กฏหมายแรงงานและแรงงานสัมพันธ์3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  3563202  (6300419)เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  ปี 2 เทอม 2
  3212126  (6301487)การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน3 (3-0-6)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  3213648  (6300414)การจัดการเชิงกลยุทธ์3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  3214137  (6301484)การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  3214648  (6301497)มนุษยสัมพันธ์และการสื่อสารในองค์การ3 (3-0-6)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  3214662  (6301498)การจัดการสํานักงานสมัยใหม่3 (3-0-6)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  3214826  (6301499)เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ1 (90)ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
  3214901  (6301485)สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  3214908  (6301486)โครงงานพิเศษทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  3252107  (6301472)ภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  ปี 2 เทอม 3
  3214827  (6301500)การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ5 (540)ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

  (เทียบโอน 4 ปี) นักศึกษาใหม่จะต้องชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการรายงานตัวเข้าศึกษา ดังรายการต่อไปนี้

  ที่ รายการ จำนวน (บาท)
  1ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่500.00 ฿
  2ค่าบัตรนักศึกษา100.00 ฿
  3ค่าประกันของเสียหาย1,000.00 ฿
  4ค่าคู่มือนักศึกษา200.00 ฿
  5ค่าจองชุดพละศึกษา -
  6ค่าเครื่องหมายนักศึกษา -
  7ค่าลงทะเบียนปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ -
  8สอบประกันคุณภาพ ภาษาอังกฤษ -
  9ค่ามัดจำประกันสัญญาเข้าอยู่หอพักนักศึกษา -
  10ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายรายภาคการศึกษา (ชำระเงินภายหลังตอนเปิดภาคเรียน) -
  รวมทั้งหมด1,800.00 ฿

  *** หมายเหตุ
  1. ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษา และในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาแรกเข้า จะเรียกเก็บตามแผนการเรียนแต่ละหลักสูตร
  2. ในภาคการศึกษาถัด ๆไป มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บเฉพาะรายการค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายเท่านั้น ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายรายการอื่นอีก
  3. ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบจากใบรายงานตัวอีกครั้ง