หลักสูตรที่เปิดสอน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการดนตรีและศิลปะการแสดง


จำนวนรับสมัคร

 • 75 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ม.6 หรือเทียบเท่า

ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย/ ภาคการศึกษา

 • 8,200.00 ฿ (ลงทะเบียนไม่เกิน 18 หน่วยกิต)
 • 9,600.00 ฿ (ลงทะเบียน 19 หน่วยกิตขึ้นไป)

การสอบคัดเลือก

 • มีสอบสัมภาษณ์

สถานที่ในการจัดการศึกษา

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ส่วนย่านมัทรี) ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
 • มหาวิทยาลัยอาจจัดให้บางรายวิชามีการจัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือพิเศษหรือห้องปฏิบัติการเฉพาะหรือสถานที่เฉพาะ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการเรียนการสอน และเมื่อมีความพร้อมในด้านดังกล่าวแล้วให้มีการจัดการรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ส่วนย่านมัทรี) ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ต่อไป

 • ข้อมูลการประกอบอาชีพ

  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
  1 นักบริหารจัดการและออกแบบงานด้านดนตรีและศิลปะการแสดง
  2 ประกอบอาชีพอิสระทางดนตรีและการแสดง เช่น เป็นนักดนตรีอาชีพ นักประพันธ์เพลง นักบันทึกเสียง นักเรียบเรียงเสียงประสานดนตรี ผู้ควบคุมวงดนตรี ศิลปินอิสระหรือศิลปินสังกัดบริษัทค่ายเทปเพลงต่าง ๆ นักแสดงอาชีพ นักแสดงโรงละคร
  3 ทำงานในหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับการวิทยาการดนตรีและศิลปะการแสดง เช่น นักวิชาการด้านวัฒนธรรม หรือเป็นนักวิชาการด้านดนตรีและศิลปะการแสดงในหน่วยงานต่าง ๆ
  4 ผู้ประกอบการด้านธุรกิจดนตรีและศิลปะการแสดง


  อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • ผศ.นงลักษณ์ ปิยะมังคลา
  • ผศ.ภัทธิรา จันทร์ดี
  • อ.ปัณณรุจน์ อนันต์จรัสภัทร
  • อ.วรรณวลี คำพันธ์
  • อ.วศิน ล่ำสัน

  หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จำนวนไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต

  หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/วิชา จำนวนหน่วยกิต
  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า30
         1.1 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 1/2(วิชาภาษาอังกฤษ)6
         1.2 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 2/2 (วิชาภาษาไทย หรือภาษาจีน)3
         1.3 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์6
         1.4 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์9
         1.5 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์6
  2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน จำนวนไม่น้อยกว่า99
         2.1 วิชาแกน30
         2.2 วิชาเฉพาะด้าน69
              - กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ6
              - วิชาเฉพาะด้าน (ให้เลือกเรียนเพียงกลุ่มวิชาเดียว)39
              - วิชาเอก (ให้เลือกเรียนเพียงกลุ่มเดียว โดยกลุ่มดนตรีไทยให้เลือกกลุ่ม 01-05 กลุ่มดนตรีสากลให้เลือกกลุ่ม 06-14 และศิลปะการแสดงให้เลือกกลุ่ม 15)24
  3. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า6
  รวม135

  *** หมายเหตุ หากต้องการนำข้อมูลโครงการหลักสูตรไปอ้างอิงหรือใช้งาน กรุณาตรวจสอบข้อมูลกับเล่มหลักสูตรและ สมอ.08 อีกครั้ง ->

  คลิก
  รหัสวิชา  (รหัสอ้างอิง)ชื่อวิชาหน่วยกิตหัวข้อเลือก
  ปี 1 เทอม 1
  0020205  (6201013)ศิลปะการแสดงกับชีวิต3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0040203  (6201016)การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อสุขภาวะที่ดี3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0080103  (6201006)ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อออนไลน์3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  2151103  (6400137)ศิลปะการแสดงไทย 13 (1-3-5)แขนง (เลือก)
  2151701  (6400037)ประวัติศิลปะการแสดง3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2151702  (6400038)ปริทรรศน์ศิลปะการแสดง3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2161201  (6400050)การปฏิบัติเครื่องดีดไทย 1 3 (1-3-5)แขนง (เลือก)
  2161203  (6400058)การปฏิบัติเครื่องสีไทย 13 (1-3-5)แขนง (เลือก)
  2161205  (6400064)การปฏิบัติเครื่องตีไทย 13 (1-3-5)แขนง (เลือก)
  2161207  (6400150)การปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 13 (1-3-5)แขนง (เลือก)
  2161209  (6400075)การปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 13 (1-3-5)แขนง (เลือก)
  2161231  (6400016)จังหวะและหน้าทับดนตรีไทย3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2161401  (6400081)การปฏิบัติเครื่องลมไม้ 13 (1-3-5)แขนง (เลือก)
  2161403  (6400089)การปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 13 (1-3-5)แขนง (เลือก)
  2161405  (6400095)การปฏิบัติเครื่องสายสากล 13 (1-3-5)แขนง (เลือก)
  2161407  (6400101)การปฏิบัติกีตาร์ 13 (1-3-5)แขนง (เลือก)
  2161409  (6400107)การปฏิบัติเปียโน 13 (1-3-5)แขนง (เลือก)
  2161411  (6400113)การปฏิบัติเครื่องกระทบ 13 (1-3-5)แขนง (เลือก)
  2161413  (6400119)การปฏิบัติเบสไฟฟ้า 13 (1-3-5)แขนง (เลือก)
  2161415  (6400125)การปฏิบัติกีตาร์ไฟฟ้า 13 (1-3-5)แขนง (เลือก)
  2161417  (6400131)การปฏิบัติขับร้องสากล 13 (1-3-5)แขนง (เลือก)
  2161435  (6400034)โสตประสาท2 (0-4-2)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2161511  (6400015)สุนทรียศาสตร์ทางดนตรี3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2161701  (6400001)การบริหารจัดการธุรกิจดนตรีและศิลปะการแสดง3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  ปี 1 เทอม 2
  0030301  (6201023)มนุษย์กับสังคม3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0030401  (6201032)ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0080101  (6201004)ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  2151104  (6400138)ศิลปะการแสดงไทย 23 (1-3-5)แขนง (เลือก)
  2151703  (6400039)สร้างสรรค์ท่ารำเต้น3 (2-2-5)แขนง (บังคับ)
  2151704  (6400040)การแต่งหน้าและแต่งกายเพื่อศิลปะการแสดง3 (2-2-5)แขนง (บังคับ)
  2161101  (6400011)ทฤษฎีดนตรีไทย3 (3-0-6)แขนง (บังคับ)
  2161102  (6400012)ประวัติการดนตรีไทย3 (3-0-6)แขนง (บังคับ)
  2161206  (6400065)การปฏิบัติเครื่องตีไทย 23 (1-3-5)แขนง (เลือก)
  2161301  (6400025)ทฤษฎีดนตรีสากล 13 (3-0-6)แขนง (บังคับ)
  2161410  (6400108)การปฏิบัติเปียโน 23 (1-3-5)แขนง (เลือก)
  2161414  (6400120)การปฏิบัติเบสไฟฟ้า 23 (1-3-5)แขนง (บังคับ)
  2161416  (6400126)การปฏิบัติกีตาร์ไฟฟ้า 23 (1-3-5)แขนง (เลือก)
  2161702  (6400002)ลิขสิทธิ์ดนตรีและศิลปะการแสดง3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2162452  (6400087)การขับร้องเดี่ยวและขับร้องประสานเสียง3 (1-3-5)แขนง (เลือก)
  ปี 2 เทอม 1
  0020204  (6201012)ชีวิตกับดนตรี3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0080106  (6201009)พลังภาษาไทยกับการสื่อสารเชิงสุนทรียภาพ3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  2152103  (6400139)ศิลปะการแสดงไทย 33 (1-3-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  2152705  (6400041)การพูดและการอ่านตีความหมายเพื่อศิลปะการแสดง3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2152706  (6400042)วรรณกรรมและการประพันธ์เพื่อศิลปะการแสดง3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2161444  (6400035)ปฏิบัติรวมวงดนตรีสากล 12 (0-4-2)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2162103  (6400013)รูปแบบและการวิเคราะห์เพลงไทย3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2162201  (6400052)การปฏิบัติเครื่องดีดไทย 33 (1-3-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  2162203  (6400060)การปฏิบัติเครื่องสีไทย 33 (1-3-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  2162205  (6400066)การปฏิบัติเครื่องตีไทย 33 (1-3-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  2162207  (6400071)การปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 33 (1-3-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  2162209  (6400077)การปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 33 (1-3-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  2162241  (6400023)ปฏิบัติรวมวงดนตรีไทย 12 (0-4-2)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2162302  (6400026)ทฤษฎีดนตรีสากล 23 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2162401  (6400083)การปฏิบัติเครื่องลมไม้ 33 (1-3-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  2162403  (6400091)การปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 33 (1-3-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  2162405  (6400097)การปฏิบัติเครื่องสายสากล 33 (1-3-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  2162407  (6400103)การปฏิบัติกีตาร์ 33 (1-3-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  2162409  (6400109)การปฏิบัติเปียโน 33 (1-3-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  2162411  (6400115)การปฏิบัติเครื่องกระทบ 33 (1-3-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  2162413  (6400121)การปฏิบัติเบสไฟฟ้า 33 (1-3-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  2162415  (6400127)การปฏิบัติกีตาร์ไฟฟ้า 33 (1-3-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  2162417  (6400133)การปฏิบัติขับร้องสากล 33 (1-3-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  2162501  (6400008)ดนตรีและศิลปะการแสดงท้องถิ่น3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2162703  (6400009)ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานสำหรับดนตรีและศิลปะการแสดง3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  ปี 2 เทอม 2
  0050309  (6201028)เศรษฐกิจดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  2152501  (6400140)ศิลปะการแสดงสากล 13 (1-3-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  2152707  (6400043)การศึกษาสังคมผ่านศิลปะการแสดง3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2152708  (6400044)ประดิษฐ์เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์การแสดง3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2152709  (6400045)องค์ประกอบศิลปะการแสดง3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2161304  (6400149)ประวัติดนตรีตะวันตก3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2162104  (6400014)การประพันธ์เพลงไทย3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2162206  (6400067)การปฏิบัติเครื่องตีไทย 43 (1-3-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  2162232  (6400021)การซ่อมบำรุงเครื่องดนตรีไทย3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2162234  (6400017)การขับร้องเพลงไทยพื้นฐาน3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2162242  (6400024)ปฏิบัติรวมวงดนตรีไทย 22 (0-4-2)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2162303  (6400027)ทฤษฎีดนตรีสากล 33 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2162410  (6400110)การปฏิบัติเปียโน 43 (1-3-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  2162414  (6400122)การปฏิบัติเบสไฟฟ้า 43 (1-3-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  2162442  (6400036)ปฏิบัติรวมวงดนตรีสากล 22 (0-4-2)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2162704  (6400003)นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ศิลป์3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2162711  (6400031)นวัตกรรมและเทคโนโลยีดนตรี3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  ปี 3 เทอม 1
  0070407  (6201040)สื่อดิจิทัลเพื่อการดำรงชีวิตสมัยใหม่3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  2152502  (6400141)ศิลปะการแสดงสากล 23 (1-3-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  2153301  (6400143)เพลงและการขับร้องเพื่อศิลปะการแสดง 3 (1-3-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  2153710  (6400046)การสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงร่วมสมัย3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2153711  (6400047)การถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ในศิลปะการแสดง3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2163117  (6400056)ดนตรีพื้นบ้านของไทย3 (1-3-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2163201  (6400054)การปฏิบัติเครื่องดีดไทย 53 (1-3-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  2163203  (6400062)การปฏิบัติเครื่องสีไทย 53 (1-3-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  2163205  (6400068)การปฏิบัติเครื่องตีไทย 53 (1-3-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  2163207  (6400073)การปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 53 (1-3-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  2163209  (6400079)การปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 53 (1-3-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  2163234  (6400022)การปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยเสริม2 (0-4-2)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2163235  (6400019)เพลงระบำ รำ ฟ้อน3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2163305  (6400028)รูปแบบและการวิเคราะห์ดนตรี3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2163307  (6400029)การแต่งเพลงเพื่อการพาณิชย์3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2163401  (6400085)การปฏิบัติเครื่องลมไม้ 53 (1-3-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  2163403  (6400093)การปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 53 (1-3-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  2163405  (6400099)การปฏิบัติเครื่องสายสากล 53 (1-3-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  2163407  (6400105)การปฏิบัติกีตาร์ 53 (1-3-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  2163409  (6400111)การปฏิบัติเปียโน 53 (1-3-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  2163411  (6400117)การปฏิบัติเครื่องกระทบ 53 (1-3-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  2163413  (6400123)การปฏิบัติเบสไฟฟ้า 53 (1-3-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  2163415  (6400129)การปฏิบัติกีตาร์ไฟฟ้า 53 (1-3-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  2163417  (6400135)การปฏิบัติขับร้องสากล 53 (1-3-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  2163706  (6400004)เทคโนโลยีผลิตสื่อดนตรีและศิลปะการแสดง3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2163707  (6400010)ภาษาอังกฤษสำหรับนักวิทยาการดนตรีและศิลปะการแสดง3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2163712  (6400032)ระบบปฏิบัติการนวัตกรรมและเทคโนโลยีดนตรี3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  ปี 3 เทอม 2
  0000001  (0000001)เลือกเสรี 13 (3-0-6)เลือกเสรี
  0040409  (6201035)เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  2153503  (6400142)ศิลปะการแสดงสากล 33 (1-3-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  2153712  (6400048)นวัตกรรมจากขนบวิถี3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2153713  (6400049)ศิลปะการแสดงเพื่อการท่องเที่ยว3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2163306  (6400030)เรียบเรียงเสียงประสานสำหรับวงดนตรี3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2163410  (6400112)การปฏิบัติเปียโน 63 (1-3-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  2163414  (6400124)การปฏิบัติเบสไฟฟ้า 63 (1-3-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  2163903  (6400007)วิจัยทางดนตรีและศิลปะการแสดง3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2164713  (6400033)ระบบแสง สี เสียง3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  ปี 4 เทอม 1
  0000002  (0000002)เลือกเสรี 23 (3-0-6)เลือกเสรี
  2153714  (6400144)การศึกษาจากห้องปฏิบัติการด้านดนตรีและศิลปะการแสดง3 (1-3-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2163432  (6400088)การแสดงบนเวทีสำหรับนักดนตรี3 (1-3-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2164238  (6400020)ปฎิบัติเพลงเดี่ยว3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2164811  (6400145)การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการดนตรีและศิลปะการแสดง1 (0-2-1)ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
  2164821  (6400147)การเตรียมสหกิจศึกษาด้านวิทยาการดนตรีและศิลปะการแสดง0 (30)ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
  2164902  (6400006)สัมมนาดนตรีและศิลปะการแสดง3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2164903  (6400005)การนำเสนอผลงานทางวิทยาการดนตรีและศิลปะการแสดง3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  ปี 4 เทอม 2
  2164812  (6400146)การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการดนตรีและศิลปะการแสดง5 (300)ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
  2164822  (6400148)สหกิจศึกษาด้านวิทยาการดนตรีและศิลปะการแสดง6 (16 สัปดาห์)ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
  ปี 4 เทอม 3
  2163202  (6400055)การปฏิบัติเครื่องดีดไทย 63 (1-3-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  2163204  (6400063)การปฏิบัติเครื่องสีไทย 63 (1-3-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  2163206  (6400069)การปฏิบัติเครื่องตีไทย 63 (1-3-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  2163208  (6400074)การปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 63 (1-3-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  2163210  (6400080)การปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 63 (1-3-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  2163236  (6400057)ดนตรีไทยร่วมสมัย3 (1-3-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2163237  (6400018)เพลงประกอบการแสดงโขน3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2163402  (6400086)การปฏิบัติเครื่องลมไม้ 63 (1-3-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  2163404  (6400094)การปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 63 (1-3-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  2163406  (6400100)การปฏิบัติเครื่องสายสากล 63 (1-3-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  2163408  (6400106)การปฏิบัติกีตาร์ 63 (1-3-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  2163412  (6400118)การปฏิบัติเครื่องกระทบ 63 (1-3-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  2163416  (6400130)การปฏิบัติกีตาร์ไฟฟ้า 63 (1-3-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  2163418  (6400136)การปฏิบัติขับร้องสากล 63 (1-3-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก

  นักศึกษาใหม่จะต้องชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการรายงานตัวเข้าศึกษา ดังรายการต่อไปนี้

  ที่ รายการ จำนวน (บาท)
  1ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 500.00 ฿
  2ค่าบัตรนักศึกษา 100.00 ฿
  3ค่าประกันของเสียหาย 1,000.00 ฿
  4ค่าคู่มือนักศึกษา 200.00 ฿
  5ค่าจองชุดพละศึกษา 450.00 ฿
  6ค่าเครื่องหมายนักศึกษา 350.00 ฿
  7ค่าลงทะเบียนปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 400.00 ฿
  8สอบประกันคุณภาพ ภาษาอังกฤษ 100.00 ฿
  9ค่ามัดจำประกันสัญญาเข้าอยู่หอพักนักศึกษา 2,000.00 ฿
  10ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายรายภาคการศึกษา9,600.00 ฿
  รวมทั้งหมด14,700.00 ฿

  *** หมายเหตุ
  1. ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษา และในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาแรกเข้า จะเรียกเก็บตามแผนการเรียนแต่ละหลักสูตร
  2. ในภาคการศึกษาถัด ๆไป มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บเฉพาะรายการค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายเท่านั้น ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายรายการอื่นอีก
  3. ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบจากใบรายงานตัวอีกครั้ง