หลักสูตรที่เปิดสอน

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช


จำนวนรับสมัคร

 • 11 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ม.6 หรือเทียบเท่า

ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย/ ภาคการศึกษา

 • 8,900.00 ฿ (ลงทะเบียนไม่เกิน 18 หน่วยกิต)
 • 10,300.00 ฿ (ลงทะเบียน 19 หน่วยกิตขึ้นไป)

การสอบคัดเลือก

 • มีสอบสัมภาษณ์

สถานที่ในการจัดการศึกษา

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ส่วนย่านมัทรี) ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
 • มหาวิทยาลัยอาจจัดให้บางรายวิชามีการจัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือพิเศษหรือห้องปฏิบัติการเฉพาะหรือสถานที่เฉพาะ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการเรียนการสอน และเมื่อมีความพร้อมในด้านดังกล่าวแล้วให้มีการจัดการรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ส่วนย่านมัทรี) ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ต่อไป

 • ข้อมูลการประกอบอาชีพ

  1. ผู้ประกอบการการเกษตรก้าวหน้า (Smart Farmer) หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว
  2. รับราชการในกรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว กรมส่งเสริมการเกษตร และศูนย์วิจัยพืช ฯลฯ
  3. ผู้จัดการฟาร์ม นักส่งเสริมการเกษตร พนักงานขาย ฯลฯ
  4. ครู/อาจารย์ ด้านวิทยาศาสตร์เกษตร
  5. นักวิทยาศาสตร์ประจำห้องปฏิบัติการ


  อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • ผศ.ดร.ชนณภัส หัตถกรรม
  • ผศ.ดร.ศรัณยา เพ่งผล
  • ผศ.ธันวา ไวยบท
  • ผศ.นพดล ชุ่มอินทร์
  • ผศ.ปัณณวิชญ์ เย็นจิตต์
  • รศ.จามรี เครือหงษ์
  • รศ.ดร.ฐิตาภรณ์ คงดี
  • อ.สุรภี ประชุมพล
  • อาจารย์ธนบดี ปิ่นทศิริ

  หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จำนวนไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต

  หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/วิชา จำนวนหน่วยกิต
  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า30
         1.1 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 1/2(วิชาภาษาอังกฤษ)6
         1.2 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 2/2 (วิชาภาษาไทย หรือภาษาจีน)3
         1.3 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์6
         1.4 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์9
         1.5 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์6
  2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน จำนวนไม่น้อยกว่า91
         2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ37
              -หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 1/218
              -หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 2/23
              -หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ16
         2.2 วิชาเฉพาะด้าน54
              - กลุ่มวิชาชีพบังคับ แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช30
              - กลุ่มวิชาชีพเลือก แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช18
              - กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม6
  3. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า6
  รวม127

  *** หมายเหตุ หากต้องการนำข้อมูลโครงการหลักสูตรไปอ้างอิงหรือใช้งาน กรุณาตรวจสอบข้อมูลกับเล่มหลักสูตรและ สมอ.08 อีกครั้ง ->

  คลิก
  รหัสวิชา  (รหัสอ้างอิง)ชื่อวิชาหน่วยกิตหัวข้อเลือก
  ปี 1 เทอม 1
  0040405  (6201033)การเกษตรยั่งยืนและฉลาดบริโภค3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0080101  (6201004)ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0080107  (6201010)ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  4231104  (6200408)ชีววิทยาสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4232201  (6200412)พฤกษาศาสตร์3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  5001101  (6200421)หลักการผลิตพืช3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  5213201  (6200424)ความอุดมสมบูรณ์ของดินและธาตุอาหารพืช3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  ปี 1 เทอม 2
  0010408  (6201031)การพัฒนาทักษะการดำเนินชีวิตด้วยกีฬาอิเล็กทรอนิกส์3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0040406  (6201034)การสร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะทางเพศ3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0080103  (6201006)ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อออนไลน์3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  4221104  (6200406)เคมีสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  5001302  (6200417)หลักการจัดการที่ดี และมาตรฐานสินค้าทางการเกษตร3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  5233705  (6200427)เทคโนโลยีการปลูกพืชไม่ใช้ดิน3 (2-2-5)แขนง (บังคับ)
  ปี 2 เทอม 1
  0000001  (0000001)เลือกเสรี 13 (3-0-6)เลือกเสรี
  0010208  (6201011)ทักษะชีวิตและจริยธรรมในสังคมดิจิทัล3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0010312  (6201022)ธุรกิจและความเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  5003302  (6200418)การลดความสุญเปล่าของการผลิตทางการเกษตร3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  5233301  (6200430)ไม้ประดับเพื่อการค้า3 (2-2-5)แขนง (บังคับ)
  5233501  (6200428)หลักการขยายพันธุ์พืช3 (2-2-5)แขนง (บังคับ)
  ปี 2 เทอม 2
  0040203  (6201016)การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อสุขภาวะที่ดี3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0050309  (6201028)เศรษฐกิจดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  4232401  (6200410)พันธุศาสตร์สำหรับอุตสาหกรรมเกษตร3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4292901  (6200411)คณิตศาสตร์เพื่อการเกษตร3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4322101  (6200409)จุลชีววิทยาสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  5003901  (6200419)สถิติและการวาแผนการทดลองทางการเกษตร3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  ปี 3 เทอม 1
  0000002  (0000002)เลือกเสรี 23 (3-0-6)เลือกเสรี
  4222516  (6200407)ชีวเคมีสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  5003701  (6200422)สรีรวิทยาการผลิตพืช3 (2-2-5)แขนง (บังคับ)
  5004703  (6200423)การปรับปรุงพันธุ์พืช3 (2-2-5)แขนง (บังคับ)
  5007301  (6200415)นิยามศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีการเกษตร3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  5282101  (6200426)ศัตรูพืชและการป้องกันกำจัด3 (2-2-5)แขนง (บังคับ)
  ปี 3 เทอม 2
  5003704  (6200429)การจัดการธุรกิจเกษตร3 (2-2-5)แขนง (บังคับ)
  5003707  (6200461)เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับผลิตผลทางการเกษตรที่ปลอดภัย3 (2-2-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  5003708  (6200462)เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร3 (2-2-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  5003801  (6200486)การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ1 (45)ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
  5007401  (6200416)เทคนิคการนำเสนองานภาษาอังกฤษ3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  5283701  (6200460)สารเคมีและชีวภาพเพื่อการผลิตพืชปลอดภัย3 (2-2-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  ปี 3 เทอม 3
  5004802  (6200487)การฝึกประสบการร์วิชาชีพ5 (300)ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
  ปี 4 เทอม 1
  5003702  (6200425)เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว3 (2-2-5)แขนง (บังคับ)
  5004902  (6200420)สัมมนาทางการเกษตร1 (0-2-1)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  5233703  (6200475)เทคโนโลยีการผลิตพืชในโรงเรือน3 (2-2-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  5263108  (6200457)เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม3 (2-2-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  5263109  (6200458)เทคโนโลยีการเพาะพันธุ์พรรณไม้น้ำสวยงาม3 (2-2-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก

  นักศึกษาใหม่จะต้องชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการรายงานตัวเข้าศึกษา ดังรายการต่อไปนี้

  ที่ รายการ จำนวน (บาท)
  1ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 500.00 ฿
  2ค่าบัตรนักศึกษา 100.00 ฿
  3ค่าประกันของเสียหาย 1,000.00 ฿
  4ค่าคู่มือนักศึกษา 200.00 ฿
  5ค่าจองชุดพละศึกษา 450.00 ฿
  6ค่าเครื่องหมายนักศึกษา 350.00 ฿
  7ค่าลงทะเบียนปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 400.00 ฿
  8สอบประกันคุณภาพ ภาษาอังกฤษ 100.00 ฿
  9ค่ามัดจำประกันสัญญาเข้าอยู่หอพักนักศึกษา 2,000.00 ฿
  10ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายรายภาคการศึกษา10,300.00 ฿
  รวมทั้งหมด15,400.00 ฿

  *** หมายเหตุ
  1. ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษา และในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาแรกเข้า จะเรียกเก็บตามแผนการเรียนแต่ละหลักสูตร
  2. ในภาคการศึกษาถัด ๆไป มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บเฉพาะรายการค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายเท่านั้น ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายรายการอื่นอีก
  3. ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบจากใบรายงานตัวอีกครั้ง