หลักสูตรที่เปิดสอน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)


จำนวนรับสมัคร

 • 15 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ม.6 หรือเทียบเท่า

ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย/ ภาคการศึกษา

 • 22,200.00 ฿ (ลงทะเบียนไม่เกิน 18 หน่วยกิต)
 • 23,600.00 ฿ (ลงทะเบียน 19 หน่วยกิตขึ้นไป)

การสอบคัดเลือก

 • มีสอบสัมภาษณ์

สถานที่ในการจัดการศึกษา

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (มอในเมือง) ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

 • ข้อมูลการประกอบอาชีพ

  1. พนักงานบริษัทนำเข้า และส่งออกสินค้า
  2. พนักงานสายการบิน
  3. พนักงานบริษัทเอกชน เช่น เลขานุการ
  4. พนักงานโรงแรม ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก
  5. ผู้ประกอบการต่าง ๆ
  6. ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษในระดับต่าง ๆ*
  7. ครูสอนวิชาภาษาจีนในระดับต่าง ๆ*
  8. พนักงานธนาคาร
  9. เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
  10. เจ้าหน้าที่ศูนย์ภาษา และเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย
  * หมายเหตุ: เรียนประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูเพิ่มอีก 1 ปี ตามที่คุรุสภากำหนด


  อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • ผศ.ฐิติรัตน์ รักษาศรี
  • ผศ.ดร.ดาเรศ นฤมล
  • ผศ.ธิดากุล บุญรักษา
  • อ.ชนิภรณ์ ภู่มณี
  • อ.พรพรรณ โพธิสุวรรณ

  ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม
  Website Facebook 0896402555 Add friend

  หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จำนวนไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต

  หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/วิชา จำนวนหน่วยกิต
  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า30
         1.1 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 1/2(วิชาภาษาอังกฤษ)6
         1.2 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 2/2 (วิชาภาษาไทย หรือภาษาจีน)3
         1.3 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์6
         1.4 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์9
         1.5 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์6
  2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน จำนวนไม่น้อยกว่า103
         2.1 วิชาแกน24
         2.2 วิชาเฉพาะด้าน79
              - กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคสนาม6
              - วิชาเฉพาะด้านบังคับ27
              - วิชาเฉพาะด้านบังคับเรียนแบบไม่นับหน่วยกิต4
              - วิชาเฉพาะด้านเลือก กลุ่มวิชาภาษาจีน ภาษาไทย และธุรกิจ24
              - วิชาเฉพาะด้านเลือก กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ18
  3. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า6
  รวม139

  *** หมายเหตุ หากต้องการนำข้อมูลโครงการหลักสูตรไปอ้างอิงหรือใช้งาน กรุณาตรวจสอบข้อมูลกับเล่มหลักสูตรและ สมอ.08 อีกครั้ง ->

  คลิก
  รหัสวิชา  (รหัสอ้างอิง)ชื่อวิชาหน่วยกิตหัวข้อเลือก
  ปี 1 เทอม 1
  0040406  (6201034)การสร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะทางเพศ3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0080103  (6201006)ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อออนไลน์3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0080107  (6201010)ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  2311101  (6300750)ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในบริบท3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2311102  (6300759)การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2311105  (6300765)การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 1 2 (1-2-3)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4311705  (6300756)เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและภาษาอังกฤษ3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  ปี 1 เทอม 2
  0010312  (6201022)ธุรกิจและความเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0040206  (6201017)การรู้สารสนเทศในศตวรรษที่ 213 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0080102  (6201005)ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่องานราชการและเชิงธุรกิจ3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  2271101  (6300778)ภาษาจีนระดับต้น 13 (2-2-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  2311103  (6300751)การอ่านภาษาอังกฤษ3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2311104  (6300752)เรียงความภาษาอังกฤษ 13 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2311106  (6300766)การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 22 (1-2-3)บังคับเพิ่ม
  ปี 2 เทอม 1
  0010208  (6201011)ทักษะชีวิตและจริยธรรมในสังคมดิจิทัล3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0010306  (6201021)การบูรณาการทางการตลาดยุคใหม่เพื่อความยั่งยืน3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  2272102  (6300779)ภาษาจีนระดับต้น 23 (2-2-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  2302101  (6300749)ภาษาศาสตร์เบื้องต้น3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2302103  (6300758)วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2312603  (6300754)การอ่านเชิงธุรกิจ3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2312608  (6300767)ภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม3 (3-0-6)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  ปี 2 เทอม 2
  0030401  (6201032)ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0070407  (6201040)สื่อดิจิทัลเพื่อการดำรงชีวิตสมัยใหม่3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  2272201  (6300780)การฟังและการพูดภาษาจีน 13 (2-2-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  2302102  (6300757)สัทศาสตร์และสัทวิทยาภาษาอังกฤษ3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2312104  (6300760)เรียงความภาษาอังกฤษ 23 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2312602  (6300753)การสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  3202101  (6300755)ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  ปี 3 เทอม 1
  2273202  (6300783)การฟังและการพูดภาษาจีน 23 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2273501  (6300786)วัฒนธรรมจีน3 (3-0-6)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  2273702  (6300790)ภาษาจีนธุรกิจ3 (2-2-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  2273703  (6300791)ภาษาจีนในในธุรกิจออนไลน์3 (3-0-6)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  2313604  (6300763)การเขียนเชิงธุรกิจ 13 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  3223122  (6300810)การตลาดระดับโลก3 (3-0-6)เลือกเสรี
  ปี 3 เทอม 2
  2273301  (6300784)ทักษะการอ่านภาษาจีน3 (3-0-6)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  2273701  (6300789)ภาษาจีนในสื่อบันเทิง 3 (3-0-6)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  2274201  (6300818)การฟังและการพูดภาษาจีน 33 (2-2-5)เลือกเสรี
  2274711  (6300792)ภาษาจีนเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว3 (3-0-6)เลือกเสรี
  2312201  (6300761)ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแปล3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2314801  (6300813)การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ1 (0-2-1)ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
  2314901  (6300764)ระเบียบวิธีวิจัย3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  3563202  (6300419)เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  ปี 4 เทอม 1
  2313108  (6300817)ภาษาอังกฤษธุรกิจแบบเข้ม3 (3-0-6)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  2313401  (6300762)การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม3 (3-0-6)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  2313603  (6300768)ภาษาอังกฤษสำหรับการสมัครงาน3 (3-0-6)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  2313605  (6300769)การเขียนเชิงธุรกิจ 23 (2-2-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  2314101  (6300773)การสนทนาภาษาอังกฤษและการอภิปราย3 (2-2-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  2314609  (6300777)ภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับการบิน 3 (3-0-6)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  ปี 4 เทอม 2
  2314802  (6300814)การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ5 (300)ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

  นักศึกษาใหม่จะต้องชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการรายงานตัวเข้าศึกษา ดังรายการต่อไปนี้

  ที่ รายการ จำนวน (บาท)
  1ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 500.00 ฿
  2ค่าบัตรนักศึกษา 100.00 ฿
  3ค่าประกันของเสียหาย 1,000.00 ฿
  4ค่าคู่มือนักศึกษา 200.00 ฿
  5ค่าจองชุดพละศึกษา 450.00 ฿
  6ค่าเครื่องหมายนักศึกษา 350.00 ฿
  7ค่าลงทะเบียนปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 400.00 ฿
  8สอบประกันคุณภาพ ภาษาอังกฤษ 100.00 ฿
  9ค่ามัดจำประกันสัญญาเข้าอยู่หอพักนักศึกษา 2,000.00 ฿
  10ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายรายภาคการศึกษา23,600.00 ฿
  รวมทั้งหมด28,700.00 ฿

  *** หมายเหตุ
  1. ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษา และในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาแรกเข้า จะเรียกเก็บตามแผนการเรียนแต่ละหลักสูตร
  2. ในภาคการศึกษาถัด ๆไป มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บเฉพาะรายการค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายเท่านั้น ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายรายการอื่นอีก
  3. ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบจากใบรายงานตัวอีกครั้ง