หลักสูตรที่เปิดสอน
เลือก สาขาวิชา คณะ
เลือก สาขาวิชา/คณะ
สถิตินักศึกษาจากโรงเรียน ลงทะเบียนตารางเวลาเข้าแนะแนวสำหรับสถานศึกษา ทุนการศึกษา ทุนวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา สำหรับการประชาสัมพันธ์ ค้นหาใบสมัคร
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ประกาศรายชื่อ
รายงานตัวเข้าศึกษา
แจ้งความประสงค์เข้าศึกษา
ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (อ้างอิงประจำปี 2565)

ข้อมูล ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565


ประเภทไม่ต่อเนื่อง
 1. ทุนสงเคราะห์ (มูลนิธิ SET) ทุนละ 5,000 บาท/เทอม
 2. ทุนคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประเภททุนสงเคราะห์ ทุนละ 5000 บาท
 3. ทุนคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประเภททุนเรียนดี ทุนละ 5,000 บาท
 4. ทุนพิธีไหว้ครู ทุนละ 1,000 - 10,000 บาท (ตามจำนวนเงินบริจาค)
ประเภทต่อเนื่อง
 1. ทุนการศึกษามูลนิธิ SET ทุนละ 20,000 บาท/ปี
 2. ทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ทุนละ 40,000 บาท/ปี
 3. ทุนการศึกษา ปตท. ทุนละ 10,000 บาท/ปี
 4. ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ทุนละ 30,000 บาท/ปี
 5. ทุนการศึกษาเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาพิการในระดับปริญญาตรีเป็นทุนค่าเล่าเรียน
 6. ทุนการศึกษาธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุนละ 10,000 บาท/ปี
 7. ทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ทุนละ 12,000 บาท/ปี
 8. ทุนการศึกษามูลนิธิวัดไทรฤทธิ์ ทุนละ 20,000 บาท/ปี
 9. ทุนการศึกษาเทสโก โลตัส เพื่อนิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัย ทุนละ 15,000 บาท/ปี
 10. ทุนเพื่อการศึกษา ประเภทต่อเนื่องติดตามผล (มูลนิธิหยดน้ำ) ทุนละ 10,000 บาท/ปี
ประเภทต่อเนื่อง (จากสถานศึกษาเดิมมาต่อระดับปริญญาตรี)
 1. ทุนการศึกษาพระราชสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชา สยามมกุฎราชกุมาร ทุนละไม่เกิน 2,000 บาท/ปี
 2. ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ทุนละ 55,000 บาท/ปี
 3. ทุนการศึกษาพระราชทานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ฯ ทุนละ 48,000 บาท/ปี
 4. ทุนการศึกษาพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ทุนละ 30,000 บาท/ปี
 5. ทุนการศึกษาพระราชทานสำหรับบุตรครูตำรวจตระเวนชายแดน ทุนละ 10,000 บาท/ปี
 6. ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระราชินูปถัมภ์ ทุนละ 6,000 – 8,000 บาท/ปี
 7. ทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตดีน้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ทุนละ 8,000 บาท/ปี
 8. ทุนมูลนิธิดำรงชัยธรรม ทุนละ ไม่เกิน 67,000 บาท/ปี
 9. ทุนการศึกษาโครงการกองทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา
 10. ทุนการศึกษาบริษัทกรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ทุนละ 40,000 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
: กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์