หลักสูตรที่เปิดสอน

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม แขนงวิชาวิศวกรรมการจัดการโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม (เทียบโอน 4 ปี)


จำนวนรับสมัคร

 • 34 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ปวส. หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย/ ภาคการศึกษา

 • 9,900.00 ฿ (ลงทะเบียนไม่เกิน 18 หน่วยกิต)
 • 11,300.00 ฿ (ลงทะเบียน 19 หน่วยกิตขึ้นไป)

การสอบคัดเลือก

 • มีสอบสัมภาษณ์

สถานที่ในการจัดการศึกษา

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ส่วนย่านมัทรี) ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
 • มหาวิทยาลัยอาจจัดให้บางรายวิชามีการจัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือพิเศษหรือห้องปฏิบัติการเฉพาะหรือสถานที่เฉพาะ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการเรียนการสอน และเมื่อมีความพร้อมในด้านดังกล่าวแล้วให้มีการจัดการรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ส่วนย่านมัทรี) ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ต่อไป

 • ข้อมูลการประกอบอาชีพ

  1.วิศวกรโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม
  2.วิศวกรการจัดการระบบโลจิสติกส์
  3.วิศวกรประจำศูนย์กระจายสินค้า
  4.เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
  5.เจ้าหน้าที่การจัดการระบบขนส่ง


  อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • ผศ.กรรณิการ์ มิ่งเมือง
  • ผศ.ดร.ภริตา พิมพันธุ์
  • ผศ.ดร.สว่าง แป้นจันทร์
  • ผศ.ปิยะกิจ กิจติตุลากานนท์
  • ผศ.มาศสกุล ภักดีอาษา
  • อ.วัชระ ชัยสงคราม

  ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม
  Website Facebook 084-5204571, 089-9609620 Add friend

  หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จำนวนไม่น้อยกว่า 143 หน่วยกิต

  หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/วิชา จำนวนหน่วยกิต
  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า30
         1.1 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 1/2(วิชาภาษาอังกฤษ)6
         1.2 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 2/2 (วิชาภาษาไทย หรือภาษาจีน)3
         1.3 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์6
         1.4 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์9
         1.5 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์6
  2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน จำนวนไม่น้อยกว่า107
         2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ44
         2.2 วิชาเฉพาะด้าน63
              - วิชาเฉพาะด้านบังคับ27
              - วิชาเฉพาะด้านเลือก แขนงวิชาวิศวกรรมการจัดการโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม30
              - วิชาประสบการณ์ภาคสนาม6
  3. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า6
  รวม143

  *** หมายเหตุ หากต้องการนำข้อมูลโครงการหลักสูตรไปอ้างอิงหรือใช้งาน กรุณาตรวจสอบข้อมูลกับเล่มหลักสูตรและ สมอ.08 อีกครั้ง ->

  คลิก
  รหัสวิชา  (รหัสอ้างอิง)ชื่อวิชาหน่วยกิตหัวข้อเลือก
  ปี 1 เทอม 1
  0030308  (6201025)ภูมิปัญญาเทคโนโลยีและนวัตกรรมท้องถิ่น3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0040405  (6201033)การเกษตรยั่งยืนและฉลาดบริโภค3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  4211561  (6300169)ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 13 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4211563  (6300171)ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 11 (0-2-1)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4221781  (6300271)เคมีสำหรับวิศวกร3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4221782  (6300173)ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร1 (0-2-1)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  6281131  (6300174)เขียนแบบวิศวกรรม3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  6281221  (6300184)วิศวกรรมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  6281603  (6300178)ปฏิบัติการเครื่องมือวิศวกรรมพื้นฐานและอัตโนมัติ1 (0-3-0)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  ปี 1 เทอม 2
  0040406  (6201034)การสร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะทางเพศ3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0080103  (6201006)ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อออนไลน์3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  4211562  (6300170)ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 23 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4211564  (6300172)ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 21 (0-2-1)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  6281132  (6300175)เขียนแบบวิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์1 (0-3-0)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  6281141  (6300176)วัสดุวิศวกรรมและกระบวนการผลิตงานอุตสาหกรรม3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  6281152  (6300177)สถิติสำหรับการจัดการงานวิศวกรรม3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  6282411  (6300181)วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  ปี 2 เทอม 1
  0080105  (6201008)ภาษาไทยเพื่ออาชีพ3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  4291781  (6300167)แคลคูลัส 13 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  6282101  (6300179)สถิตยศาสตร์วิศวกรรม3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  6282111  (6300180)โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานสำหรับวิศวกรรม3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  6282301  (6300186)การจัดการด้านห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  6283201  (6300182)การจัดการลีนซิกซิกม่า3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  6283452  (6300191)การจัดการขยะและของเสียอันตรายในอุตสาหกรรม3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  6284821  (6300269)เตรียมสหกิจศึกษา0 (30)ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
  6284831  (6300267)เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการจัดการงานวิศวกรรม1 (0-3-0)ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
  ปี 2 เทอม 2
  0000001  (0000001)เลือกเสรี 13 (3-0-6)เลือกเสรี
  0040203  (6201016)การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อสุขภาวะที่ดี3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  4291782  (6300168)แคลคูลัส 23 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  6282323  (6300244)การจัดการการปฏิบัติการในโลจิสติกส์และสิ่งแวดล้อม3 (2-2-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  6282421  (6300187)การผลิตที่สะอาดในอุตสาหกรรมสีเขียว3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  6282461  (6300242)การจัดการโลจิสติกส์แบบลีน3 (2-2-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  6283431  (6300190)การประเมินวัฏจักรชีวิตและคาร์บอนฟุตพริ้นท์3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  6283711  (6300192)โครงงานการจัดการงานวิศวกรรม 11 (0-3-0)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  ปี 3 เทอม 1
  0000002  (0000002)เลือกเสรี 23 (3-0-6)เลือกเสรี
  6282211  (6300185)การควบคุมและการจัดการด้านคุณภาพ3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  6282322  (6300234)การวิจัยการปฏิบัติงานสำหรับโลจิสติกส์3 (2-2-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  6283313  (6300235)วิศวกรรมซ่อมบารุงระบบรางและขนส่ง3 (2-2-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  6283401  (6300188)ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกรรม3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  6284421  (6300183)การป้องกันและควบคุมมลพิษอุตสาหกรรม3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  6284712  (6300193)โครงงานการจัดการงานวิศวกรรม 22 (0-6-0)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  ปี 3 เทอม 2
  6282302  (6300194)การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า3 (2-2-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  6282312  (6300236)การขนส่งและการกระจายสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อม3 (2-2-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  6282462  (6300240)การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมสำหรับโลจิสติกส์3 (2-2-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  6283231  (6300238)เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโลจิสติกส์3 (2-2-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  6283402  (6300189)ภาษาอังกฤษสำหรับการจัดการงานวิศวกรรม3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  6283463  (6300241)การจัดการและควบคุมมลพิษอากาศสำหรับโลจิสติกส์3 (2-2-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  6284472  (6300248)การป้องกันมลภาวะและการนำของเสียกลับมาใช้ใหม่ในโลจิสติกส์3 (2-2-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  ปี 4 เทอม 1
  6284822  (6300270)สหกิจศึกษา6 (16)ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
  6284832  (6300268)การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการจัดการงานวิศวกรรม5 (300)ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

  (เทียบโอน) นักศึกษาใหม่จะต้องชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการรายงานตัวเข้าศึกษา ดังรายการต่อไปนี้

  ที่ รายการ จำนวน (บาท)
  1ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่500.00 ฿
  2ค่าบัตรนักศึกษา100.00 ฿
  3ค่าประกันของเสียหาย1,000.00 ฿
  4ค่าคู่มือนักศึกษา200.00 ฿
  5ค่าจองชุดพละศึกษา -
  6ค่าเครื่องหมายนักศึกษา -
  7ค่าลงทะเบียนปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ -
  8สอบประกันคุณภาพ ภาษาอังกฤษ -
  9ค่ามัดจำประกันสัญญาเข้าอยู่หอพักนักศึกษา -
  10ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายรายภาคการศึกษา (ชำระเงินภายหลังตอนเปิดภาคเรียน) -
  รวมทั้งหมด1,800.00 ฿

  *** หมายเหตุ
  1. ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษา และในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาแรกเข้า จะเรียกเก็บตามแผนการเรียนแต่ละหลักสูตร
  2. ในภาคการศึกษาถัด ๆไป มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บเฉพาะรายการค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายเท่านั้น ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายรายการอื่นอีก
  3. ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบจากใบรายงานตัวอีกครั้ง