หลักสูตรที่เปิดสอน

คณะครุศาสตร์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา


จำนวนรับสมัคร

 • ได้จำนวนครบตามแผนการรับนักศึกษา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ม.6 หรือเทียบเท่า

ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย/ ภาคการศึกษา

 • 8,200.00 ฿ (ลงทะเบียนไม่เกิน 18 หน่วยกิต)
 • 9,600.00 ฿ (ลงทะเบียน 19 หน่วยกิตขึ้นไป)

การสอบคัดเลือก

 • มีสอบข้อเขียน
 • มีสอบปฏิบัติ
 • มีสอบสัมภาษณ์

สถานที่ในการจัดการศึกษา

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ส่วนย่านมัทรี) ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
 • มหาวิทยาลัยอาจจัดให้บางรายวิชามีการจัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือพิเศษหรือห้องปฏิบัติการเฉพาะหรือสถานที่เฉพาะ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการเรียนการสอน และเมื่อมีความพร้อมในด้านดังกล่าวแล้วให้มีการจัดการรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ส่วนย่านมัทรี) ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ต่อไป

 • ข้อมูลการประกอบอาชีพ

  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
  บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา สามารถประกอบอาชีพต่าง ๆ ได้ดังนี้
  1 ครูอาจารย์ในสถานศึกษาทุกสังกัดที่จัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา
  2 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชน
  3 เจ้าหน้าที่สถานที่ออกกำลังกายและทดสอบสมรรถภาพทางกาย
  4 เจ้าหน้าที่ศูนย์กีฬาชุมชน
  5 นักวิชาการพลศึกษาในหน่วยงานของรัฐและเอกชน
  6 นักวิชาการกีฬาในหน่วยงานของรัฐและเอกชน
  7 บุคลากรทางการศึกษาและอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
  8 ผู้ตัดสินกีฬาชนิดต่างๆ


  อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • ผศ.ดร.ทินกร ชอัมพงษ์
  • ผศ.สุชาติ จันทร์ดอกไม้
  • อ.จุฑาวัฒน์ กำลังทวี
  • อ.ภูรี ณรงค์วานิช
  • อ.สุภกิจ วิริยะกิจ

  ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม
  Website Facebook 0966622428 , 0892698263 , 0918425556 ,0803049031,0961965553 Add friend

  หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จำนวนไม่น้อยกว่า 143 หน่วยกิต

  หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/วิชา จำนวนหน่วยกิต
  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า30
         1.1 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 1/2(วิชาภาษาอังกฤษ)6
         1.2 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 2/2 (วิชาภาษาไทย หรือภาษาจีน)3
         1.3 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์6
         1.4 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์9
         1.5 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์6
  2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน จำนวนไม่น้อยกว่า107
         2.1 กลุ่มวิชาชีพครู43
               2.1.1 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา12
               2.1.2 วิชาชีพครู31
         2.2 กลุ่มวิชาเอก64
               2.2.1 วิชาเอกบังคับ42
               2.2.2 วิชาเอกเลือก22
  3. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า6
  รวม143

  *** หมายเหตุ หากต้องการนำข้อมูลโครงการหลักสูตรไปอ้างอิงหรือใช้งาน กรุณาตรวจสอบข้อมูลกับเล่มหลักสูตรและ สมอ.08 อีกครั้ง ->

  คลิก
  รหัสวิชา  (รหัสอ้างอิง)ชื่อวิชาหน่วยกิตหัวข้อเลือก
  ปี 1 เทอม 1
  0080103  (6201006)ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อออนไลน์3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0080105  (6201008)ภาษาไทยเพื่ออาชีพ3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  1151108  (6400160)จิตวิทยาสำหรับครู3 (2-2-5)วิชาชีพครู/วิทยาการจัดการ (บังคับ)
  1161502  (6400161)ความเป็นครู3 (2-2-5)วิชาชีพครู/วิทยาการจัดการ (บังคับ)
  1191101  (6400201)รากฐานพลศึกษา ปรัชญาและหลักการพลศึกษา2 (1-2-3)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  1191201  (6400202)กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสำหรับครูพลศึกษา3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  1191501  (6400203)กรีฑา 1 2 (1-2-3)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  1191601  (6400204)ฟุตบอล 12 (1-2-3)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  1191603  (6400205)วอลเลย์บอล 11 (0-2-1)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  ปี 1 เทอม 2
  0040203  (6201016)การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อสุขภาวะที่ดี3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0080101  (6201004)ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  1001704  (6400151)ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับครู3 (2-2-5)วิชาชีพครู/วิทยาการจัดการ (บังคับ)
  1001803  (6400162)การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน 12 (90)ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
  1111103  (6400154)ปรัชญาการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา3 (2-2-5)วิชาชีพครู/วิทยาการจัดการ (บังคับ)
  1191102  (6400351)วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวทางพลศึกษา1 (0-2-1)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  1191202  (6400326)สรีรวิทยาการออกกำลังกายสำหรับครูพลศึกษา2 (1-2-3)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  1191503  (6400327)ยิมนาสติก1 (0-2-1)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  1191504  (6400343)เทเบิลเทนนิส1 (0-2-1)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  1191602  (6400344)ฟุตบอล 21 (0-2-1)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  1191604  (6400345)วอลเลย์บอล 21 (0-2-1)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  1191605  (6400346)บาสเกตบอล 11 (0-2-1)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  ปี 2 เทอม 1
  0020205  (6201013)ศิลปะการแสดงกับชีวิต3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0060303  (6201030)ความเป็นพลเมืองและกฎหมายในชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  1002705  (6400152)ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครู3 (2-2-5)วิชาชีพครู/วิทยาการจัดการ (บังคับ)
  1122205  (6400155)การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา3 (2-2-5)วิชาชีพครู/วิทยาการจัดการ (บังคับ)
  1192103  (6400328)การบริหารจัดการพลศึกษา2 (1-2-3)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  1192104  (6400329)การเรียนรู้และการพัฒนาทักษะกลไก2 (1-2-3)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  1192301  (6400331)จิตวิทยาการกีฬา2 (1-2-3)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  1192502  (6400347)กรีฑา 21 (0-2-1)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  1192505  (6400332)ว่ายน้ำ2 (1-2-3)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  1192606  (6400349)บาสเกตบอล 21 (0-2-1)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  ปี 2 เทอม 2
  0010304  (6201020)การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0050402  (6201036)การคิดและการแก้ปัญหา3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  1002804  (6400163)การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน 22 (90)ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
  1122206  (6400156)ศาสตร์การจัดการเรียนรู้3 (2-2-5)วิชาชีพครู/วิทยาการจัดการ (บังคับ)
  1132302  (6400157)นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา และการเรียนรู้3 (2-2-5)วิชาชีพครู/วิทยาการจัดการ (บังคับ)
  1192105  (6400330)หลักสูตรพลศึกษา3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  1192701  (6400352)การทดสอบและการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย1 (0-2-1)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  1192702  (6400353)การผลิตสื่อและนวัตกรรมทางพลศึกษา1 (0-2-1)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  1193403  (6400358)เกมและกิจกรรมนันทนาการ1 (0-2-1)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  1193404  (6400359)กิจกรรมเข้าจังหวะ1 (0-2-1)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  1193512  (6400365)เทนนิส1 (0-2-1)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  ปี 3 เทอม 1
  0030401  (6201032)ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0040409  (6201035)เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  1003805  (6400164)การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน 32 (90)ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
  1143404  (6400158)การวัดและประเมินผลการเรียนรู้3 (2-2-5)วิชาชีพครู/วิทยาการจัดการ (บังคับ)
  1192506  (6400348)แบดมินตัน1 (0-2-1)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  1192607  (6400350)แฮนด์บอล1 (0-2-1)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  1193106  (6400333)วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้พลศึกษา 3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  1193107  (6400334)การวัดประเมินผลการเรียนรู้พลศึกษา2 (1-2-3)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  1193303  (6400354)การพลศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ1 (0-2-1)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  1193510  (6400363)ลีลาศ1 (0-2-1)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  1193608  (6400367)ฟุตซอล1 (0-2-1)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  1193703  (6400369)หลักการเป็นผู้ฝึกกีฬา1 (0-2-1)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  ปี 3 เทอม 2
  0000001  (0000001)เลือกเสรี 13 (3-0-6)เลือกเสรี
  1143405  (6400159)การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้3 (2-2-5)วิชาชีพครู/วิทยาการจัดการ (บังคับ)
  1193108  (6400335)ภาษาอังกฤษสำหรับครูพลศึกษา3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  1193109  (6400336)วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้สุขศึกษา2 (1-2-3)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  1193302  (6400337)การป้องกันและการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บ3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  1193401  (6400356)กำกับลูกเสือและเนตรนารีขั้นความรู้เบื้องต้น1 (0-2-1)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  1193507  (6400360)กระบี่กระบอง1 (0-2-1)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  1193609  (6400368)เซปักตะกร้อ1 (0-2-1)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  1193901  (6400338)การวิจัยปฏิบัติการพลศึกษาในชั้นเรียน3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  1193902  (6400339)การสัมมนาทางพลศึกษา2 (1-2-3)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  ปี 4 เทอม 1
  1004807  (6400165)การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา6 (540)ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
  ปี 4 เทอม 2
  0000002  (0000002)เลือกเสรี 23 (3-0-6)เลือกเสรี
  1004901  (6400153)ครุนิพนธ์1 (45)วิชาชีพครู/วิทยาการจัดการ (บังคับ)
  1193508  (6400361)มวยไทย1 (0-2-1)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ

  นักศึกษาใหม่จะต้องชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการรายงานตัวเข้าศึกษา ดังรายการต่อไปนี้

  ที่ รายการ จำนวน (บาท)
  1ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 500.00 ฿
  2ค่าบัตรนักศึกษา 100.00 ฿
  3ค่าประกันของเสียหาย 1,000.00 ฿
  4ค่าคู่มือนักศึกษา 200.00 ฿
  5ค่าจองชุดพละศึกษา 450.00 ฿
  6ค่าเครื่องหมายนักศึกษา 350.00 ฿
  7ค่าลงทะเบียนปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 400.00 ฿
  8สอบประกันคุณภาพ ภาษาอังกฤษ 100.00 ฿
  9ค่ามัดจำประกันสัญญาเข้าอยู่หอพักนักศึกษา 2,000.00 ฿
  10ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายรายภาคการศึกษา9,600.00 ฿
  รวมทั้งหมด14,700.00 ฿

  *** หมายเหตุ
  1. ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษา และในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาแรกเข้า จะเรียกเก็บตามแผนการเรียนแต่ละหลักสูตร
  2. ในภาคการศึกษาถัด ๆไป มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บเฉพาะรายการค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายเท่านั้น ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายรายการอื่นอีก
  3. ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบจากใบรายงานตัวอีกครั้ง