หลักสูตรที่เปิดสอน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ


จำนวนรับสมัคร

 • 74 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ม.6 หรือเทียบเท่า

ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย/ ภาคการศึกษา

 • 8,200.00 ฿ (ลงทะเบียนไม่เกิน 18 หน่วยกิต)
 • 9,600.00 ฿ (ลงทะเบียน 19 หน่วยกิตขึ้นไป)

การสอบคัดเลือก

 • มีสอบสัมภาษณ์

สถานที่ในการจัดการศึกษา

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (มอในเมือง) ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

 • ข้อมูลการประกอบอาชีพ

  1. นักแปลเอกสาร นักเขียน บรรณาธิการ นักข่าว
  2. เลขานุการ พนักงานประชาสัมพันธ์
  3. ครู อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ*
  4. ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวในประเทศและต่างประเทศ
  5. เจ้าหน้าที่ด้านการต่างประเทศที่เน้นการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร
  ของทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
  6. เจ้าหน้าที่งานธุรการของทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
  7. พนักงานในธุรกิจบริการ ได้แก่ เจ้าหน้าที่โรงแรม เจ้าหน้าที่สายการบิน มัคคุเทศก์**
  * หมายเหตุ เรียนประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู ตามที่คุรุสภากำหนด
  ** หมายเหตุ สอบใบประกอบวิชาชีพมัคคุเทศก์ จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา


  อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • ผศ.ปุณยภา บุญธรรม
  • ผศ.สุภาวดี ในเสนา
  • อ.จิตราภรณ์ สอนเขียว
  • อ.วรัญญา โอภาษี
  • อ.ศราธรณ์ หมั่นปรุ

  ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม
  Facebook

  หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จำนวนไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต

  หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/วิชา จำนวนหน่วยกิต
  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า30
         1.1 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 1/2(วิชาภาษาอังกฤษ)6
         1.2 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 2/2 (วิชาภาษาไทย หรือภาษาจีน)3
         1.3 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์6
         1.4 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์9
         1.5 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์6
  2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน จำนวนไม่น้อยกว่า94
         2.1 วิชาแกน18
         2.2 วิชาเฉพาะด้าน76
              - วิชาเฉพาะด้านบังคับ55
              - วิชาประสบการณ์วิชาชีพ6
              - วิชาเลือก15
  3. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า6
  รวม130

  *** หมายเหตุ หากต้องการนำข้อมูลโครงการหลักสูตรไปอ้างอิงหรือใช้งาน กรุณาตรวจสอบข้อมูลกับเล่มหลักสูตรและ สมอ.08 อีกครั้ง ->

  คลิก
  รหัสวิชา  (รหัสอ้างอิง)ชื่อวิชาหน่วยกิตหัวข้อเลือก
  ปี 1 เทอม 1
  0020204  (6201012)ชีวิตกับดนตรี3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0050402  (6201036)การคิดและการแก้ปัญหา3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0080103  (6201006)ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อออนไลน์3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  2301111  (6300070)ภาษาศาสตร์เบื้องต้น3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2311111  (6300032)การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2311112  (6300071)การอ่านภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2311114  (6300034)การเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  ปี 1 เทอม 2
  0010208  (6201011)ทักษะชีวิตและจริยธรรมในสังคมดิจิทัล3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0040406  (6201034)การสร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะทางเพศ3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0080101  (6201004)ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  2301112  (6300079)สัทศาสตร์และสัทวิทยาภาษาอังกฤษ3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2311113  (6300033)การอ่านสื่อภาษาอังกฤษ3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2311311  (6300072)ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดี3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  ปี 2 เทอม 1
  0000001  (0000001)เลือกเสรี 13 (3-0-6)เลือกเสรี
  0060303  (6201030)ความเป็นพลเมืองและกฎหมายในชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0080107  (6201010)ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  2312112  (6300073)การนำเสนอและการพูดในที่ชุมชน3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2312115  (6300075)การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2312211  (6300036)การแปล 13 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2312312  (6300083)ร้อยแก้วภาษาอังกฤษ 3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  ปี 2 เทอม 2
  0000002  (0000002)เลือกเสรี 23 (3-0-6)เลือกเสรี
  0030305  (6201024)ชีวิตกับการเงิน3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0030401  (6201032)ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  2302113  (6300080)วิทยาหน่วยคำและวากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2312114  (6300035)การอ่านเชิงวิชาการ3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2312212  (6300037)การแปล 23 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2312601  (6300038)ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยว 13 (3-0-6)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  ปี 3 เทอม 1
  2303114  (6300081)อรรถศาสตร์และวัจนปฏิบัติศาสตร์ภาษาอังกฤษ3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2312605  (6300093)ภาษาอังกฤษในสื่อมวลชน3 (3-0-6)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  2313113  (6300074)การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2313116  (6300076)การเขียนเชิงวิชาการ3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2313313  (6300084)ร้อยกรองภาษาอังกฤษ3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2313601  (6300089)ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารทางธุรกิจ 13 (3-0-6)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  ปี 3 เทอม 2
  2313213  (6300087)การแปลบันเทิงคดีและสารคดี3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2313314  (6300085)การละครเบื้องต้น3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2313612  (6300097)ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ3 (3-0-6)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  2313617  (6300104)ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการสายการบิน3 (3-0-6)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  2313911  (6300077)ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษา3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  ปี 4 เทอม 1
  2304114  (6300082)การวิเคราะห์บทสนทนา3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2314214  (6300088)การแปลเพื่องานอาชีพ3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2314315  (6300086)วรรณกรรมสําหรับเด็ก3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2314803  (6300102)การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ1 (0-2-1)ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
  2314912  (6300078)การศึกษาค้นคว้าอิสระ1 (0-3-1)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  ปี 4 เทอม 2
  2314804  (6300103)การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ5 (300)ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

  นักศึกษาใหม่จะต้องชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการรายงานตัวเข้าศึกษา ดังรายการต่อไปนี้

  ที่ รายการ จำนวน (บาท)
  1ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 500.00 ฿
  2ค่าบัตรนักศึกษา 100.00 ฿
  3ค่าประกันของเสียหาย 1,000.00 ฿
  4ค่าคู่มือนักศึกษา 200.00 ฿
  5ค่าจองชุดพละศึกษา 450.00 ฿
  6ค่าเครื่องหมายนักศึกษา 350.00 ฿
  7ค่าลงทะเบียนปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 400.00 ฿
  8สอบประกันคุณภาพ ภาษาอังกฤษ 100.00 ฿
  9ค่ามัดจำประกันสัญญาเข้าอยู่หอพักนักศึกษา 2,000.00 ฿
  10ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายรายภาคการศึกษา9,600.00 ฿
  รวมทั้งหมด14,700.00 ฿

  *** หมายเหตุ
  1. ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษา และในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาแรกเข้า จะเรียกเก็บตามแผนการเรียนแต่ละหลักสูตร
  2. ในภาคการศึกษาถัด ๆไป มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บเฉพาะรายการค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายเท่านั้น ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายรายการอื่นอีก
  3. ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบจากใบรายงานตัวอีกครั้ง