หลักสูตรที่เปิดสอน

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสหกรรม


:: จุดเด่น/สโลแกน ::

"เรียนไฟฟ้า ทำอะไรได้มากกว่าที่คุณคิด"........."ระบบไฟฟ้ามั่นคงส่งเสริมเศรษฐกิจไทยก้าวไกลสู่อนาคต"

จำนวนรับสมัคร

 • 10 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ม.6 หรือเทียบเท่า

ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย/ ภาคการศึกษา

 • 9,900.00 ฿ (ลงทะเบียนไม่เกิน 18 หน่วยกิต)
 • 11,300.00 ฿ (ลงทะเบียน 19 หน่วยกิตขึ้นไป)

การสอบคัดเลือก

 • มีสอบสัมภาษณ์

สถานที่ในการจัดการศึกษา

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (มอในเมือง) ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

 • ข้อมูลการประกอบอาชีพ

  1. วิศวกรไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรม
  2. วิศวกรไฟฟ้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ วิศวกรไฟฟ้าหน่วยงานราชการ
  3.วิศวกรออกแบบระบบไฟฟ้า
  4.วิศวกรติดตั้งระบบไฟฟ้า
  5.วิศวกรปฏิบัติการด้านระบบไฟฟ้า
  6.วิศวกรควบคุมหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม
  7.วิศวกรควบคุมงานในโรงงานอุตสาหกรรม
  8.วิศวกรซ่อมบำรุง


  อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • ผศ.ชัชชัย เขื่อนธรรม
  • ผศ.ดร.เทิดพันธ์ ชูกร
  • ผศ.ดร.อาคิรา สนธิธรรม
  • ผศ.นัฐพันธ์ พูนวิวัฒน์
  • ผศ.อนุสรณ์ สินสะอาด

  ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม
  Website Facebook 0803467743, 0970628738 Add friend

  หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จำนวนไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต

  หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/วิชา จำนวนหน่วยกิต
  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า30
         1.1 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 1/2(วิชาภาษาอังกฤษ)6
         1.2 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 2/2 (วิชาภาษาไทย หรือภาษาจีน)3
         1.3 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์6
         1.4 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์9
         1.5 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์6
  2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน จำนวนไม่น้อยกว่า104
         2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ31
         2.2 วิชาเฉพาะด้าน73
              - วิชาเฉพาะด้านบังคับ แขนงไฟฟ้าอุตสาหกรรม49
              - วิชาเฉพาะด้านเลือก แขนงไฟฟ้าอุตสาหกรรม18
              - วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ แขนงไฟฟ้าอุตสาหกรรม6
  3. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า6
  รวม140

  *** หมายเหตุ หากต้องการนำข้อมูลโครงการหลักสูตรไปอ้างอิงหรือใช้งาน กรุณาตรวจสอบข้อมูลกับเล่มหลักสูตรและ สมอ.08 อีกครั้ง ->

  คลิก
  รหัสวิชา  (รหัสอ้างอิง)ชื่อวิชาหน่วยกิตหัวข้อเลือก
  ปี 1 เทอม 1
  0030308  (6201025)ภูมิปัญญาเทคโนโลยีและนวัตกรรมท้องถิ่น3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0040405  (6201033)การเกษตรยั่งยืนและฉลาดบริโภค3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  4291101  (6300466)แคลคูลัส 13 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  6172109  (6301330)ปฏิบัติการเขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์2 (0-4-2)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  6172203  (6301332)ปฏิบัติการไฟฟ้าอุตสาหกรรม2 (0-4-2)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  6181104  (6301328)อิเล็กทรอนิกส์3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  6181105  (6301329)ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์2 (0-4-2)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  6182602  (6301331)ปฏิบัติการเครื่องวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์2 (0-4-2)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  ปี 1 เทอม 2
  0010408  (6201031)การพัฒนาทักษะการดำเนินชีวิตด้วยกีฬาอิเล็กทรอนิกส์3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0060303  (6201030)ความเป็นพลเมืองและกฎหมายในชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0080101  (6201004)ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  2312705  (6301683)ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4211526  (6301685)ฟิสิกส์เบื้องต้น3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  6182701  (6301688)ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์2 (0-4-2)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  6183702  (6301700)ปฏิบัติการโปรแกรมคอมพิวเตอร์2 (0-4-2)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  ปี 2 เทอม 1
  0040206  (6201017)การรู้สารสนเทศในศตวรรษที่ 213 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0080103  (6201006)ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อออนไลน์3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  4221105  (6301755)เคมีเบื้องต้น3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  6172201  (6301686)การติดตั้งไฟฟ้า3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  6172202  (6301687)ปฏิบัติการติดตั้งไฟฟ้า2 (0-4-2)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  6172301  (6301691)เครื่องกลไฟฟ้า3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  6172303  (6301692)เครื่องกลไฟฟ้าและการควบคุม2 (0-4-2)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  ปี 2 เทอม 2
  0040409  (6201035)เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0070407  (6201040)สื่อดิจิทัลเพื่อการดำรงชีวิตสมัยใหม่3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0080104  (6201007)ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  6172103  (6301689)การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 13 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  6172104  (6301690)ปฏิบัติการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 12 (0-4-2)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  6172501  (6301693)ระบบเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  6172502  (6301694)ปฏิบัติการระบบเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ2 (0-4-2)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  ปี 3 เทอม 1
  0000001  (0000001)เลือกเสรี 13 (3-0-6)เลือกเสรี
  2313705  (6301684)ภาษาอังกฤษในงานวิศวกรรม3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  6172603  (6301716)ไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์3 (3-0-6)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  6173103  (6301695)การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 23 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  6173104  (6301696)ปฏิบัติการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 22 (0-4-2)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  6173105  (6301697)คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  6173706  (6301727)การจัดการงานวิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์3 (3-0-6)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  ปี 3 เทอม 2
  0000002  (0000002)เลือกเสรี 23 (3-0-6)เลือกเสรี
  6172402  (6301724)ระบบไฟฟ้ากำลังและการส่งจ่าย3 (3-0-6)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  6173107  (6301698)วัสดุวิศวกรรมไฟฟ้า3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  6173801  (6301747)การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพไฟฟ้าอุตสาหกรรม1 (0-2-1)ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
  6173802  (6301749)การเตรียมสหกิจศึกษาวิชาชีพไฟฟ้าอุตสาหกรรม0 (30 ชั่วโมง)ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
  6174302  (6301703)โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  6174303  (6301704)ปฏิบัติการโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์2 (0-4-2)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  6174903  (6301707)หัวข้อพิเศษทางไฟฟ้าอุตสาหกรรม 12 (0-4-2)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  6183410  (6301699)ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กำลัง2 (0-4-2)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  ปี 4 เทอม 1
  0010208  (6201011)ทักษะชีวิตและจริยธรรมในสังคมดิจิทัล3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  6173704  (6301701)ปฏิบัติการระบบนิวแมติกส์2 (0-4-2)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  6174202  (6301730)การออกแบบระบบไฟฟ้า3 (3-0-6)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  6174902  (6301735)สัมมนาทางไฟฟ้าอุตสาหกรรม3 (3-0-6)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  6174904  (6301708)หัวข้อพิเศษทางไฟฟ้าอุตสาหกรรม 22 (0-4-2)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  6183706  (6301728)ระบบปัญญาประดิษฐ์สำหรับหุ่นยนต์3 (3-0-6)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  6183707  (6301702)โปรแกรมสำเร็จรูปในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์2 (0-4-2)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  6184304  (6301705)ปฏิบัติการระบบควบคุมอัตโนมัติ2 (0-4-2)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  6184402  (6301706)ระบบควบคุมโดยใช้คอมพิวเตอร์2 (0-4-2)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  ปี 4 เทอม 2
  6174801  (6301748)การฝึกประสบการณ์วิชาชีพไฟฟ้าอุตสาหกรรม5 (300)ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
  6174802  (6301750)สหกิจศึกษาวิชาชีพไฟฟ้าอุตสาหกรรม6 (16 สัปดาห์)ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

  นักศึกษาใหม่จะต้องชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการรายงานตัวเข้าศึกษา ดังรายการต่อไปนี้

  ที่ รายการ จำนวน (บาท)
  1ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 500.00 ฿
  2ค่าบัตรนักศึกษา 100.00 ฿
  3ค่าประกันของเสียหาย 1,000.00 ฿
  4ค่าคู่มือนักศึกษา 200.00 ฿
  5ค่าจองชุดพละศึกษา 450.00 ฿
  6ค่าเครื่องหมายนักศึกษา 350.00 ฿
  7ค่าลงทะเบียนปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 400.00 ฿
  8สอบประกันคุณภาพ ภาษาอังกฤษ 100.00 ฿
  9ค่ามัดจำประกันสัญญาเข้าอยู่หอพักนักศึกษา 2,000.00 ฿
  10ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายรายภาคการศึกษา11,300.00 ฿
  รวมทั้งหมด16,400.00 ฿

  *** หมายเหตุ
  1. ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษา และในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาแรกเข้า จะเรียกเก็บตามแผนการเรียนแต่ละหลักสูตร
  2. ในภาคการศึกษาถัด ๆไป มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บเฉพาะรายการค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายเท่านั้น ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายรายการอื่นอีก
  3. ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบจากใบรายงานตัวอีกครั้ง