หลักสูตรที่เปิดสอน

คณะครุศาสตร์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป


จำนวนรับสมัคร

 • 44 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ม.6 แผนการเรียนวิทย์คณิต

ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย/ ภาคการศึกษา

 • 8,900.00 ฿ (ลงทะเบียนไม่เกิน 18 หน่วยกิต)
 • 10,300.00 ฿ (ลงทะเบียน 19 หน่วยกิตขึ้นไป)

การสอบคัดเลือก

 • มีสอบข้อเขียน
 • มีสอบวิชาเอกเฉพาะ
 • มีสอบสัมภาษณ์

สถานที่ในการจัดการศึกษา

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ส่วนย่านมัทรี) ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
 • มหาวิทยาลัยอาจจัดให้บางรายวิชามีการจัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือพิเศษหรือห้องปฏิบัติการเฉพาะหรือสถานที่เฉพาะ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการเรียนการสอน และเมื่อมีความพร้อมในด้านดังกล่าวแล้วให้มีการจัดการรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ส่วนย่านมัทรี) ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ต่อไป

 • ข้อมูลการประกอบอาชีพ

  1. ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
  2. ครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์ในสถานศึกษาทุกสังกัดที่จัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา
  3. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน
  4. นักวิชาการทางด้านการศึกษา
  5. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน
  6. พนักงานบริษัทในประเทศและต่างประเทศ
  7. ธุรกิจส่วนตัวด้านการศึกษา

  อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • ดร.ดุษฎี คำบุญเรือง
  • ผศ.ดร.น้ำค้าง สุขเกษ
  • ผศ.วิไลลักษณ์ โคมพันธุ์
  • อ.ดารารัตน์ ชัยพิลา
  • อ.วัชรศักดิ์ มาเกิด

  ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม
  Facebook 08-7197-5495 Add friend