หลักสูตรที่เปิดสอน
เลือก สาขาวิชา คณะ
เลือก สาขาวิชา/คณะ
สถิตินักศึกษาจากโรงเรียน ลงทะเบียนตารางเวลาเข้าแนะแนวสำหรับสถานศึกษา ทุนการศึกษา ทุนวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา สำหรับการประชาสัมพันธ์ สมัครเข้าศึกษา ค้นหาใบสมัคร
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ประกาศรายชื่อ
รายงานตัวเข้าศึกษา
จำนวนรับเข้าศึกษา ปี 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2567 22:22:29

หมายเหตุ * หมายถึง กำลังปรับปรุงข้อมูลจำนวนรับ


ที่ คณะ/สาขาวิชา คุณสมบัติ การสอบคัดเลือก จำนวนรับ
คณะครุศาสตร์
1 การประถมศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า
 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
ได้จำนวนครบตามแผนการรับนักศึกษา
2 การศึกษาปฐมวัย ม.6 หรือเทียบเท่า
 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
ได้จำนวนครบตามแผนการรับนักศึกษา
3 คณิตศาสตร์ ม.6 แผนการเรียนวิทย์คณิต หรือศิลป์คำนวณ GPAX ไม่น้อยกว่า 2.25
 • สอบข้อเขียน
 • สอบวิชาเอกเฉพาะ
 • สอบสัมภาษณ์
ได้จำนวนครบตามแผนการรับนักศึกษา
4 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า
 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
ได้จำนวนครบตามแผนการรับนักศึกษา
5 พลศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า
 • สอบข้อเขียน
 • สอบปฏิบัติ
 • สอบสัมภาษณ์
ได้จำนวนครบตามแผนการรับนักศึกษา
6 ภาษาไทย ม.6 หรือเทียบเท่า
 • สอบข้อเขียน
 • สอบวิชาเอกเฉพาะ
 • สอบสัมภาษณ์
ได้จำนวนครบตามแผนการรับนักศึกษา
7 ภาษาอังกฤษ ม.6 หรือเทียบเท่า
 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
ได้จำนวนครบตามแผนการรับนักศึกษา
8 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ม.6 แผนการเรียนวิทย์คณิต
 • สอบข้อเขียน
 • สอบวิชาเอกเฉพาะ
 • สอบสัมภาษณ์
33
9 สังคมศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า
 • สอบข้อเขียน
 • สอบวิชาเอกเฉพาะ
 • สอบสัมภาษณ์
ได้จำนวนครบตามแผนการรับนักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
10 ดนตรีศึกษา (ค.บ.) ม.6 หรือเทียบเท่า
 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
51
11 นิติศาสตร์ ม.6 หรือเทียบเท่า
 • สอบสัมภาษณ์
8
12 ประวัติศาสตร์ ม.6 หรือเทียบเท่า
 • สอบสัมภาษณ์
24
13 พัฒนาสังคม ม.6 หรือเทียบเท่า
 • สอบสัมภาษณ์
51
14 ภาษาไทย ม.6 หรือเทียบเท่า
 • สอบสัมภาษณ์
37
15 ภาษาอังกฤษ ม.6 หรือเทียบเท่า
 • สอบสัมภาษณ์
74
16 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (นานาชาติ) ม.6 หรือเทียบเท่า
 • สอบสัมภาษณ์
15
17 ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ม.6 หรือเทียบเท่า
 • สอบสัมภาษณ์
24
18 รัฐศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น) ม.6 หรือเทียบเท่า
 • สอบสัมภาษณ์
30
19 รัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง) ม.6 หรือเทียบเท่า
 • สอบสัมภาษณ์
56
20 รัฐศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์) ม.6 หรือเทียบเท่า
 • สอบสัมภาษณ์
39
21 วิทยาการดนตรีและศิลปะการแสดง ม.6 หรือเทียบเท่า
 • สอบสัมภาษณ์
75
22 ศิลปศึกษา (ค.บ.) ม.6 หรือเทียบเท่า
 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
38
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
23 การฟื้นฟูและการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ ม.6 หรือเทียบเท่า
 • สอบสัมภาษณ์
22
24 คณิตศาสตร์ ม.6 แผนการเรียนวิทย์คณิต, ศิลป์คำนวณที่เรียนวิชากลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือมีวุฒิเทียบเท่าตามที่กำหนด
 • สอบสัมภาษณ์
28
25 คหกรรมศาสตร์ ม.6 หรือเทียบเท่า
 • สอบสัมภาษณ์
9
26 เคมี ม.6 แผนการเรียนวิทย์คณิต
 • สอบสัมภาษณ์
27
27 เคมี (ค.บ.) ม.6 แผนการเรียนวิทย์คณิต
 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
27
28 ชีววิทยา ม.6 แผนการเรียนวิทย์คณิต
 • สอบสัมภาษณ์
19
29 เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ม.6 หรือเทียบเท่า
 • สอบสัมภาษณ์
ได้จำนวนครบตามแผนการรับนักศึกษา
30 เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.6 หรือเทียบเท่า GPAX ไม่น้อยกว่า 1.80
 • สอบสัมภาษณ์
10
31 เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทียบโอน 4 ปี) ปวส. หรือเทียบเท่า
 • สอบสัมภาษณ์
20
32 ฟิสิกส์ (ค.บ.) ม.6 แผนการเรียนวิทย์คณิต
 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
29
33 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.6 หรือเทียบเท่า
 • สอบสัมภาษณ์
ได้จำนวนครบตามแผนการรับนักศึกษา
34 วิทยาศาสตร์การกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ ม.6 หรือเทียบเท่า
 • สอบสัมภาษณ์
ได้จำนวนครบตามแผนการรับนักศึกษา
35 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ม.6 หรือเทียบเท่า
 • สอบสัมภาษณ์
25
36 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ม.6 แผนการเรียนวิทย์คณิต
 • สอบสัมภาษณ์
ได้จำนวนครบตามแผนการรับนักศึกษา
37 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.6 แผนการเรียนวิทย์คณิต
 • สอบสัมภาษณ์
19
คณะวิทยาการจัดการ
38 การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ ม.6 หรือเทียบเท่า
 • สอบสัมภาษณ์
16
39 การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (เทียบโอน 4 ปี) ปวส. หรือเทียบเท่า
 • สอบสัมภาษณ์
13
40 การตลาด ม.6 หรือเทียบเท่า
 • สอบสัมภาษณ์
40
41 การตลาด (เทียบโอน 4 ปี) ปวส. หรือเทียบเท่า
 • สอบสัมภาษณ์
27
42 การท่องเที่ยวและบริการ ม.6 หรือเทียบเท่า
 • สอบสัมภาษณ์
29
43 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ม.6 หรือเทียบเท่า
 • สอบสัมภาษณ์
12
44 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เทียบโอน 4 ปี) ปวส. หรือเทียบเท่า
 • สอบสัมภาษณ์
19
45 นิเทศศาสตรบัณฑิต ม.6 หรือเทียบเท่า
 • สอบสัมภาษณ์
4
46 บัญชี ม.6 หรือเทียบเท่า
 • สอบสัมภาษณ์
20
47 บัญชี (เทียบโอน 4 ปี) ปวส. หรือเทียบเท่าสาขาบัญชี
 • สอบสัมภาษณ์
40
48 เศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ม.6 หรือเทียบเท่า GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50
 • สอบสัมภาษณ์
40
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
49 การจัดการงานวิศวกรรม (วิศวกรรมการจัดการโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม) ม.6 หรือเทียบเท่า
 • สอบสัมภาษณ์
23
50 การจัดการงานวิศวกรรม (วิศวกรรมการจัดการโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม) (เทียบโอน) ปวส. หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • สอบสัมภาษณ์
34
51 การจัดการงานวิศวกรรม (วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม) ม.6 หรือเทียบเท่า
 • สอบสัมภาษณ์
38
52 การออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ ม.6 หรือเทียบเท่า
 • สอบสัมภาษณ์
16
53 การออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ (เทียบโอน 4 ปี) ปวส. หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ
 • สอบสัมภาษณ์
24
54 เกษตรศาสตร์ (ผลิตพืช) ม.6 หรือเทียบเท่า
 • สอบสัมภาษณ์
11
55 เกษตรศาสตร์ (ผลิตพืช) (เทียบโอน 4 ปี) ปวส. หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สอบสัมภาษณ์
20
56 เกษตรศาสตร์ (ผลิตสัตว์) ม.6 หรือเทียบเท่า
 • สอบสัมภาษณ์
17
57 เกษตรศาสตร์ (ผลิตสัตว์) (เทียบโอน 4 ปี) ปวส. หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สอบสัมภาษณ์
20
58 เกษตรศาสตร์ (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) ม.6 หรือเทียบเท่า
 • สอบสัมภาษณ์
16
59 เกษตรศาสตร์ (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) (เทียบโอน 4 ปี) ม.6 หรือเทียบเท่า
 • สอบสัมภาษณ์
20
60 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการจัดการระบบราง) (ต่อเนื่อง 2 ปี) ปวส. หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สอบสัมภาษณ์
7
61 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) (ต่อเนื่อง 2 ปี) ปวส. หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สอบสัมภาษณ์
25
62 วิศวกรรมเครื่องกล ม.6 หรือเทียบเท่า GPX ไม่น้อยกว่า 2.00
 • สอบสัมภาษณ์
23
63 วิศวกรรมเครื่องกล (เทียบโอน 4 ปี) ปวส. หรือเทียบเท่า
 • สอบสัมภาษณ์
23
64 วิศวกรรมพลังงาน ม.6 หรือเทียบเท่า
 • สอบสัมภาษณ์
33
65 วิศวกรรมพลังงาน (เทียบโอน 4 ปี) ปวส. หรือเทียบเท่า
 • สอบสัมภาษณ์
20
66 วิศวกรรมพลังงาน (เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า) ม.6 หรือเทียบเท่า
 • สอบสัมภาษณ์
33
67 วิศวกรรมพลังงาน (เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า) (เทียบโอน 4 ปี) ปวส. หรือเทียบเท่า
 • สอบสัมภาษณ์
18
68 วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม ม.6 หรือเทียบเท่า
 • สอบสัมภาษณ์
10
69 ออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก (ค.อ.บ.) ม.6 หรือเทียบเท่า
 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
56
70 อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร ม.6 หรือเทียบเท่า
 • สอบสัมภาษณ์
18