หลักสูตรที่เปิดสอน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ


:: จุดเด่น/สโลแกน ::

"เรียนสนุก ออกฟิลด์กระจาย สายวิทย์ก็เรียนได้ สายศิลป์ก็เรียนดี"

จำนวนรับสมัคร

 • 24 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ม.6 หรือเทียบเท่า

ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย/ ภาคการศึกษา

 • 8,900.00 ฿ (ลงทะเบียนไม่เกิน 18 หน่วยกิต)
 • 10,300.00 ฿ (ลงทะเบียน 19 หน่วยกิตขึ้นไป)

การสอบคัดเลือก

 • มีสอบสัมภาษณ์

สถานที่ในการจัดการศึกษา

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (มอในเมือง) ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

 • ข้อมูลการประกอบอาชีพ

  1. นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย (ตำแหน่งงานในส่วนราชการ)
  2. นักภูมิศาสตร์ (ตำแหน่งงานในส่วนราชการ)
  3. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ตำแหน่งงานในส่วนราชการ)
  4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ตำแหน่งงานในส่วนราชการ)
  5. ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม (ตำแหน่งงานในส่วนเอกชน)
  6. เจ้าหน้าที่ภูมิสารสนเทศ (ตำแหน่งงานในส่วนเอกชน)
  7. นักพัฒนาโปรแกรมด้านภูมิสารสนเทศ (ตำแหน่งงานในส่วนเอกชน)
  8. นักทรัพยากรบุคคล (ตำแหน่งงานในส่วนราชการและเอกชน)
  9. นักวิชาการ นักวิจัย ด้านภูมิศาสตร์ และภูมิสารสนเทศ (ตำแหน่งงานในส่วนราชการและเอกชน)
  10. บุคลากรทางการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ตำแหน่งงานในส่วนราชการและเอกชน)


  อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • ดร.พีรพัฒน์ คำเกิด
  • ผศ.ไชยา อู๋ชนะภัย
  • ผศ.ประยุทธ สุระเสนา
  • ผศ.วรรธนนันท์ ใจสะอาด
  • อ.นราธิป เพ่งพิศ

  ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม
  Website Facebook 0845916846 Add friend

  หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จำนวนไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต

  หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/วิชา จำนวนหน่วยกิต
  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า30
         1.1 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 1/2(วิชาภาษาอังกฤษ)6
         1.2 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 2/2 (วิชาภาษาไทย หรือภาษาจีน)3
         1.3 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์6
         1.4 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์9
         1.5 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์6
  2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน จำนวนไม่น้อยกว่า96
         2.1 วิชาแกน30
         2.2 วิชาเฉพาะด้าน66
              - วิชาเฉพาะด้านบังคับ39
              - วิชาเฉพาะด้านเลือก (ให้เลือกเรียนอย่างน้อยกลุ่มละ 2 รายวิชา)21
              - วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ6
  3. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า6
  รวม132

  *** หมายเหตุ หากต้องการนำข้อมูลโครงการหลักสูตรไปอ้างอิงหรือใช้งาน กรุณาตรวจสอบข้อมูลกับเล่มหลักสูตรและ สมอ.08 อีกครั้ง ->

  คลิก
  รหัสวิชา  (รหัสอ้างอิง)ชื่อวิชาหน่วยกิตหัวข้อเลือก
  ปี 1 เทอม 1
  0010208  (6201011)ทักษะชีวิตและจริยธรรมในสังคมดิจิทัล3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0080105  (6201008)ภาษาไทยเพื่ออาชีพ3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  2441401  (6500098)การอ่านแผนที่และการแปลความหมายจากภาพถ่ายทางอากาศ3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2442101  (6500099)ภูมิศาสตร์กายภาพ3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2442201  (6500109)ภูมิศาสตร์ประเทศไทย3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2443402  (6500114)ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 13 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4301611  (6500103)สถิติสำหรับภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  ปี 1 เทอม 2
  0010304  (6201020)การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0040206  (6201017)การรู้สารสนเทศในศตวรรษที่ 213 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  2442702  (6500112)การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2443703  (6500116)แนวความคิดทางภูมิศาสตร์3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2443706  (6500131)ภูมิศาสตร์มนุษย์3 (3-0-6)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  4232102  (6500101)นิเวศวิทยา3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4312303  (6500105)ระบบฐานข้อมูล3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  ปี 2 เทอม 1
  0050403  (6201037)การคิดเชิงระบบ3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  2312708  (6500096)ภาษาอังกฤษสำหรับนักภูมิสารสนเทศ3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2441102  (6500119)ธรณีวิทยา3 (3-0-6)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  2442704  (6500122)ผังเมือง3 (3-0-6)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  2443404  (6500115)ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 23 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4212506  (6500100)วิทยาศาสตร์กายภาพ3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4312401  (6500104)หลักการเขียนโปรแกรม3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  ปี 2 เทอม 2
  0040409  (6201035)เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0060303  (6201030)ความเป็นพลเมืองและกฎหมายในชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  2312711  (6500097)ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2441403  (6500106)การรับรู้จากระยะไกล3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2441701  (6500108)ภูมิศาสตร์เมืองและชนบท3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2443303  (6500128)สิ่งแวดล้อมและประชากร3 (3-0-6)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  4292602  (6500102)คณิตศาสตร์สำหรับภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  ปี 3 เทอม 1
  0000001  (0000001)เลือกเสรี 13 (3-0-6)เลือกเสรี
  0070401  (6201039)เทคโนโลยีการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0080101  (6201004)ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  2441404  (6500107)ระบบนำทางด้วยดาวเทียม3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2442301  (6500110)ภูมิศาสตร์ท้องถิ่น3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2443701  (6500139)ภูมิศาสตร์พื้นที่ชุ่มน้ำ3 (2-2-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  2444401  (6500125)การประมวลผลภาพถ่ายดาวเทียม3 (2-2-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  ปี 3 เทอม 2
  0000002  (0000002)เลือกเสรี 23 (3-0-6)เลือกเสรี
  0080102  (6201005)ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่องานราชการและเชิงธุรกิจ3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  2442701  (6500111)การเขียนโปรแกรมประยุกต์สำหรับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2443801  (6500142)การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ1 (0-2-1)ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
  2443803  (6500144)การเตรียมฝึกสหกิจศึกษา0 (30 ชั่วโมง)ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
  2444902  (6500118)การสัมมนาทางภูมิศาสตร์3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  ปี 4 เทอม 1
  2443201  (6500113)ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2443702  (6500140)การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม3 (2-2-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  2444901  (6500117)การวิจัยทางภูมิศาสตร์3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  ปี 4 เทอม 2
  2444802  (6500143)ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ5 (300)ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
  2444804  (6500145)สหกิจศึกษา6 (16 สัปดาห์)ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

  นักศึกษาใหม่จะต้องชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการรายงานตัวเข้าศึกษา ดังรายการต่อไปนี้

  ที่ รายการ จำนวน (บาท)
  1ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 500.00 ฿
  2ค่าบัตรนักศึกษา 100.00 ฿
  3ค่าประกันของเสียหาย 1,000.00 ฿
  4ค่าคู่มือนักศึกษา 200.00 ฿
  5ค่าจองชุดพละศึกษา 450.00 ฿
  6ค่าเครื่องหมายนักศึกษา 350.00 ฿
  7ค่าลงทะเบียนปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 400.00 ฿
  8สอบประกันคุณภาพ ภาษาอังกฤษ 100.00 ฿
  9ค่ามัดจำประกันสัญญาเข้าอยู่หอพักนักศึกษา 2,000.00 ฿
  10ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายรายภาคการศึกษา10,300.00 ฿
  รวมทั้งหมด15,400.00 ฿

  *** หมายเหตุ
  1. ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษา และในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาแรกเข้า จะเรียกเก็บตามแผนการเรียนแต่ละหลักสูตร
  2. ในภาคการศึกษาถัด ๆไป มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บเฉพาะรายการค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายเท่านั้น ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายรายการอื่นอีก
  3. ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบจากใบรายงานตัวอีกครั้ง