หลักสูตรที่เปิดสอน

คณะครุศาสตร์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ


จำนวนรับสมัคร

 • 1 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ม.6 หรือเทียบเท่า

ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย/ ภาคการศึกษา

 • 8,200.00 ฿ (ลงทะเบียนไม่เกิน 18 หน่วยกิต)
 • 9,600.00 ฿ (ลงทะเบียน 19 หน่วยกิตขึ้นไป)

การสอบคัดเลือก

 • มีสอบข้อเขียน
 • มีสอบสัมภาษณ์

สถานที่ในการจัดการศึกษา

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ส่วนย่านมัทรี) ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
 • มหาวิทยาลัยอาจจัดให้บางรายวิชามีการจัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือพิเศษหรือห้องปฏิบัติการเฉพาะหรือสถานที่เฉพาะ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการเรียนการสอน และเมื่อมีความพร้อมในด้านดังกล่าวแล้วให้มีการจัดการรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ส่วนย่านมัทรี) ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ต่อไป

 • ข้อมูลการประกอบอาชีพ

  1. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนรัฐบาลและเอกชน
  2. ล่าม นักแปล มัคคุเทศก์
  3. พนักงานบริษัท เลขานุการ
  4. พนักงานโรงแรม ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก

  อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • ผศ.ดร.พรรณราย เทียมทัน
  • ผศ.นิพัทธา สังข์ยก
  • ผศ.เนรัญชลา จารุจิตร
  • ผศ.วันวิสาข์ พูลทอง
  • อ.กลวัชร เกษมโชค
  • อ.เวนุกา ตาลาน
  • อ.สวลีย์ บุตรประดิษฐ์

  ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม
  Website Facebook 0841798836 Add friend