หลักสูตรที่เปิดสอน

คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต


จำนวนรับสมัคร

 • 4 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ม.6 หรือเทียบเท่า

ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย/ ภาคการศึกษา

 • 8,200.00 ฿ (ลงทะเบียนไม่เกิน 18 หน่วยกิต)
 • 9,600.00 ฿ (ลงทะเบียน 19 หน่วยกิตขึ้นไป)

การสอบคัดเลือก

 • มีสอบสัมภาษณ์

สถานที่ในการจัดการศึกษา

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (มอในเมือง) ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

 • ข้อมูลการประกอบอาชีพ

  1. นักประชาสัมพันธ์
  2. นักโฆษณา
  3. ออร์แกไนซ์
  4. พิธีกร
  5. ผู้ประกาศข่าว
  6. นักข่าว
  7. ช่างภาพ
  8. ผู้กำกับรายการ
  9. วงการสื่อสารมวลชน / วงการบันเทิง
  10. นักร้อง / นักแสดง


  อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • ผศ.ชลอรัตน์ ศิริเขตรกรณ์
  • ผศ.โชติกา ลิลา
  • ผศ.ดร.วรวิทย์ พัฒนาอิทธิกุล
  • ผศ.มัทธนา สุทธิสารสุนทร
  • อ.จิรพร จรบุรี
  • อ.รติบดี สิทธิปัญญา

  ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม

  หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จำนวนไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต

  หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/วิชา จำนวนหน่วยกิต
  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า30
         1.1 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 1/2(วิชาภาษาอังกฤษ)6
         1.2 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 2/2 (วิชาภาษาไทย หรือภาษาจีน)3
         1.3 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์6
         1.4 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์9
         1.5 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์6
  2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน จำนวนไม่น้อยกว่า93
         2.2 วิชาเฉพาะด้าน93
              - กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา รายวิชาชีพ (บังคับ)30
              - กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา รายวิชาชีพ (เลือก)21
              - วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ6
              - วิชาพื้นฐานวิชาชีพบังคับ30
              - วิชาพื้นฐานวิชาชีพเลือก6
  3. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า6
  รวม129

  *** หมายเหตุ หากต้องการนำข้อมูลโครงการหลักสูตรไปอ้างอิงหรือใช้งาน กรุณาตรวจสอบข้อมูลกับเล่มหลักสูตรและ สมอ.08 อีกครั้ง ->

  คลิก
  รหัสวิชา  (รหัสอ้างอิง)ชื่อวิชาหน่วยกิตหัวข้อเลือก
  ปี 1 เทอม 1
  0030310  (6201026)การรู้เท่าทันสื่อ3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0080101  (6201004)ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0080104  (6201007)ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  3101101  (6301348)การสื่อสารของมนุษย์3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  3101102  (6301349)การพัฒนาบุคลิกภาพนักนิเทศศาสตร์3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  3101103  (6301350)หลักการถ่ายภาพ3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  ปี 1 เทอม 2
  0030204  (6201015)ชีวิตกับภาพถ่าย3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0060302  (6201029)วัยใสใจสะอาด3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  3101501  (6301537)ศิลปะการใช้ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร์3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  3111101  (6301541)หลักการโฆษณาและประชาสัมพันธ์3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  3121101  (6301542)หลักการสื่อสารมวลชน3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  3121102  (6301543)การสื่อข่าวเบื้องต้น3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  ปี 2 เทอม 1
  0040409  (6201035)เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0050209  (6201019)สันติปัญญาศึกษา3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0080103  (6201006)ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อออนไลน์3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  3102101  (6301538)จริยธรรมสื่อและการสื่อสาร3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  3102103  (6301545)การสื่อสารการละคร3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  3102301  (6301552)พฤติกรรมผู้รับสาร3 (3-0-6)แขนง (บังคับ)
  ปี 2 เทอม 2
  0050403  (6201037)การคิดเชิงระบบ3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0070407  (6201040)สื่อดิจิทัลเพื่อการดำรงชีวิตสมัยใหม่3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  3102106  (6301570)การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ3 (3-0-6)แขนง (เลือก)
  3102201  (6301548)เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานนิเทศศาสตร์3 (2-2-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  3102202  (6301551)เทคนิคการเล่าเรื่อง3 (2-2-5)แขนง (บังคับ)
  3112501  (6301553)การเขียนเพื่องานโฆษณาและประชาสัมพันธ์3 (2-2-5)แขนง (บังคับ)
  ปี 3 เทอม 1
  3103301  (6301539)การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  3103501  (6301573)การแสดงและการกำกับการแสดง3 (2-2-5)แขนง (เลือก)
  3113201  (6301555)การใช้นวัตกรรมในงานโฆษณาและประชาสัมพันธ์3 (2-2-5)แขนง (บังคับ)
  3113501  (6301556)ศิลปะการพูดเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์3 (2-2-5)แขนง (บังคับ)
  3113601  (6301557)การจัดการองค์กรสัมพันธ์3 (3-0-6)แขนง (บังคับ)
  3113701  (6301558)การสื่อสารตราสินค้า3 (3-0-6)แขนง (บังคับ)
  ปี 3 เทอม 2
  0000001  (0000001)เลือกเสรี 13 (3-0-6)เลือกเสรี
  3103302  (6301572)ความคิดสร้างสรรค์และความคิดเชิงวิพากษ์3 (3-0-6)แขนง (เลือก)
  3103503  (6301575)การจัดกิจกรรมทางการตลาด3 (2-2-5)แขนง (เลือก)
  3113101  (6301554)การวิจัยการโฆษณาและประชาสัมพันธ์3 (3-0-6)แขนง (บังคับ)
  3113602  (6301580)ธุรกิจงานโฆษณาและประชาสัมพันธ์3 (3-0-6)แขนง (เลือก)
  3113702  (6301559)การวางแผนรณรงค์เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์3 (2-2-5)แขนง (บังคับ)
  ปี 4 เทอม 1
  0000002  (0000002)เลือกเสรี 23 (3-0-6)เลือกเสรี
  3104101  (6301540)การสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  3104601  (6301577)การจัดการประเด็นและการสื่อสารในภาวะวิกฤต3 (3-0-6)แขนง (เลือก)
  3104801  (6301586)เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์1 (1-2-0)ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
  3104901  (6301578)สัมมนานิเทศศาสตร์3 (2-2-5)แขนง (เลือก)
  3114901  (6301560)โครงงานพิเศษด้านการโฆษณาและประชาสัมพันธ์3 (2-2-5)แขนง (บังคับ)
  ปี 4 เทอม 2
  3104802  (6301587)การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์5 (300)ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
  3104803  (6301588)สหกิจศึกษา6 (16 สัปดาห์)ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

  นักศึกษาใหม่จะต้องชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการรายงานตัวเข้าศึกษา ดังรายการต่อไปนี้

  ที่ รายการ จำนวน (บาท)
  1ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 500.00 ฿
  2ค่าบัตรนักศึกษา 100.00 ฿
  3ค่าประกันของเสียหาย 1,000.00 ฿
  4ค่าคู่มือนักศึกษา 200.00 ฿
  5ค่าจองชุดพละศึกษา 450.00 ฿
  6ค่าเครื่องหมายนักศึกษา 350.00 ฿
  7ค่าลงทะเบียนปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 400.00 ฿
  8สอบประกันคุณภาพ ภาษาอังกฤษ 100.00 ฿
  9ค่ามัดจำประกันสัญญาเข้าอยู่หอพักนักศึกษา 2,000.00 ฿
  10ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายรายภาคการศึกษา8,200.00 ฿
  รวมทั้งหมด13,300.00 ฿

  *** หมายเหตุ
  1. ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษา และในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาแรกเข้า จะเรียกเก็บตามแผนการเรียนแต่ละหลักสูตร
  2. ในภาคการศึกษาถัด ๆไป มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บเฉพาะรายการค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายเท่านั้น ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายรายการอื่นอีก
  3. ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบจากใบรายงานตัวอีกครั้ง