หลักสูตรที่เปิดสอน

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ (เทียบโอน 4 ปี)


:: จุดเด่น/สโลแกน ::

เปลี่ยนสิ่งชอบ ให้เป็นอาชีพที่ใช่ เรียนรู้แบบ Module สู่การเป็นนักออกแบบมืออาชีพ

จำนวนรับสมัคร

 • 24 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ปวส. หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ

ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย/ ภาคการศึกษา

 • 8,200.00 ฿ (ลงทะเบียนไม่เกิน 18 หน่วยกิต)
 • 9,600.00 ฿ (ลงทะเบียน 19 หน่วยกิตขึ้นไป)

การสอบคัดเลือก

 • มีสอบสัมภาษณ์

สถานที่ในการจัดการศึกษา

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (มอในเมือง) ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

 • ข้อมูลการประกอบอาชีพ

  1. นักออกแบบสร้างสรรค์ (Creative Designer) ในกลุ่มอาชีพอิสระที่เป็นที่นิยม ได้แก่ นักตัดต่อวีดีโอ (Editor) ถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ (Photographer) นักเขียนสตอรี่บอร์ด (Storyboard Artist) ยูทูบเบอร์ (YouTuber) ผู้ที่ผลิตสื่อโดยมีช่องยูทูบเป็นของตนเอง
  2. นักออกแบบสร้างสรรค์ (Creative Designer) ในสาขาที่สอดคล้องกับตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ ได้แก่ แฟชันดีไซน์ (Fashion Design) และผู้ผลิตสื่อเนื้อหาดิจิทัล (Digital Content Creator)
  3. นักออกแบบสร้างสรรค์ (Creative Designer) ในหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ด้านงานออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ งานเครื่องประดับ งานของที่ระลึก เครื่องปั้นดินเผา งานเฟอร์นิเจอร์ งานออกแบบสิ่งทอ และงานศิลปะหัตถกรรม
  4. นักออกแบบสร้างสรรค์ (Creative Designer) ในหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ด้านงานออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก สื่อสิ่งพิมพ์ ออกแบบการ์ตูน คาแรคเตอร์ดีไซน์ สื่อโฆษณา สื่อบนตลาดออนไลน์ ดิจิตอล และสื่อมัลติมีเดีย
  5. ผู้ประกอบการ (Entrepreneur) เจ้าของกิจการ หรือผู้ที่คิดริเริ่มจัดตั้งธุรกิจ ทางด้านการออกแบบสร้างสรรค์ทุกประเภท
  6. ครู อาจารย์ ครูผู้ช่วยในสายงานด้านศิลปะ ด้านการออกแบบ
  7. นักวิชาการ นักวิจัย ด้านการออกแบบสร้างสรรค์
  8. ที่ปรึกษาด้านการออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์กราฟิก และด้านการสื่อสารทางการตลาด


  อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • ผศ.ดร.กันยาพร กุณฑลเสพย์
  • ผศ.ดร.สุจิตรา อยู่หนู
  • ผศ.นัฐท์ธีรนนช์ รอดชื่น
  • ผศ.รพีพัฒน์ มั่นพรม
  • รศ.พรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน์

  ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม
  Website Facebook 091 8375927, 086 3949395 Add friend

  หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จำนวนไม่น้อยกว่า 123 หน่วยกิต

  หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/วิชา จำนวนหน่วยกิต
  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า30
         1.1 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 1/2(วิชาภาษาอังกฤษ)6
         1.2 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 2/2 (วิชาภาษาไทย หรือภาษาจีน)3
         1.3 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์6
         1.4 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์9
         1.5 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์6
  2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน จำนวนไม่น้อยกว่า87
         2.1 กลุ่มวิชาแกน9
         2.2 วิชาเฉพาะด้าน78
              - กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ48
              - กลุ่มวิชาชีพด้านเลือก (ให้เลือกเรียนอย่างน้อย 2 Module)18
              - กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ6
              - กลุ่มวิชาศิลปนิพนธ์6
  3. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า6
  รวม123

  *** หมายเหตุ หากต้องการนำข้อมูลโครงการหลักสูตรไปอ้างอิงหรือใช้งาน กรุณาตรวจสอบข้อมูลกับเล่มหลักสูตรและ สมอ.08 อีกครั้ง ->

  คลิก

  ...อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล...

  (เทียบโอน 4 ปี) นักศึกษาใหม่จะต้องชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการรายงานตัวเข้าศึกษา ดังรายการต่อไปนี้

  ที่ รายการ จำนวน (บาท)
  1ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่500.00 ฿
  2ค่าบัตรนักศึกษา100.00 ฿
  3ค่าประกันของเสียหาย1,000.00 ฿
  4ค่าคู่มือนักศึกษา200.00 ฿
  5ค่าจองชุดพละศึกษา -
  6ค่าเครื่องหมายนักศึกษา -
  7ค่าลงทะเบียนปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ -
  8สอบประกันคุณภาพ ภาษาอังกฤษ -
  9ค่ามัดจำประกันสัญญาเข้าอยู่หอพักนักศึกษา -
  10ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายรายภาคการศึกษา (ชำระเงินภายหลังตอนเปิดภาคเรียน) -
  รวมทั้งหมด1,800.00 ฿

  *** หมายเหตุ
  1. ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษา และในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาแรกเข้า จะเรียกเก็บตามแผนการเรียนแต่ละหลักสูตร
  2. ในภาคการศึกษาถัด ๆไป มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บเฉพาะรายการค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายเท่านั้น ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายรายการอื่นอีก
  3. ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบจากใบรายงานตัวอีกครั้ง