หลักสูตรที่เปิดสอน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี


จำนวนรับสมัคร

 • 27 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ม.6 แผนการเรียนวิทย์คณิต

ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย/ ภาคการศึกษา

 • 8,900.00 ฿ (ลงทะเบียนไม่เกิน 18 หน่วยกิต)
 • 10,300.00 ฿ (ลงทะเบียน 19 หน่วยกิตขึ้นไป)

การสอบคัดเลือก

 • มีสอบสัมภาษณ์

สถานที่ในการจัดการศึกษา

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (มอในเมือง) ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

 • ข้อมูลการประกอบอาชีพ

  1. บุคลากรทางการศึกษา นักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์ นักเคมี หรือนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในหน่วยงานของรัฐและเอกชนรวมทั้งบริษัทอุตสาหกรรมในกลุ่มงานด้านต่าง ๆ เช่น อาหาร ยา เครื่องสำอาง ปิโตรเคมี พลาสติก นิติวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ชุบเคลือบโลหะ และวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นต้น
  2. นักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการเคมีในหน่วยงานของรัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจ
  3. ประกอบอาชีพอิสระที่ต้องใช้ความรู้ทางด้านเคมี


  อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • ดร.ชนิตา ขนันทอง
  • ผศ.ดร.จีรพรรณ เทียนทอง
  • ผศ.ดร.สาวิตรี ซัคลี่ย์
  • ผศ.ดร.อภิชาติ บุญมาลัย
  • รศ.ดร.ชลดา เดชาเกียรติไกร ธีรการุณวงศ์

  ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม

  หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จำนวนไม่น้อยกว่า หน่วยกิต

  หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/วิชา จำนวนหน่วยกิต
  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า
  2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน จำนวนไม่น้อยกว่า
         2.2 วิชาเฉพาะด้าน
  3. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า
  รวม

  *** หมายเหตุ หากต้องการนำข้อมูลโครงการหลักสูตรไปอ้างอิงหรือใช้งาน กรุณาตรวจสอบข้อมูลกับเล่มหลักสูตรและ สมอ.08 อีกครั้ง ->

  คลิก

  ...อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล...

  นักศึกษาใหม่จะต้องชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการรายงานตัวเข้าศึกษา ดังรายการต่อไปนี้

  ที่ รายการ จำนวน (บาท)
  1ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 500.00 ฿
  2ค่าบัตรนักศึกษา 100.00 ฿
  3ค่าประกันของเสียหาย 1,000.00 ฿
  4ค่าคู่มือนักศึกษา 200.00 ฿
  5ค่าจองชุดพละศึกษา 450.00 ฿
  6ค่าเครื่องหมายนักศึกษา 350.00 ฿
  7ค่าลงทะเบียนปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 400.00 ฿
  8สอบประกันคุณภาพ ภาษาอังกฤษ 100.00 ฿
  9ค่ามัดจำประกันสัญญาเข้าอยู่หอพักนักศึกษา 2,000.00 ฿
  10ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายรายภาคการศึกษา8,900.00 ฿
  รวมทั้งหมด14,000.00 ฿

  *** หมายเหตุ
  1. ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษา และในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาแรกเข้า จะเรียกเก็บตามแผนการเรียนแต่ละหลักสูตร
  2. ในภาคการศึกษาถัด ๆไป มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บเฉพาะรายการค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายเท่านั้น ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายรายการอื่นอีก
  3. ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบจากใบรายงานตัวอีกครั้ง