หลักสูตรที่เปิดสอน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา


จำนวนรับสมัคร

 • 19 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ม.6 แผนการเรียนวิทย์คณิต

ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย/ ภาคการศึกษา

 • 8,900.00 ฿ (ลงทะเบียนไม่เกิน 18 หน่วยกิต)
 • 10,300.00 ฿ (ลงทะเบียน 19 หน่วยกิตขึ้นไป)

การสอบคัดเลือก

 • มีสอบสัมภาษณ์

สถานที่ในการจัดการศึกษา

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (มอในเมือง) ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

 • ข้อมูลการประกอบอาชีพ

  บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา สามารถประกอบอาชีพต่าง ๆ ได้ดังนี้
  8.1 นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยในหน่วยงานของรัฐและเอกชน
  8.2 ผู้ช่วยนักวิจัยในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน
  8.3 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางด้านชีววิทยาในหน่วยงานของรัฐและเอกชน
  8.4 เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพ (QC) ในห้องปฏิบัติการและของสถานประกอบการ
  8.5 ครู หรือบุคลากรทางการศึกษา
  8.6 พนักงานขายหรือพนักงานบริษัทที่ต้องการความรู้ทางด้านชีววิทยา
  8.7 ประกอบอาชีพอิสระที่ต้องใช้ความรู้ทางด้านชีววิทยา
  8.8 ตำรวจ (นิติวิทยาศาสตร์)


  อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • ผศ.ดร.กันยา อนุกูลธนากร
  • ผศ.ดร.เรณู อยู่เจริญ
  • ผศ.ปริญญารัตน์ จินโต
  • ผศ.รัตนะ ยศเมธากุล
  • อ.ศิริวัฒณา ลาภหลาย

  ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม
  Website Facebook 0918411886, 0812840274 Add friend

  หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จำนวนไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต

  หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/วิชา จำนวนหน่วยกิต
  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า30
         1.1 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 1/2(วิชาภาษาอังกฤษ)6
         1.2 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 2/2 (วิชาภาษาไทย หรือภาษาจีน)3
         1.3 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์6
         1.4 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์9
         1.5 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์6
  2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน จำนวนไม่น้อยกว่า97
         2.1 วิชาแกน39
         2.2 วิชาเฉพาะด้าน58
              - วิชาเฉพาะด้านบังคับ37
              - วิชาเฉพาะด้านเลือก15
              - วิชาประสบการณ์ภาคสนาม6
  3. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า6
  รวม133

  *** หมายเหตุ หากต้องการนำข้อมูลโครงการหลักสูตรไปอ้างอิงหรือใช้งาน กรุณาตรวจสอบข้อมูลกับเล่มหลักสูตรและ สมอ.08 อีกครั้ง ->

  คลิก
  รหัสวิชา  (รหัสอ้างอิง)ชื่อวิชาหน่วยกิตหัวข้อเลือก
  ปี 1 เทอม 1
  0030401  (6201032)ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0060303  (6201030)ความเป็นพลเมืองและกฎหมายในชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0080101  (6201004)ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  4221101  (6300454)เคมีทั่วไป3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4221102  (6300455)ปฏิบัติการเคมีทั่วไป1 (0-2-1)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4231101  (6300460)ชีววิทยาทั่วไป3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4231102  (6300461)ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป1 (0-2-1)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4291101  (6300466)แคลคูลัส 13 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  ปี 1 เทอม 2
  0020204  (6201012)ชีวิตกับดนตรี3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0060302  (6201029)วัยใสใจสะอาด3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0080103  (6201006)ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อออนไลน์3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  4211301  (6300452)ฟิสิกส์ทั่วไป3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4211601  (6300453)ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป1 (0-2-1)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4222301  (6300456)เคมีอินทรีย์ 13 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4222302  (6300457)ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 11 (0-2-1)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4291102  (6300467)แคลคูลัส 23 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  ปี 2 เทอม 1
  0000001  (0000001)เลือกเสรี 13 (3-0-6)เลือกเสรี
  0010408  (6201031)การพัฒนาทักษะการดำเนินชีวิตด้วยกีฬาอิเล็กทรอนิกส์3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0080105  (6201008)ภาษาไทยเพื่ออาชีพ3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  4223601  (6301822)เคมีวิเคราะห์3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4223602  (6301823)ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์1 (0-2-1)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4231301  (6300468)สัตววิทยา3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4232201  (6300473)พฤกษศาสตร์3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  ปี 2 เทอม 2
  0000002  (0000002)เลือกเสรี 23 (3-0-6)เลือกเสรี
  0030204  (6201015)ชีวิตกับภาพถ่าย3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0070407  (6201040)สื่อดิจิทัลเพื่อการดำรงชีวิตสมัยใหม่3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  4223501  (6300458)ชีวเคมี3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4223502  (6300459)ปฏิบัติการชีวเคมี1 (0-2-1)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4232401  (6300474)พันธุศาสตร์3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4232402  (6300475)ปฏิบัติการพันธุศาสตร์1 (0-2-1)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4233601  (6300462)จุลชีววิทยาทั่วไป3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4233602  (6300463)ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป1 (0-2-1)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  ปี 3 เทอม 1
  4232101  (6300469)สรีรวิทยาทั่วไป3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4232102  (6300470)นิเวศวิทยา3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4232103  (6300471)ปฏิบัติการนิเวศวิทยา1 (0-2-1)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4233101  (6300476)อนุกรมวิธานและซิสเท็มแมติกส์3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4233102  (6300477)ปฏิบัติการอนุกรมวิธานและซิสเท็มแมติกส์1 (0-2-1)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4233401  (6300478)วิวัฒนาการ3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4233605  (6300517)จุลชีววิทยาอาหาร3 (2-2-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  4233902  (6300464)ภาษาอังกฤษสำหรับชีววิทยา3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  ปี 3 เทอม 2
  4003904  (6300451)การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับวิทยาศาสตร์3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4232104  (6300472)ชีววิทยาของเซลล์4 (3-2-7)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4233403  (6300494)ชีววิทยาโมเลกุล3 (2-2-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  4233901  (6300479)ระเบียบวิธีวิจัยทางชีววิทยา2 (2-0-4)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4233903  (6300465)ชีวสถิติ3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4234103  (6300502)ภูมิคุ้มกันวิทยา3 (2-2-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  4234502  (6300510)เครื่องมือทางชีววิทยา3 (2-2-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  4234902  (6300480)สัมมนาทางชีววิทยา1 (0-2-1)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  ปี 4 เทอม 1
  4004801  (6300512)การเตรียมฝึกประสบการณ์การวิชาชีพ1 (0-2-1)ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
  4233701  (6300499)ชีววิทยาสำหรับนิติวิทยาศาสตร์3 (2-2-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  4234903  (6300481)โครงงานวิจัยทางชีววิทยา2 (0-4-2)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  ปี 4 เทอม 2
  4004802  (6300513)การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ5 (300)ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

  นักศึกษาใหม่จะต้องชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการรายงานตัวเข้าศึกษา ดังรายการต่อไปนี้

  ที่ รายการ จำนวน (บาท)
  1ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 500.00 ฿
  2ค่าบัตรนักศึกษา 100.00 ฿
  3ค่าประกันของเสียหาย 1,000.00 ฿
  4ค่าคู่มือนักศึกษา 200.00 ฿
  5ค่าจองชุดพละศึกษา 450.00 ฿
  6ค่าเครื่องหมายนักศึกษา 350.00 ฿
  7ค่าลงทะเบียนปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 400.00 ฿
  8สอบประกันคุณภาพ ภาษาอังกฤษ 100.00 ฿
  9ค่ามัดจำประกันสัญญาเข้าอยู่หอพักนักศึกษา 2,000.00 ฿
  10ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายรายภาคการศึกษา10,300.00 ฿
  รวมทั้งหมด15,400.00 ฿

  *** หมายเหตุ
  1. ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษา และในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาแรกเข้า จะเรียกเก็บตามแผนการเรียนแต่ละหลักสูตร
  2. ในภาคการศึกษาถัด ๆไป มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บเฉพาะรายการค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายเท่านั้น ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายรายการอื่นอีก
  3. ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบจากใบรายงานตัวอีกครั้ง