หลักสูตรที่เปิดสอน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (เทียบโอน 4 ปี)


จำนวนรับสมัคร

 • 20 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ปวส. หรือเทียบเท่า

ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย/ ภาคการศึกษา

 • 8,900.00 ฿ (ลงทะเบียนไม่เกิน 18 หน่วยกิต)
 • 10,300.00 ฿ (ลงทะเบียน 19 หน่วยกิตขึ้นไป)

การสอบคัดเลือก

 • มีสอบสัมภาษณ์

สถานที่ในการจัดการศึกษา

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (มอในเมือง) ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

 • ข้อมูลการประกอบอาชีพ

  1) นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
  2) นักระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information System Developer)
  3) นักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Programmer)
  4) นักวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ (Information System Analyst and Designer)
  5) นักพัฒนาเว็บไซต์ (Website Developer)
  6) ผู้ดูแลเว็บไซต์ (Web Master)
  7) ผู้จัดการซอฟต์แวร์
  8) ผู้จัดการโครงการระบบสารสนเทศ (Information System Project Manager)
  9) นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น


  อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • ผศ.ดร.นฤพนธ์ พนาวงศ์
  • ผศ.ปัทมนันท์ อิสรานนทกุล
  • ผศ.ภัคจิรา ศิริโสม
  • อ.คณินณัฏฐ์ โชติพรสีมา
  • อ.วรชนันท์ ชูทอง

  ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม
  Facebook 056-219100 ต่อ 1160 Add friend

  หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จำนวนไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต

  หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/วิชา จำนวนหน่วยกิต
  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า30
         1.1 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 1/2(วิชาภาษาอังกฤษ)6
         1.2 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 2/2 (วิชาภาษาไทย หรือภาษาจีน)3
         1.3 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์6
         1.4 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์9
         1.5 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์6
  2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน จำนวนไม่น้อยกว่า98
         2.1 วิชาแกน15
         2.2 วิชาเฉพาะด้าน83
              - วิชาเฉพาะด้านบังคับ53
              - วิชาเฉพาะด้านเลือก24
              - วิชาประสบการณ์ภาคสนาม6
  3. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า6
  รวม134

  *** หมายเหตุ หากต้องการนำข้อมูลโครงการหลักสูตรไปอ้างอิงหรือใช้งาน กรุณาตรวจสอบข้อมูลกับเล่มหลักสูตรและ สมอ.08 อีกครั้ง ->

  คลิก
  รหัสวิชา  (รหัสอ้างอิง)ชื่อวิชาหน่วยกิตหัวข้อเลือก
  ปี 1 เทอม 1
  0010408  (6201031)การพัฒนาทักษะการดำเนินชีวิตด้วยกีฬาอิเล็กทรอนิกส์3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0040409  (6201035)เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  4311102  (6300196)พื้นฐานทางธุรกิจสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4311201  (6300197)พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4311401  (6300199)แพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4312304  (6300205)เทคโนโลยีเว็บ3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4312702  (6300210)การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  ปี 1 เทอม 2
  0010312  (6201022)ธุรกิจและความเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0030204  (6201015)ชีวิตกับภาพถ่าย3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  4291603  (6300233)คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4311302  (6300198)หลักการเขียนโปรแกรม3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4311403  (6300201)โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4312405  (6300208)เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4312406  (6300209)ระบบสารสนเทศและองค์กร3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  ปี 1 เทอม 3
  0080102  (6201005)ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่องานราชการและเชิงธุรกิจ3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  4312306  (6300206)การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4312404  (6300207)การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4314708  (6300224)เครือข่ายคอมพิวเตอร์ภาคปฏิบัติ3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  ปี 2 เทอม 1
  0080107  (6201010)ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  4003904  (6300451)การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับวิทยาศาสตร์3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4311402  (6300200)ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4313705  (6300213)การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4313902  (6300219)หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ3 (2-2-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  4313903  (6300220)โครงงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 11 (0-2-1)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4314310  (6300223)ธุรกิจอัจฉริยะ3 (2-2-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  4314710  (6300226)การทำเหมืองข้อมูล3 (2-2-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  ปี 2 เทอม 2
  2313704  (6300166)ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยี3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4311703  (6300203)การออกแบบกราฟิกคอมพิวเตอร์3 (2-2-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  4313407  (6300214)การจัดการโครงการด้านระบบสารสนเทศ3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4313707  (6300218)เทคโนโลยีความจริงเสริม3 (2-2-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  4314309  (6300222)ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร3 (2-2-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  4314801  (6300227)การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ1 (0-2-1)ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
  4314803  (6300232)การเตรียมสหกิจศึกษา0 (30)ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
  4314901  (6300230)สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ3 (2-2-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  4314904  (6300231)โครงงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 21 (0-2-1)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  ปี 2 เทอม 3
  4314802  (6300228)การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ5 (300)ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
  4314804  (6300229)สหกิจศึกษา6 (16 สัปดาห์)ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
  ปี 3 เทอม 1
  4313305  (6300212)การเขียนโปรแกรมสำหรับเว็บ3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4313601  (6300215)การบริหารและการบำรุงรักษาระบบ3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4314709  (6300225)นวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์3 (2-2-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก

  (เทียบโอน 4 ปี) นักศึกษาใหม่จะต้องชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการรายงานตัวเข้าศึกษา ดังรายการต่อไปนี้

  ที่ รายการ จำนวน (บาท)
  1ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่500.00 ฿
  2ค่าบัตรนักศึกษา100.00 ฿
  3ค่าประกันของเสียหาย1,000.00 ฿
  4ค่าคู่มือนักศึกษา200.00 ฿
  5ค่าจองชุดพละศึกษา -
  6ค่าเครื่องหมายนักศึกษา -
  7ค่าลงทะเบียนปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ -
  8สอบประกันคุณภาพ ภาษาอังกฤษ -
  9ค่ามัดจำประกันสัญญาเข้าอยู่หอพักนักศึกษา -
  10ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายรายภาคการศึกษา (ชำระเงินภายหลังตอนเปิดภาคเรียน) -
  รวมทั้งหมด1,800.00 ฿

  *** หมายเหตุ
  1. ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษา และในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาแรกเข้า จะเรียกเก็บตามแผนการเรียนแต่ละหลักสูตร
  2. ในภาคการศึกษาถัด ๆไป มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บเฉพาะรายการค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายเท่านั้น ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายรายการอื่นอีก
  3. ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบจากใบรายงานตัวอีกครั้ง