หลักสูตรที่เปิดสอน

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (เทียบโอน 4 ปี)


:: จุดเด่น/สโลแกน ::

เรียนสนุก เน้นปฏิบัติ มีบ้านพัก สร้างรายได้ระหว่างเรียน

จำนวนรับสมัคร

 • 20 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ปวส. หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง

ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย/ ภาคการศึกษา

 • 8,900.00 ฿ (ลงทะเบียนไม่เกิน 18 หน่วยกิต)
 • 10,300.00 ฿ (ลงทะเบียน 19 หน่วยกิตขึ้นไป)

การสอบคัดเลือก

 • มีสอบสัมภาษณ์

สถานที่ในการจัดการศึกษา

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ส่วนย่านมัทรี) ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
 • มหาวิทยาลัยอาจจัดให้บางรายวิชามีการจัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือพิเศษหรือห้องปฏิบัติการเฉพาะหรือสถานที่เฉพาะ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการเรียนการสอน และเมื่อมีความพร้อมในด้านดังกล่าวแล้วให้มีการจัดการรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ส่วนย่านมัทรี) ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ต่อไป

 • ข้อมูลการประกอบอาชีพ

  1. หน่วยงานราชการ นักวิชาการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร เช่น กรมปศุสัตว์ ปศุสัตว์อำเภอ ปศุสัตว์จังหวัด กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมป่าไม้ เป็นต้น
  2. หน่วยงานเอกชน ตำแหน่งสัตวบาลประจำฟาร์มทั้งในและต่างประเทศ เช่น บริษัทซีพี เบทาโกร สหฟาร์ม เป็นต้น
  3. หน่วยงานเอกชน ตำแหน่งส่งเสริม เช่น บริษัทอาหารสัตว์และผลิตภัณฑ์ทางด้านสัตว์
  4. ทำฟาร์มส่วนตัว ผู้ประกอบการการเกษตรก้าวหน้า (Smart Farmer) และเปิดร้านร้านอุปกรณ์ทางด้านสัตว์
  5. ครูผู้ช่วย
  6. เจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อการเกษตร


  อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • ผศ.ดร.ชนณภัส หัตถกรรม
  • ผศ.ดร.ศรัณยา เพ่งผล
  • ผศ.ธันวา ไวยบท
  • ผศ.นพดล ชุ่มอินทร์
  • ผศ.ปัณณวิชญ์ เย็นจิตต์
  • รศ.จามรี เครือหงษ์
  • รศ.ดร.ฐิตาภรณ์ คงดี
  • อ.สุรภี ประชุมพล
  • อาจารย์ธนบดี ปิ่นทศิริ

  หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จำนวนไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต

  หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/วิชา จำนวนหน่วยกิต
  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า30
         1.1 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 1/2(วิชาภาษาอังกฤษ)6
         1.2 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 2/2 (วิชาภาษาไทย หรือภาษาจีน)3
         1.3 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์6
         1.4 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์9
         1.5 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์6
  2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน จำนวนไม่น้อยกว่า91
         2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ37
              -หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 1/218
              -หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 2/23
              -หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ16
         2.2 วิชาเฉพาะด้าน48
              - กลุ่มวิชาชีพบังคับ แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์30
              - กลุ่มวิชาชีพเลือก แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์18
         2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม6
  3. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า6
  รวม127

  *** หมายเหตุ หากต้องการนำข้อมูลโครงการหลักสูตรไปอ้างอิงหรือใช้งาน กรุณาตรวจสอบข้อมูลกับเล่มหลักสูตรและ สมอ.08 อีกครั้ง ->

  คลิก

  ...อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล...

  (เทียบโอน 4 ปี) นักศึกษาใหม่จะต้องชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการรายงานตัวเข้าศึกษา ดังรายการต่อไปนี้

  ที่ รายการ จำนวน (บาท)
  1ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่500.00 ฿
  2ค่าบัตรนักศึกษา100.00 ฿
  3ค่าประกันของเสียหาย1,000.00 ฿
  4ค่าคู่มือนักศึกษา200.00 ฿
  5ค่าจองชุดพละศึกษา -
  6ค่าเครื่องหมายนักศึกษา -
  7ค่าลงทะเบียนปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ -
  8สอบประกันคุณภาพ ภาษาอังกฤษ -
  9ค่ามัดจำประกันสัญญาเข้าอยู่หอพักนักศึกษา -
  10ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายรายภาคการศึกษา (ชำระเงินภายหลังตอนเปิดภาคเรียน) -
  รวมทั้งหมด1,800.00 ฿

  *** หมายเหตุ
  1. ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษา และในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาแรกเข้า จะเรียกเก็บตามแผนการเรียนแต่ละหลักสูตร
  2. ในภาคการศึกษาถัด ๆไป มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บเฉพาะรายการค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายเท่านั้น ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายรายการอื่นอีก
  3. ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบจากใบรายงานตัวอีกครั้ง