หลักสูตรที่เปิดสอน

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (เทียบโอน 4 ปี)


:: จุดเด่น/สโลแกน ::

รักน้ำ รักปลา มาเรียนเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

จำนวนรับสมัคร

 • 20 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ม.6 หรือเทียบเท่า

ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย/ ภาคการศึกษา

 • 8,900.00 ฿ (ลงทะเบียนไม่เกิน 18 หน่วยกิต)
 • 10,300.00 ฿ (ลงทะเบียน 19 หน่วยกิตขึ้นไป)

การสอบคัดเลือก

 • มีสอบสัมภาษณ์

สถานที่ในการจัดการศึกษา

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ส่วนย่านมัทรี) ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
 • มหาวิทยาลัยอาจจัดให้บางรายวิชามีการจัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือพิเศษหรือห้องปฏิบัติการเฉพาะหรือสถานที่เฉพาะ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการเรียนการสอน และเมื่อมีความพร้อมในด้านดังกล่าวแล้วให้มีการจัดการรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ส่วนย่านมัทรี) ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ต่อไป

 • ข้อมูลการประกอบอาชีพ

  1. หน่วยงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการประมง กรมประมง นักส่งเสริมการเกษตร (เกษตรตำบล) นักวิชาการเกษตร ในหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  2. ภาคเอกชน ได้แก่ นักวิชาการประมง นักส่งเสริมประมง นักส่งเสริมการขาย เป็นต้น
  3. ผู้ประกอบการการเกษตรด้านประมง ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  4. ครู อาจารย์ สอนทางด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ประมง เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ ธุรการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักจัดการทั่วไป เป็นต้น
  5. นักวิทยาศาสตร์ประจำห้องปฏิบัติการ
  6. หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจอื่น ๆ ได้แก่ อบต. ธกส ประปา นักพัฒนาชุมชน นักจัดการทั่วไป นักวิชาการเกษตร เป็นต้น


  อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • ผศ.ดร.ชนณภัส หัตถกรรม
  • ผศ.ดร.ศรัณยา เพ่งผล
  • ผศ.ธันวา ไวยบท
  • ผศ.นพดล ชุ่มอินทร์
  • ผศ.ปัณณวิชญ์ เย็นจิตต์
  • รศ.จามรี เครือหงษ์
  • รศ.ดร.ฐิตาภรณ์ คงดี
  • อ.สุรภี ประชุมพล
  • อาจารย์ธนบดี ปิ่นทศิริ

  หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จำนวนไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต

  หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/วิชา จำนวนหน่วยกิต
  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า30
         1.1 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 1/2(วิชาภาษาอังกฤษ)6
         1.2 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 2/2 (วิชาภาษาไทย หรือภาษาจีน)3
         1.3 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์6
         1.4 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์9
         1.5 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์6
  2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน จำนวนไม่น้อยกว่า91
         2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ34
              -หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 1/218
              -หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ16
         2.2 วิชาเฉพาะด้าน57
              - กลุ่มวิชาชีพบังคับ แขนงวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ30
              - กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม6
              - กลุ่มวิชาเลือก แขนงวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ18
              - หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 2/23
  3. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า6
  รวม127

  *** หมายเหตุ หากต้องการนำข้อมูลโครงการหลักสูตรไปอ้างอิงหรือใช้งาน กรุณาตรวจสอบข้อมูลกับเล่มหลักสูตรและ สมอ.08 อีกครั้ง ->

  คลิก

  ...อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล...

  (เทียบโอน 4 ปี) นักศึกษาใหม่จะต้องชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการรายงานตัวเข้าศึกษา ดังรายการต่อไปนี้

  ที่ รายการ จำนวน (บาท)
  1ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่500.00 ฿
  2ค่าบัตรนักศึกษา100.00 ฿
  3ค่าประกันของเสียหาย1,000.00 ฿
  4ค่าคู่มือนักศึกษา200.00 ฿
  5ค่าจองชุดพละศึกษา -
  6ค่าเครื่องหมายนักศึกษา -
  7ค่าลงทะเบียนปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ -
  8สอบประกันคุณภาพ ภาษาอังกฤษ -
  9ค่ามัดจำประกันสัญญาเข้าอยู่หอพักนักศึกษา -
  10ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายรายภาคการศึกษา (ชำระเงินภายหลังตอนเปิดภาคเรียน) -
  รวมทั้งหมด1,800.00 ฿

  *** หมายเหตุ
  1. ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษา และในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาแรกเข้า จะเรียกเก็บตามแผนการเรียนแต่ละหลักสูตร
  2. ในภาคการศึกษาถัด ๆไป มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บเฉพาะรายการค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายเท่านั้น ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายรายการอื่นอีก
  3. ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบจากใบรายงานตัวอีกครั้ง